Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.04-0025-C0001
Номер на проект: ESF-1104-01-01002
Наименование: Обучение за продобиване на професионална квалификация и осигуряване на последващата заетост на безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюра по труда” в областите Варна, Пазарджик, Пловдив, София
Бенефициент: Сдружение "ИНФОРМА"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2010
Начална дата: 05.08.2010
Дата на приключване: 05.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентноспособността на лица, регистрирани като безработни в Дирекции „Бюра по труда”, включително от уязвимите групи на пазара на труда, като осигури професионално обучение и възможности за последваща заетост на представители на целевата група от областите Варна, Пазарджик, Пловдив и София.
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности Дейността включва следните поддейности: 1. Разпределение на задълженията на екипа по проекта и изготвяне на план-графици. 2. Подписване на граждански договори с лекторите. 3. Осъществяване на контакт с ДБТ. 4. Избор на подизпълнители по проекта за: • доставка на учебни материали; • наем на оборудване; • дизайн и печат на информационни брошури; • организиране на пресконференции. Изборът на подизпълнители по проекта ще се осъществи съгласно разпоредбите на Постановление №55 на Министерския съвет от 12.03.2007г. с посл. изм. от 23.12.2008 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на Бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз.
Дейност 2: Подбор на лицата от целевата група, които ще бъдат включени в обученията • Да информира представителите на целевата група за възможносттите по проекта. • Да бъдат избрани 112 безработни лица от целевите групи, които да бъдат включени в проекта. Подборът на обучаемите по проекта ще се извърши от Бенефициента, съобразно специални процедури, които се разработват от Изпълнителната агенция и се одобряват от Договарящия орган. Участниците в проекта ще се подберат съвместно с местните Бюра по труда на територията на Варна, Пазарджик, Пловдив и София, както и в най-близките до тях общини. С цел популяризиране на дейностите на проекта и основните цели, Бенефициентът ще разработи информационна брошура, която ще се разпространява чрез съответните Бюра по труда. В допълнение ще бъдат публикувани обяви за провежданото обучение, даващо възможност за последваща заетост, в интернeт сайтовете за работа: jobs.bg, rabota..bg и zaplata.bg. Лицата, които ще участват в проекта, трябва да отговарят на следните критерии: * Да са регистрирани като безработни в което и да е по бюро по труда в съответните общини; * Да заявят своя интерес към обучението и бъдещото си назначаване на работа по една от двете специалности; * Да имат завършен VI клас, в случай, че кандидатстват за обучение по специалността „Касиер” или завършен клас от средното образование, ако кандидатстват за обучение по специалността „Продавач-консултант”; * Да бъдат готови да преминат пълния курс на обучение; * Да не притежават квалификация по специалността, за която кандидатстват. Представители на Бенефициента и бюрата по труда ще проведат интервюта с потенциалните кандидати, които са заявили интерес да участват в проекта. За по-добра преценка на мотивацията на кандидатите да изпълняват задачите, свързани с упражняването на двете професии, ще бъдат разработени профили на длъжностите, а чрез тест, който кандидатите ще попълват ще се съпостави и сравни мотивацията на индивида с мотивацията, необходима за успешното изпълнение на задачите, свързани със заемането на дадена длъжност. При съблюдаване на критериите посочени по-горе ще бъдат избрани 112 безработни лица.
Дейност 3: Провеждане на обученията за придобиване на професионална квалификация по професиите „Касиер” и „Продавач-консултант” Придобиване на свидетелство за професионална квалификация от най-малко 40 лица по професия „Касиер” и най-малко 50 лица по професия „Продавач-консултант”. Тази дейност включва предоставянето на обучение за придобиване на II степен на професионална квалификация по професията „Продавач-консултант”, специалност „Продавач-консултант” на избраните 62 безработни лица и обучение за придобиване на I степен на професионална квалификация по професията „Касиер”, специалност „Касиер” на избраните 50 лица. Един курс по специалността „Продавач-консултант” е с обща продължителност 660 учебни часа. В рамките на проекта ще се проведат 6 курса с обща продължителност 3960 часа. За целта ще бъдат организирани 6 групи – 2 в София, 2 в Пловдив и по 1 група във Варна и Пазарджик. Групите ще включват 10-11 обучаеми. Всеки курс ще се провежда по 8 учебни часа на ден и ще приключи в рамките на 83 работни дни. Обученията в София и Пловдив ще се проведат от 3-и до началото 7-и месец от проекта, а обученията във Варна и Пазарджик ще обхванат периода 7-и – 11-и месец от проекта. Един курс по специалността „Касиер” е с обща продължителност 300 учебни часа. В рамките на проекта ще се проведат 5 курса с обща продължителност 1500 часа. За целта ще бъдат организирани 5 групи – по 2 групи в София и Пловдив и 1 група във Варна. Групите ще включват 10 обучаеми. Всеки курс ще се провежда по 8 учебни часа на ден и ще приключи в рамките на 38 работни дни. Обученията в София и Пловдив ще се проведат през 3-ти и 4-ти месец от проекта, а обучението във Варна ще обхване 9-и и 10-и месец от проекта. Обученията ще се провеждат от преподаватели, притежаващи необходимата образователно-квалификационна степен по специалности, съответстващи на учебните предмети от отрасловата и специфична задължителна професионална подготовка по професията. По време на целия период на обучение безработните ще получават стипендии за участието си в обучителния курс. Изплащането на стипендиите на обучаващите се ще се прави в зависимост от оценката на това дали редовно посещават и участват в обучението. За оценката отговарят обучителите, които предоставят доклади за обучението и редовно водят списък на присъстващите за всеки месец. С практически и писмени задачи ще се определят резултатите на обучаващите се на всяко ниво на обучение. В края на обучението участниците ще преминат през окончателен държавен изпит за получаване на квалификация, който включва изпит по теория и практика на професията. • 112 представители на целевите групи започват обучението; • Минимум 80% завършват курсовете на обученията успешно; • Минимум 50 безработни придобиват квалификация „Продавач-консултант”; • Минимум 40 безработни придобиват квалификация „Касиер”.
Дейност 4: Осигуряване на заетост на обучените представители на целевата група. Наемане на работа на най-малко 50% от успешно преминалите обучението за период от най-малко 9 месеца. След обученията ще бъдат органзирани интервюта за работа между работодателите и всички, които успешно са ги преминали. Най-малко половината от тях ще бъдат наети на работа или това са 45 човека. Сред критериите за избор ще бъдат индивидуалните резултати, постигнати от всеки обучаващ се по време на изпита, както и някои специфични критерии и изисквания поставени от работодателите. Избраните 45 безработни ще бъдат наети на трудов договор от работодателските организации за период не по-малък от 9 месеца.
Дейност 5: Информиране и публичност • Популяризиране на финансовата подкрепата, предоставена от ЕС за изпълнението на проекта. • Информиране на представителите на целевите групи за възможностите, които могат да получат, участвайки в проекта Програмата за медийно популяризиране предвижда провеждане на две официални пресконференции за национални и регионални медии. Първата пресконференция ще бъде проведена преди старта на проекта. Целта на събитието ще бъде да се представи самият проект, предвидените дейности и очакваните резултати. Очакванията са отзвукът от тази проява да достигне до максимален брой предствители на целевите групи, които да се информират за възможностите по проекта чрез печатни, електронни и интернет публикации, с които ще бъдат отразени организираните събития. Втората пресконференция ще има характера на своеобразен обществен отчет на проекта. Ще се представят заключителните резултати, степента в която проектът е постигнал, предварително поставените цели и задачи, перспективите за очаквано устойчиво продължаване на дейността. Тази пресконференция ще съдейства за споделяне и разпространение на добрите практики по проекта. Дейностите по информираност и публичност включват също подготовката и разпространението на информационна брошура. Брошурата има за цел да представи дейностите на проекта и възможностите, които той създава за безработните лица. Брошурата ще се разпространява чрез службите по заетостта. Обяви за набиране на желаещи да се включат в проекта ще бъдат публикувани в интернет сайтовете за работа: jobs.bg, rabota..bg и zaplata.bg. Информация за проекта и резултатите от него ще се публикува и в интернет страницата на обучителния център. Дейностите по информираност и публичност са разработени съобразно указанията на „Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси””. • Организирани 2 пресконференции; • Публикации в печатни и интернет медии, в резултат от медийното отразяване на проведените пресконференции; • Изработени и разпространени 2 000 броя информационни брошури (пълноцветен печат, 4 страници, формат A5); • 12 обяви в интернет сайтовете за работа: jobs.bg, rabota.bg и zaplata.bg; • Текущи публикации в интернет страницата на Бенефициента.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 146 934 BGN
Общ бюджет: 130 403 BGN
БФП: 130 403 BGN
Общо изплатени средства: 130 108 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 387 BGN
2011 71 493 BGN
2012 29 229 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
130 108 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 979 BGN
2011 60 769 BGN
2012 24 845 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
110 592 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 408 BGN
2011 10 724 BGN
2012 4 384 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 516 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз