Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.13-0001-C0001
Номер на проект: заповед №1529 от 01.09.2010
Наименование: “Обучение и кариерно развитие”
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 31.08.2010
Начална дата: 01.09.2010
Дата на приключване: 31.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване адаптивността и конкурентоспособността на заетите лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление Осигуряване на условия и създаване на организация за успешно реализиране на проекта и постигане на заложените цели. Ръководител, Координатор, Счетоводител, Технически сътрудник, Юрист и Експерти. Дейността на екипа се подпомага и от експерти, оказващи техническа подкрепа за изпълнението на проекта: 9 координатори по региони, PR-експерт и служители от дирекции “Бюро по труда” /ДБТ/ и дирекции “Регионална служба по заетостта”/ДРСЗ/, 105 външни експерти, с месторабота ДБТ, които ще извършват мониториране и ще подпомагат работата в ДБТ по приемане на заявления от представителите на целевата група, издаване и предоставяне на ваучери за обучение по схема „Аз мога”, както и ще участват в извършването на контрол на провежданите обучения по проекта, които ще бъдат избрани чрез избор по условията на Кодекса на труда. 1 външен експерт - финансист, избран чрез избор по условията на Кодекса на труда. Екипът осъществява дейности относно: - координиране и методическо подпомагане на ДБТ и ДРСЗ при реализирането на проекта; - изготвяне на документация, необходима за възлагането на обществените поръчки; - контролиране спазването от ДБТ и ДРСЗ на нормативната уредба и методическите указания за реализация на проекта; - контролиране качеството на провежданото обучение от доставчиците на услуги; - периодично изготвяне на информация – справки, отчети, анализи за реализацията на проекта; - водене и отчитане на финансово-счетоводната документация по проекта; - дейности свързани с проверка и обработка на представените от Доставчиците на обучение документи за осребряване на ваучери за обучение; - изплащане на средства на доставчиците на обучение и свързаните с това технически дейности в рамките на своята компетентност. По проекта ще се извършва засилена контролна дейност от служители по проекта, с място на работа в териториалните поделения на АЗ /ДРСЗ и ДБТ/, на провежданите обучения с ваучери, поради което в бюджета на проекта са заложени средства, за покриване на тракспортни разходи за обществен транспорт в рамките на населеното място. За целите на организацията и изпълнението на проекта – Екипа в ЦА на АЗ; служителите от ДБТ и ДРСЗ; външните координатори и външни експерти ще бъдат закупени консумативи и материали по перо 3. на бюджета. Доставката на материали и консумативи по разбивка към бюджета на проекта ще се извърши чрез обществена поръчка по Закона за обществените поръчки
Дейност 2. Набиране на заявления от лица наети по трудово правоотношение и самонаети за включване в обучение. Определяне лицата, на които ще бъдат предоставяни ваучери за обучение. Подадените заявления по операция BG051PO001-2.1.11 „Аз мога”, за които не е достигнал финансов ресурс ще се финансират по настоящата операция BG051PO001-2.1.13 „Аз мога” /след одобрението им от съответната комисия към ДБТ/ . Заявления могат да подават всички лица наети по трудово правоотношение и самонаети, с изключение на заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в органите на държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната. Заявленията се подават във всички териториални поделения на Агенцията по заетостта – Дирекции „Бюро по труда”. Одобрението на подадените заявления се извършва от Комисия към всяка Дирекция „Бюро по труда” по разработена и утвърдена за целите на схема BG051PO001-2.1.11 „Аз мога Методика за подбор на представители на целевата група. В Методиката са регламентирани условия, на които трябва да отговарят заетите лица за да получат ваучери за обучение, като изискуемо от Закона за професионално образование и обучение /ЗПОО/ и ЗНЗ минимално входящо образователно равнище за съответната професия или специалност, когато се провежда професионално обучение. В Методиката са взети под внимание и следните възможности: - лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома, свидетелство и др.) да не могат да получат ваучер за включване в обучение за придобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация; - лица, включени в обучение по проекти и програми, финансирани от ОП “РЧР”, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник не могат да бъдат включени в същото обучение.
Дейност 3. Изработване и отпечатване на ваучери за обучениеСпазване на законодателството на Р. България, изпълнителят на услугата за изработване, отпечатване и доставка на ваучери за обучение да бъде избран въз основа на процедура за възлагане на общ Част от дейността е стартирала и е изпълнена преди одобрението на проекта. За целите на операция BG051PO001-2.1.11 „Аз мога” са отпечатани 81 600 ваучери, представляващи поименни ценни книги, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа и ПМС № 251 от 21.10.2009 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по ОП “РЧР 2007-2013”. Името на притежателя се посочва на ценната книга, което дава много повече сигурност. От общо отпечатаните 81 600 ваучера по схема BG051PO001-2.1.11 „Аз мога”, 46 000 ваучери са предоставени на ДБТ за предоставянето им на целевата група до изчерпване на финансовия ресурс на схемата. Ваучерите по проект BG051PO001-2.1.11 „Аз мога” ще се предоставят паралелно с ваучерите по проект BG051PO001-2.1.13 „Аз мога”, като за целта Екипа по проекта ще разработи и предостави на ДРСЗ и ДБТ Инструкция. За нераздадените по схема BG051PO001-2.1.11 „Аз мога”ваучери от № 2111 0001 до № 2111 46001, след приключване на схемата ще бъде сформирана комисия, която да изготви Протокол за унищожаването им на основание чл. 34 от Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Останалите отпечатани ваучери по схема BG051PO001-2.1.11 „Аз мога”, от сериен № 2111 46001 до № 2111 81501 ще бъдат предоставяни и осребрявани по схема BG01PO001-2.1.13 „Аз мога”. Поради настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 8, ал.2 на ПМС № 251/2009 г., както и по причини като унищожен или загубен ваучер, ваучер с нарушена цялост, допуснати технически грешки при попълване реквизитите на ваучера, отказ от ваучер, прекратено обучение и др. е възможно анулиране на част от ваучерите и предоставяне на нови на лицата от целевата група.. Освен това в процеса на изпълнение на схема BG051PO001-2.1.11 „Аз мога” в рамките на заложения финансов ресурс са предоставени 7000 ваучера повече от заложените по проекта бройки, т. е предвидените средства по схема BG01PO001-2.1.13 „Аз мога” могат да обезпечат по-голям брой ваучери от заложените по проекта. При изпълнение на Проекта ще се води строга отчетност за броя на предоставените ваучери на лицата от целевата група и при констатирано изчерпване на отпечатаните ваучери за целите на Проекта ще бъдат отпечатани 10 000 броя ваучера /всеки ваучер в три екземпляра/ по проект BG01PO001-2.1.13 „Аз мога” Отпечатването на ценни книги се осъществява под контрола на Министерството на финансите в специализирани печатници. Във връзка с изпълнение на посочената дейност, ще се изготви тръжна документация за избор на специализирана печатница, която да изготви и отпечата ваучерите. Ваучерите имат определена финансова стойност, поради което се използва специален режим на изработка и набор от защити срещу евентуален опит за фалшифициране. В случай, че отпадне необходимостта от отпечатване на нови ваучери, финансовия ресурс по това бюджетно перо ще бъде пренасочен за друга пряка дейност. Избраният подход за реализация на дейността чрез предоставяне на поименни ваучери на заети лица от целевата група за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности цели възможно най-голяма гъвкавост и съответствие с актуалните потребности на работодателите.
Дейност 4. Предоставяне на поименни ваучери за включване в курсове за професионално обучение и обучение по ключови компетентности.Предоставяне поименни ваучери на заети и самонаети лица за включване в обучение На всяко одобрено от Комисия заето и самонаето лице от целевата група се предоставя поименен ваучер за включване в избраното от него професионално обучение или обучение за придобиване на ключови компетентности. На ваучера се изписват: - наименование на издателя на ваучера; - номинална стойност, изписана цифром и словом, като се съобразява с чл. 5, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Постановлението, а именно: А. за обучения за придобиване на професионална квалификация: а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.; б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1200 лв.; в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.; г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа - 400 лв.; д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.; е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа - 1125 лв.; Б. за обучения за придобиване на ключови компетентности: а) за обучения по ключова компетентност 1 и с продължителност не по-малка от 16 учебни часа - 70 лв.; б) за обучения по ключова компетентност 2 и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение - 700 лв.; в) за обучения по ключова компетентност 3 и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа - 140 лв.; г) за обучения по ключова компетентност 4 и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа - 250 лв.; д) за обучения по ключови компетентности 5, 6 и 7 и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа - 140 лв. - срок на валидност на ваучера; - трите имена на преносителя; - наименование на доставчика на услуги, избран от преносителя; - конкретния вид обучение, като се изписва професионална квалификация и специалност или ключова компетентност и конкретното й наименование; - дата и печат, като не се полага подпис от служителя, издал ваучера. Поименните ваучери се завеждат в специално изготвен за целта Регистър на предоставените поименни ваучери. Ваучерът дава възможност на лицата от целевата група за личен избор и свободен достъп до професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности, което да се извърши от обучаващи институции, включени в Списък на обучаващи институции. Списъкът се изготвя в съответствие с Процедура за подбор на Доставчици на обучение по професионално обучение и обучение по ключови компетентности на безработни и заети лица и се утвърждава от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съгласно ПМС № 251 от 21.10.2009г. С оглед постигане на пълна прозрачност и публичност, Списъците се публикуват на Интернет страницата на Агенцията по заетостта и се предоставят на всички ДБТ, които ги изнасят на информационните си пространства. Обучаващите институции извършват професионално обучение по професии/ специалности, в съответствие с чл. 6 от ЗПОО /Списък на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката/. Не се допуска обучение по професии с код 62 от Списъка. При обучението се използват учебни програми, актуални методи на преподаване, съвременна материално-техническа база, гарантиращи получаване на качествена обучителна услуга. Обученията по ключови компетентности са определени съгласно Европейската референтна рамка. Не са допустими обучения по позиция 8 „Културна осъзнатост и творчески изяви”. Обученията се провеждат по предварително одобрени учебни програми, използват се актуални методи на преподаване, съвременна материално-техническа база, гарантиращи получаване на качествена обучителна услуга. По подходящ начин Доставчиците на обучение осигуряват информация и достъп до конкретната учебна програма за всеки обучаем. Контрол на провежданите обучения ще се извършва при започване на обучението, по време на обучението и при приключване на обучението от служители на Дирекции “Бюро по труда”, Дирекции “Регионална служба по заетостта”, външни координатори на проекта и екипа за управление на проекта. При провеждане на окончателните изпити при завършване на обученията за придобиване на професионална квалификация и придобиване на ключови компетентности ще участват външни експерти, представители на работодателски организации и на конкретни работодатели. Ваучерите се предоставят на лицата от целевата група в рамките на определения финансов ресурс по проекта. Ваучерите се предоставят на лицата одобрени за издаване на поименен ваучер за обучение, съгласно чл.6, ал. 1 на ПМС № 251/21.10.2009г, изм. и доп. с ПМС № 135/16.07.2010г., при стартиране на обучението. Екипа на проекта ще разработи и предостави на ДРСЗ и ДБТ Указания за реда, по който на лицата от целевата група, подали Заявления по проект „Обучение и кариерно развитие” по схема BG01PO001-2.1.11 „Аз мога”, ще им бъдат предоставени ваучери по настоящият проект по схема BG01PO001-2.1.13.Същите се финансират по настоящия проект
Дейност 5. Публичност и визуализация. Информиране на обществеността и представителите на целевата група за целите, дейностите, очакваните резултати и съфинансирането от Европейския социален фонд по проекта. Въз основа на правилата за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на комисията № 1828/ 2006 г., Гл. дирекция “Услуги по заетостта” предприема необходимите действия за популяризиране на проекта, чрез: 1. Изготвянето на плакати, флаери, брошури, както и изготвянето на табло и въртящо се табло с отделни секции, с информация за проекта. Изготвените плакати, флаери и брошури ще бъдат предоставени на ДО, с цел информиране на обществеността, че провежданите обучения от тях са по схема “Аз мога” на ОП “РЧР”. 2. Изготвяне и излъчване в национални и регионални медии на радио рекламен "спот" - 30 сек. и на рекламен клип - 60 сек. 3. Публикуване в официалната електронна страница на Агенцията по заетостта - www.az.government.bg на периодична информация за изпълнението на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Демакс" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 001 497 BGN
Общ бюджет: 18 976 730 BGN
БФП: 18 976 730 BGN
Общо изплатени средства: 18 976 596 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 976 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 753 269 BGN
2012 9 793 672 BGN
2013 4 474 292 BGN
2014 0 BGN
2015 - 44 636 BGN
18 976 596 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 130 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 040 278 BGN
2012 8 324 621 BGN
2013 3 803 148 BGN
2014 0 BGN
2015 - 37 941 BGN
16 130 106 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 846 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 712 990 BGN
2012 1 469 051 BGN
2013 671 144 BGN
2014 0 BGN
2015 - 6 695 BGN
2 846 489 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз