Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.04-0022-C0001
Номер на проект: ESF-1104-01-04001
Наименование: "Икономическа активност с повече умения”
Бенефициент: ЕООД "Чудотворец"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2010
Начална дата: 05.08.2010
Дата на приключване: 05.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите и неактивни групи на пазара на труда Конкурентноспособност, чрез повече умения за удължаване на активната трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост
Дейности: Подготовка на дейност 1 1. Организация на дейностите по проекта : 1.1. Определяне на технически и административен екип с опит по проекти и програми по ЗНЗ 1.2. Разработване на програма за действие с разпределение на отговорностите . 1.3. 1. Организация на дейностите по проекта : 1.1. Определяне на технически и административен екип с опит по проекти и програми по ЗНЗ 1.2. Разработване на програма за действие с разпределение на отговорностите . 1.3. Разработване на методика за мониторинг и оценка на резултатите . 1.4. Двустранен диалог с местното Бюро по труда по приоритетни проблеми за региона и подбор на бенефициенти от целевата група. 1.5. Иницииране на действия с експерти – работодатели за трудова заетост
Изпълнение на дейност 1 1.1. Укрепване сътрудничеството на местно ниво: 1.2. Сключване на Граждански договори с екипа, експерти , преподаватели, изплащане Мултиплициране на добри практики и прилагане на добавена стойност от резултати по подоб Изпълнение на дейност 1 1.1. Укрепване сътрудничеството на местно ниво: 1.2. Сключване на Граждански договори с екипа, експерти , преподаватели, изплащане Мултиплициране на добри практики и прилагане на добавена стойност от резултати по подобни дейности от други проекти . 1.3. Публичност и визуализация на проекта : рекламни м-ли , семинар с експерти , отразяване в медии на резултати . 1.4. Включване на 54 безработни лица от целевата група в курсове за професионална квалификация .  Мотивация и адаптация от експерти.  Сключване на договори за обучение  Изплащане на стипендии 1.5. Сфери на интервенция за обективно проверими индикатори за повече от 50 % заетост.  Мобилизиране на ресурси за регистр. На нови раб. места
Подготовка на дейност 2: Квалификационни услуги: 2.1. Професионална квалификация по специалност „Продавач – консултант” и професия „Продавач- консултант” , за 20 лица от Д „Бюро по труда в гр. Своге. 2.2. Иницииране на действия за мотивация Подготовка на дейност 2: Квалификационни услуги: 2.1. Професионална квалификация по специалност „Продавач – консултант” и професия „Продавач- консултант” , за 20 лица от Д „Бюро по труда в гр. Своге. 2.2. Иницииране на действия за мотивация за обучение и трудова заетост . 2.3. Мобилизиране на средства и ресурси за постигане на повече от 50% трудова заетост
Изпълнение на дейност 2 2.1. Професионална квалификация за Втора степен на проф. Квалификация по специалност „Продавач – консултант” и професия „Продавач- консултант” , със срок на обучение 664 уч. Часа , 83 дни за 20 лица. • Обучение по теори Изпълнение на дейност 2 2.1. Професионална квалификация за Втора степен на проф. Квалификация по специалност „Продавач – консултант” и професия „Продавач- консултант” , със срок на обучение 664 уч. Часа , 83 дни за 20 лица. • Обучение по теория 192 уч. Часа , 24 дни, една група • Обучение по практика 472 уч. Часа , 59 дни , две групи 2.2. Икономически стимули от проекта - изплащане на стипендии по ведомост. Оценка на знания и умения с професионални казуси, тестове по специалността, двустранен диспут с работодатели, курсови задачи. Свидетелства за втора кв. Степен 2.3. Технологични обучения - Консултации от експерти .  Провокиране вниманието на други работодатели
Подготовка на дейност 3 Квалификационни услуги: 3.1. Професионална квалификация по Рамкова програма „Е” и специалност „Обслужване в заведенията за хранене и развлечения” , професия „Ресторантьор” , за 12 лица от Д „Бюро по труда в гр. Своге. Подготовка на дейност 3 Квалификационни услуги: 3.1. Професионална квалификация по Рамкова програма „Е” и специалност „Обслужване в заведенията за хранене и развлечения” , професия „Ресторантьор” , за 12 лица от Д „Бюро по труда в гр. Своге. 3.2. Иницииране на действия за мотивация за обучение и трудова заетост .
Изпълнение на дейност 3 3.1. Професионална квалификация по Рамкова програма „Е” за проф. Квалификация по специалност „Обслужване в заведенията за хранене и развлечения ” и професия „Ресторантьор” , със срок на обучение 664 уч. Часа , 83 дни ,
Подготовка на дейност 4 Квалификационни услуги: 4.1. Професионална квалификация по Рамкова програма „Е” и специалност „Обслужване в заведенията за хранене и развлечения” , професия „Ресторантьор” , за 12 лица от Д „Бюро по труда в гр. Своге.
Изпълнение на дейност 4 4.1. Професионална квалификация по Рамкова програма „Е” за проф. Квалификация по специалност „Обслужване в заведенията за хранене и развлечения ” и професия „Ресторантьор” , със срок на обучение 664 уч. Часа , 83 дни ,
Подготовка на дейност 5 Квалификационни услуги: 5.1. Професионална квалификация по Рамкова програма „Е” и специалност „Обслужване в заведенията за хранене и развлечения” , професия „Ресторантьор” , за 10 лица от Д „Бюро по труда в гр. Самоко Подготовка на дейност 5 Квалификационни услуги: 5.1. Професионална квалификация по Рамкова програма „Е” и специалност „Обслужване в заведенията за хранене и развлечения” , професия „Ресторантьор” , за 10 лица от Д „Бюро по труда в гр. Самоков. 5.2. Иницииране на действия за мотивация за обучение и трудова заетост .
Изпълнение на дейност 5 5.1. Професионална квалификация по Рамкова програма „Е” за проф. Квалификация по специалност „Обслужване в заведенията за хранене и развлечения ” и професия „Ресторантьор” , със срок на обучение 664 уч. Часа , 83 дни , Изпълнение на дейност 5 5.1. Професионална квалификация по Рамкова програма „Е” за проф. Квалификация по специалност „Обслужване в заведенията за хранене и развлечения ” и професия „Ресторантьор” , със срок на обучение 664 уч. Часа , 83 дни , за 10 лица : • Обучение по теория 200 уч. Часа , 25 дни, • Обучение по практика 464 уч. Часа , 58 дни. 5.2. Икономически стимули от проекта - изплащане на стипендии по ведомост. Оценка на знания и умения с професионални казуси, тестове по специалността, двустранен диспут с работодатели, курсови задачи.Удостоверения по част от професия 5.3. Технологични консултации с експерт.  Провокиране вниманието на работодатели
Подготовка на дейност 6 6.1. Отчет на обективно проверими Индикатори за изпълнение на дейностите: 6.2. Отчет на повече от 27 заявления от завършилите обучението . Подбор на 50% от курсистите за трудова заетост по Споразумения с работодатели Подготовка на дейност 6 6.1. Отчет на обективно проверими Индикатори за изпълнение на дейностите: 6.2. Отчет на повече от 27 заявления от завършилите обучението . Подбор на 50% от курсистите за трудова заетост по Споразумения с работодатели 6.3. Подбор за повече от 27 работни места Мобилизиране на ресурси за регистр. На нови работни места и заетост над 50% . Иницииране на действия за трудова заетост : 6.3.1. Оценка на протоколи за проведени периодични Мотивации с работодатели, 6.3.2. Оценка на Протоколи за проведени Технологични консулт. С работ-ли. 6.3.3. Провокиране вниманието на работодатели и предприемачи , чрез Семинар с експерти работодатели по Споразумения 6.3.4. Оценка от работодатели за Обучения на работно място. 6.4. Методология за мултиплициране на дейностите и продължаващо обучение 6.5. Трудови договори и длъжностни хар- ки.
Изпълнение на дейност 6 : 6.1. Междинен и окончателен отчет, Публичност- реклама, трудова борса,  Седмични и Месечни присъствени форми , Протоколи от междинни и окончотелни изпити .  Сертификати за завършено обучение.  Договори и ведомо
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 643 BGN
Общ бюджет: 33 071 BGN
БФП: 33 071 BGN
Общо изплатени средства: 24 249 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 33 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 129 BGN
2011 37 137 BGN
2012 - 30 017 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 249 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 28 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 559 BGN
2011 31 566 BGN
2012 - 25 514 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 611 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 569 BGN
2011 5 570 BGN
2012 - 4 503 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 637 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз