Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.03-0002-C0001
Номер на проект: К10-31-2/07.09.2010
Наименование: Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в МТИТС чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги
Бенефициент: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.04.2010
Начална дата: 07.09.2010
Дата на приключване: 30.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в МТИТС чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги
Дейности: Дейност 1 - Управление на проекта 1.1.Сформиран екип за управление на проекта (ЕУП), на професионален принцип. ЕУП ще осъществява управлението на проектния цикъл, ще координира взаимоотношенията между бенефициента и УО на ОПАК, независимия одитор и изпълнителя на проекта; ще организира подготовката на тръжните задания по ЗОП и НВМОП; ще дава инструкции и препоръки на избрания изпълнител за изискванията на УО на ОПАК и ще контролира изпълнението; при необходимост, съгласувано с УО на ОПАК ще извършва корективни действия, свързани с управлението на промяната и с евентуални рискове и забава при изпълнението. Ще извършва подготовката на междинните, годишния и окончателния доклади, придружени с финансови отчети и искания за плащане в съответствие с графика на проекта; ще следи да не се допускат промени в графика и качеството на изпълнението. ЕУП ще възложи за цялостно изпълнение дейности 2-7 по ЗОП, а дейност 8 – по НВМОП. 1.2.Технически доклади и финансови отчети. ЕУП ще изготвя и предава технически доклади и финансови отчети по изпълнението на дейностите по проекта и придружаващите ги искания за плащания съгласно графика през целия период на изпълнение на проекта. При констатиране на нередности, или промени в графика на изпълнението, ръководителят на проекта ще докладва на УО на ОПАК. Дейността е съществена за точното и в срок изпълнение на проекта. Основен елемент за дейността е отчетността и популяризирането на резултатите на проекта. Включва начина на управление, приемането на изпълнението и отчетност. Определя контролиращ ръководител за превантивен и последващ контрол. Чрез дейността на ЕУП се осъществява взаимодействието с УО на ОПАК, изпълнителите, независимия одитор на проекта, структурите на МТИТС и други администрации и добросъвестно управление на средствата на финансиращата програма.
Дейност 2 - Анализ и оценка Дейността ще се осъществи чрез изпълнение на следните задачи: 1.1 Анализ на архитектурата и състоянието на държавната пространствена инфраструктура, бази данни и услуги Ще се извърши проучване и анализ на ГИС-архитектурата на на наличната държавна пространствена инфраструктура, бази данни и услуги, за да се предложи адекватно на установеното състояние технологично решение в дейност 3, необходимо за създаване на услугите с пространствени данни на проекта (дейност 4). Дейността ще обхване централна администрация и ще се фокусира върху администраторите на първични данни, които поддържат и управляват пространствени данни. Ще бъдат проучени и анализирани публикуваните от тези администрации електронни услуги с пространствени данни, за да се направи приложението за валидиране на метаданните за пространствените данни (дейност 3) и приложението за мониторинг и докладване. 1.2 Оценка на степента на готовност на поддържаните метаданни и бази пространствени данни за услугите на проекта Задачата логически следва предходната, като на база резултата от предната, направеният анализ ще бъде доразвит като включи оценка на степента на готовност за привеждане на съществуващите системи към изискванията за дейности 3 и 4, създаващи услуги с пространствени данни в област ж.п. транспорта. Изследването следва да се съобрази и с най-новите Европейски норми и изисквания. За целта ще бъдат приложени правилата и техническите спецификации по отношение на изискванията за оперативна съвместимост на пространствените бази данни в следните приложни области: Координатни справочни системи; Географски координатни системи, Географски наименования, Административни единици, Адреси, Кадастрални парцели, Транспортни мрежи, Хидрография, Защитени обекти, Релеф, Земна покривка, Ортоизображения и Геология. Последното е необходимо за създаване на приложението за мониторинг и докладване (дейност 3) Дейността е от съществено значение за реализацията на проекта, тъй като резултатите от нейното изпълнение ще дефинират ясни параметри за степента на готовност на предоставяните електронни услуги, за поддържаните метаданни и бази данни в администрацията с цел планиране на действията за другите проектни дейности (3 и 4), съответно на най-новите Европейски изисквания и тенденции. Изпълнена в този аспект, дейност 2 ще гарантира постигането на специфичните цели на настоящото проектно предложение. Изпълнението на задача 2.2. в областта на транспортните мрежи, в т.ч. ж.п., е ключово за успешното реализиране на дейност 4, чиито електронни услуги се създават чрез тези данни. Дейността е в съответствие с допустимите дейности по настоящата процедура и ще подпомогне освен постигането на целите на проекта, също и постигането на една от целите на настоящата процедура – подобряване на обслужването на гражданите чрез създаване на услуги с пространствени данни, като даде ясна визия по какъв начин, в съответствие с новите Европейски изисквания следва да се организират процесите между администраторите на първични пространствени данни и информационната система на МТИТС за пускане в действие ж. п. услугите. За постигане на горното е необходимо извършване на анализ както на архитектурата, така и на състоянието на държавната пространствена инфраструктура, бази данни и услуги, в контекста на услугите за ж.п. транспорта (д. 4) и приложенията за услугите за мониторинг и докладване (д. 3). Този анализ е необходим за избягване на дублиращи действия и за планиране на следващите проектни дейности - осигуряване на подходящо технологично интегрирано решение (3) за услугите на проекта (4); Качеството на дейност 6, също е в непосредствена зависимост от тази дейност.
Дейност 3 - Доставка и разработка Дейността ще бъде реализирана чрез изпълнение на следни-те 3 задачи: 3.1 Доставка на базов софтуер за сървър и за локално приложение в геобазарана информационна система (ГИС) При стартиране на проекта избраният изпълнител в рамките на един месец от подписването на договора ще трябва да достави базов ГИС софтуер за сървър и софтуерни лицензи за настолни компютри, да направи обновяване на наличните лицензи за сървър и настолен софтуер, както и да достави съобразена със състоянието, установено в дейност 2 система за управление на бази пространствени данни (СУБД). Тази задача се реализира по правилата на ЕФРР за придобиване на нематериален актив за услугите. Доставката е необходима за интегрирането и функционирането на специализираните геобазирани информационни системи и приложенията им, разработвани в рамките на дейността, както и на електронните услуги, предмет на Дейност 4. След доставката изпълнителят трябва да направи интегриране на новия софтуер с наличния, да изпита как функционират интегрираните специализирани геобазирани приложения, обект на разработка в рамките на тази дейност. Тази стъпка подпомага подготовката на електронните услуги за дейност 4 от проекта. Непосредствено след доставката на основния софтуер, необходим за изпълнение на тази и на дейност 4, ще се проведе обучение за администраторите на системата от МТИТС (дейност 5) за работа с него и за използването му за създаване на услугите по дейност 4. По такъв начин ще се гарантира пълноценното участие на служителите в процеса на внедряване и ще се осигури устойчивост за използване на внедрените по проекта софтуерни приложения за услугите с пространствени данни. 3.2 Разработка на геобазирано софтуерно приложение за валидиране на метаданни за пространствените данни в държавната администрация. Дейността ще включи проектиране, разработване и внедряване на геобазирано приложение за валидиране на метаданни за пространствените данни в държавната администрация. Наличието, актуалността и качеството на метаданните е ключов фактор за използваемостта на електронните услуги, базирани на пространствени данни в администрацията. Метаданни за пространствените данни са необходими за постигане на цялостна визия на електронното управление в мрежовия му аспект: наличието и достъпността им спомага за намаляване на дублирането на данни в информационните системи на различните ведомства, които са създатели и администратори на пространствени данни. За постигане на това условие, е необходимо съответно валидиране на метаданните по начин, който да обезпечи националния и европейския им обмен и пълноценното им използване в съответствие с Европейските изисквания за тях. Използваемостта на такава инфраструктура се определя от 2 условия: За доброто функциониране на наличната и предстоящата за изграждане инфраструктура за пространствена информация, първото необходимо условие е потребителят да бъде в състояние да намира масиви от пространствени данни и електронните услуги, свързани с тях, а второто е да има възможност да установи за какви цели се използват съответните данни и дали те могат да бъдат използвани за неговите нужди. За да се постигнат горните две условия, потребителите се нуждаят от съответните описания на наличните масиви от пространствени данни и електронни услуги; съответните описания са под формата на метаданни. Задачата включва както описанията на пространствените данни (метаданни за пространствени данни), така и разработка на инструменти и инструкции за валидиране на метаданните на първичните администратори на пространствени данни. 3.3 Разработка на геобазирано софтуерно приложение за планиране и мониторинг на наличието и съответствието на електронните услуги, метаданни и пространствени бази данни. На база информацията и резултатите от изпълнение на дейност 2 ще бъде проектирано, реализирано и внедрено софтуерно приложение за планиране и мониторинг на наличието и съответствието на електронните услуги, метаданни и пространствени бази данни. Ще се изиска също да може да осигури публичен достъп до наличната информация, като включва двете нива на функционалност и достъп до данни, както за вътрешен достъп на експертите в МТИТС (back-office функционалност – административното ниво), така и за външен публичен достъп (front-office функционалност – нивото за граждани и бизнес-субекти).
Дейност 4 - Електрнни услуги Дейността включва проектиране, разработка и интегриране на електронни мрежови услуги в област на приложение ж.п. транспорт: • Услуга за намиране на пространствени данни за ж.п. инфраструктурата, позволяваща търсене на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни • Услуга за разглеждане на пространствени данни за ж.п. инфраструктурата • Услуга за изтегляне на пространствени данни за ж.п. инфраструктурата Електронните услуги, които ще се създадат в рамките на този проект ще трябва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на изброените Европейски актове: • Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE); • Регламент (ЕО) № 976/2009 на Комисията от 19 октомври 2009 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мрежовите услуги; • Правилата за прилагане и Техническите насоки за реализация на мрежовите услуги към Директивата.
Дейност 5 - Обучение Във връзка с използването на доставения базов ГИС софтуер и внедрените софтуерни приложения и интегрирани услуги, ще бъдат проведени следните обучения: o Обучение за работа с базовия ГИС софтуер за 10 специалисти от МТИТС непосредствено след доставката на софтуера o Обучение за работа с геобазираните приложения за 10 специалисти от МТИТС o Обучение за администриране и поддържане на разработените електронни услуги за 5 специалиста от МТИТС Дейността ще включи изготвяне на учебни материали на хартиен и електронен носител за курсистите с популяризиращите символи на ОПАК и финансиращия фонд ЕСФ. Всички материали за дейността ще бъдат подготвени в съответствие с изискванията на ОПАК и приложение № 13.
Дейност 6 - Разяснителна кампания Ще бъдат проведени конференции и кръгла маса с централната и местна власт, бизнеса и гражданското общество Ще бъдат проведени 2 конференции – междинна и заключителна и 1 кръгла маса с участието на представители на всички целеви групи по проекта. На администраторите на пространствени данни от публичната администрация ще бъдат разяснени и дискутирани задълженията, които налагат за тях новите Европейски изисквания. Срещите с гражданите, бизнеса и неправителствения сектор ще се фокусират върху ползите от достъпа до пространствени данни, както и обсъждане на новите възможности, които ще бъдат създадени като резултат от този проект за използване на електронни услуги за ж.п. транспорта. Съществена тема ще бъде електронното споделяне на пространствени данни между различните структури на държавната администрация за развитие на електронното управление в тази приложна област и за намаляване на разходите за дублиране на данни и ресурси в условията на икономическа криза.
Дейност 7 - Популяризация. Дейността предвижда реализиране на популяризиращи символи и мерки за информация и публичност, съгласно изискванията на ОП „Административен капацитет”. Предвижда се отпечатване и разпространение на: 2000 бр. брошури с информация за донора, проекта, целите, дейностите, очакваните резултати и целевите групи; 200 бр. плакати, които да се разпространят на местата, достъпни за масовата общественост; 500 бр. папки с промоционални материали (джоб, бележник, химикал, USB); 2 бр. трансперанта за провеждане на информационните събития по проекта; най-малко 5 прес-съобщения в национални медии; най-малко 5 електронни съобщения на уеб страницата на МТИТС с информация за проекта и услугите. Всички информационни материали ще бъдат заявени по изискванията на мерките за информация и публичност, Приложение 13 към Насоките за кандидатстване по настоящото обявление. В рамките на тази дейност ще бъде организирано информационно събитие за представяне и популяризиране на резултатите от проекта. На форума ще бъдат поканени 50 представители на институции на местно, регионално и национално ниво, които ще се запознаят подробно с приложените методи и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.
Дейност 8 - Одит Съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване за проектен бюджет, надвишаващ 200 000 лв., МТИТС има задължение и ще възложи по реда на НВМОП извършването на независим одит на проекта с представяне на Доклад за фактически констатации за допустимостта на направените за него разходи и съответствието им с резултатите от изпълнението за пълно постигане на целите на проекта. Изискванията към одитора са доказан опит при одитиране на Европейски проекти, като заверяващото одитния доклад лице да е лицензиран експерт-счетоводител. Одиторът трябва да има методология за верифициране на всички извършени разходи по проекта в съответствие с постигнатите резултати и цели. Ще се изиска одит на отчетните документи към годишния доклад и цялостен одит на проекта при представяне на окончателния доклад. За целта МТИТС ще подготви изисквания по НВМОП през първия месец на проекта, ще проведе процедурата и през третия месец ще сключи договор с избрания изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 228 171 BGN
Общ бюджет: 587 836 BGN
БФП: 587 836 BGN
Общо изплатени средства: 587 836 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 587 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 000 BGN
2011 100 000 BGN
2012 0 BGN
2013 137 666 BGN
2014 343 170 BGN
2015 0 BGN
587 836 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 499 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 950 BGN
2011 85 000 BGN
2012 0 BGN
2013 117 016 BGN
2014 291 695 BGN
2015 0 BGN
499 661 BGN
В т.ч. Национално финансиране 88 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 050 BGN
2011 15 000 BGN
2012 0 BGN
2013 20 650 BGN
2014 51 476 BGN
2015 0 BGN
88 175 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Към дейност 1 Управление на проекта: Брой проведени обществени поръчки
Индикатор 2 Към дейност 1 Управление на проекта: Брой сключени договори
Индикатор 3 Към дейност 1 Управление на проекта: Брой изготвени междинни технически доклади и окончателен с финансови отчети
Индикатор 4 Към дейност 1 Управление на проекта:Брой протоколи за приемане на изпълнението
Индикатор 5 Дейност 2: доклад с анализ и оценка степента на готовност на администраторите за мрежови услуги с пространствени данни
Индикатор 6 Дейност 2 : приемо-предавателен протокол за изпълнението
Индикатор 7 Дейност 3 : Брой закупени софтуерни лицензи
Индикатор 8 Дейност 3 :Брой внедрени приложения
Индикатор 9 Дейност 4 :Брой разработе-ни електронни мрежови услуги за ж.п. инфраструктура
Индикатор 10 Дейност 4 :Брой интегрира-ни електронни мрежови услуги
Индикатор 11 Дейност 5 :Брой обучителни модули
Индикатор 12 Дейност 5 : Брой проведени обучения
Индикатор 13 Дейност 5
Индикатор 14 Дейност 6 : Брой конференции и кръгли маси
Индикатор 15 Дейност 6 : Брой прес-конференции
Индикатор 16 Дейност 6: Бр. участници на мероприятие
Индикатор 17 Дейност 7: бр. Брошури
Индикатор 18 Дейност 7 : бр. плакати
Индикатор 19 Дейност 7: бр. папки с промоционални материали;
Индикатор 20 Дейност 7: бр.транспаранти
Индикатор 21 Дейност 7 : бр. прес- съобщения
Индикатор 22 Дейност 7: бр. електронни съобщения в уеб сайта на МТИТС
Индикатор 23 Дейност 8: Брой извършени одити
Индикатор 24 Дейност 8: Брой доклади за фактически констатации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз