Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.1.01-0003-C0001
Номер на проект: 0015-ЦИО-3.1
Наименование: Осигуряване на надеждни мониторинг и оценка на Комуникационния план и дейностите по информация и публичност на Оперативна програма „Техническа помощ
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 13.10.2008
Начална дата: 13.10.2008
Дата на приключване: 31.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на инструменти и постигане на готовност за ефективно и ефикасно проследяване на изпълнението на мерките за информация и публичност
Дейности: Дейност 1. Разработване на методология за мониторинг и оценка на Комуникационния план на ОПТП и на дейностите по информация и публичност Общата цел на дейността е разработване на структурирана и дългосрочно приложима Методология за мониторинг и оценка на изпълнението на Комуникационния план на Оперативна програма „Техническа помощ”, която е съобразена с изискванията на прилагащия Регламент 1828/2006 на ЕК, както и с добрите практики в областта на връзките с обществеността и социологията. В допълнение, методологията следва да се съобрази с Комуникационната стратегия на НСРР, която се изпълнява чрез КП на седемте оперативни програми. Методологията следва да включва пример за формат на мониторинг на националните и регионални медии; минимални изисквания за съдържание на контент-анализ на публикациите в печатните издания и интернет-базираните медии, както и на излъчените материали в аудио-визуалните медии; примерни инструменти за измерване на индикаторите; структура и минимални изисквания по отношение на съдържанието на годишните отчетни доклади за изпълнението на дейностите по информация и публичност, заложени в Комуникационния план на ОПТП. Методологията следва да съдържа и специално разработен анекс/приложение, което да зададе рамка за оценка на приноса към изпълнението на Комуникационната стратегия на НСРР в частта „Мониторинг и оценка”.
Дейност 2. Извършване на предварителни тестове на проекти на рекламно-информационни материали Предварителната оценка на проекти на рекламно-информационни материали от страна на представители на различни целеви групи е необходимо, за да се гарантира качеството и ефективността на съответните маркетингови материали. Провеждането на тестове преди тиражирането на продуктите осигурява пълното им съответствие с нуждите и изискванията на потенциалните потребители. Дейността включва организиране на фокус-групи с представители на целевите групи. В рамките на фокус-групите, с помощта на модератор, се организират дискусии по определени теми. На база на анализа на резултатите от дискусията и реакцията на представителите на различните целеви групи се разработва аналитичен доклад с препоръки.
дейност 3 „Извършване на медиен мониторинг и контент анализ на публикациите в средствата за масова информация, провеждане на проучвания и анализи” Успешната комуникация с медиите по отношение на дейностите, финансирани от ОПТП, изисква регулярно систематизиране на информацията за отразяването на програмата в средствата за масово осведомяване. Тази мониторингова информация ще бъде представяна под формата на медиен мониторинг или т.нар. пресклипинг. Дейността включва ежедневно обобщаване на материалите в медиите и предоставянето им на електронен или магнитен носител. Изготвянето на медиен мониторинг ще осигури възможност за проследяване на съответствието и степента на изпълнение на целите и задачите на Комуникационния план и, при необходимост, ще очертае основните насоки за прецизирането му. От своя страна, успешната реализация на Комуникационния план на ОПТП и оценката на ефекта от отделните комуникационни дейности изисква регулярно получаване на навременна и добре систематизирана информация за представянето на оперативната програма в националните и регионалните медии. Предвид насочеността на Приоритетна ос 3 на ОПТП в областта на популяризирането на европейската кохезионна политика и нейните цели в България, медийният мониторинг ще се съсредоточи върху тази тематика. Изготвяне на контент анализ на материалите Контент-анализът се извършва на база на събраните материали от медийния мониторинг. Чрез използването на статистически методи и инструменти се извършва анализ на съдържанието на материалите, на въздействието им върху аудиторията и на отношението на медията по темата. Контент-анализът включва систематизиране на набраната мониторингова информация в цифров вид и представянето й в графичен формат. Тази форма дава възможност за оперативно проследяване на медийната активност и отношението на медиите към тематиката. Въз основа на статистическите данни, структурирани по определени показатели /напр. брой публикации по типове медии, интензивност, източник на информация, отношение на медията и др./ се разработва аналитичен доклад с препоръки. За гарантиране на надеждността на анализите е необходимо те да бъдат базирани на достатъчен брой материали за определен период от време. Въз основа на това се препоръчва разработката на аналитичен доклад с препоръки да бъде на месечна база. Контент-анализът позволява идентифициране на отношението на медиите към ОПТП и Кохезионната политика на Общността като цяло, интереса към темата, степента на компетентност на журналистите и необходимостта от допълнителното им информиране и обучение. Обобщената информация от контент-анализите за съответния период е ключова за изготвянето на оценката за изпълнението на КП на ОПТП. Изготвяне на социологически проучвания и анализи Ще се провеждат ежегодни национални представителни социологически проучвания, данните от които да могат да бъдат сравнявани с изходните нива на подготвеност и информираност сред населението относно Структурните инструменти на ЕС. Натрупаните данни ще бъдат включени в информационна база, която ще стане основа за сравнителни анализи и ще послужи при изготвянето на оценката на изпълнението на Комуникационния план на ОПТП за 2008 и 2009 година, както и за обобщените данни за периода 2007-2009 година. Провеждане на анкетни проучвания за регистриране на степента на удовлетвореност и качеството на публични събития Провеждането на анкетни проучвания за регистриране на степента на удовлетвореност и качеството на публични събития включва проследяване на един от основните индикатори за изпълнение на Приоритетна ос 3 на ОПТП “Степен на удовлетвореност на целевите групи от проведените събития”. Целта е повишаване на качеството на организацията и провеждането на публични събития като семинари, дискусионни форуми, конференции и др. по ОПТП, а вследствие на това и степента на удовлетвореност на целевите групи. В рамките на тази дейност ще бъдат разработени анкетни карти, съобразени със спецификата на всяко събитие. Резултатите от анкетните проучвания в рамките на събитията ще бъдат обобщавани, анализирани и представяни под формата на доклади с препоръки. Провеждане на проучвания за оценка на въздействието и покритието на интернет сайта като комуникационен канал В рамките на проучванията за оценка на въздействието и покритието на интернет сайта www.eufunds.bg ще се анализира ефектът, ползите, въздействието и покритието на сайта като един от основните комуникационни канали по ОПТП – сред потенциалните бенефициенти на средствата от СКФ, както и сред широката общественост. ПМС № 6 от 19.01.2007 г. регламентира създаването на единен портал за обща и специализирана информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България. В тази връзка основната цел е да се подпомогне засилването на въздействието и най-вече на покритието на портала като ключов аспект от дейностите по информация и публичност на ОПТП. Данните от анализа ще бъдат обобщени, анализирани и представени под формата на доклад с анализ и препоръки. Проучване на степента на удовлетвореност на потребителите на услугите в областните информационни центрове Целта на проучванията на степента на удовлетвореност на потребителите на услугите в областните информационни центрове е да се установи качеството на предоставяните услуги и при необходимост да се предприемат корективни действия. Предвижда се разработване на анкетни карти, организиране на набиране на информация, обобщаване на резултатите на попълнените анкетни карти и извършване на анализ, както и изготвяне на доклад с препоръки.
дейност 4 „Извършване на оценка на изпълнението на Комуникационния план на ОПТП и проследяване изпълнението на целите на Комуникационната стратегия на НСРР” Извършване на оценка на изпълнението на Комуникационния план на ОПТП за 2008 г. Данните от мониторинга представляват базата, на която следва да се извърши оценка на изпълнението на Комуникационния план на ОПТП за 2008 г., като изпълнителят трябва да се запознае с предоставените данни от 2007 г. и да предложи аналитични точки за сравнение на резултатите. Предвижда се да се изготви анализ и оценка на обобщените данни в съответствие с разработената методология, както и да се разработи оценителен доклад. Извършване на оценка на изпълнението на Комуникационния план на ОПТП за 2009 г. Данните от мониторинга и оценката за предходната година представляват базата, на която ще се извърши оценка на изпълнението на Комуникационния план на ОПТП за 2009 г. Предвижда се да се изготви анализ и оценка на обобщените данни в съответствие с разработената методология, както и да се разработи оценителен доклад. Докладът задължително включва препоръки за оптимизиране на провежданите дейности или за корективни действия, ако са набелязани проблемни области от гледна точка на информираността, прозрачността и комуникацията. Проследяване изпълнението на целите на Комуникационната стратегия на НСРР В рамките на настоящата дейност ще бъдат обобщени и анализирани данните от целия двугодишен мониторинг и от оценките на Комуникационния план на ОПТП за 2008 и 2009 година. Информацията ще послужи директно за стратегическата оценка на комуникационните дейности, изискуема през 2010 г. в изпълнение на изисквания на т. 2 от чл. 4 на Регламент 1828/2006 на ЕК и в съответствие с разработената методология. Предвижда се също така обобщаване и аналитичен подход към данните от мониторинга и оценката на Комуникационните планове на останалите шест Оперативни програми, предоставени от съответните Управляващи органи. Като резултат от тази дейност се предвижда изготвяне на доклад за приноса на Комуникационните планове на оперативните програми за изпълнението на целите на Комуникационната стратегия на НСРР, който да бъде представен на Комитета за наблюдение на НСРР през 2010 г. Въз основа на изготвените по настоящата дейност оценителни доклади ще се изведат препоръки за подобряване на комуникационните дейности, които ще бъдат взети под внимание при бъдещи информационни дейности.
Разходи за управление и изпълнение на проекта Разходи за управление и изпълнение на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Консорциум Рисърч & ПР ЮНИЪН
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 488 915 BGN
Общ бюджет: 474 198 BGN
БФП: 474 198 BGN
Общо изплатени средства: 474 198 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 474 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 97 783 BGN
2010 195 566 BGN
2011 181 080 BGN
2012 - 232 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
474 198 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 403 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 83 116 BGN
2010 166 231 BGN
2011 153 918 BGN
2012 - 197 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
403 068 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 667 BGN
2010 29 335 BGN
2011 27 162 BGN
2012 - 35 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 130 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой методически документи за мониторинг и оценка на КП на ОПТП.
Индикатор 2 Брой извършени предварителни тестове на проекти на рекламно-информационни материали.
Индикатор 3 Брой изработени прес-клипинги.
Индикатор 4 Брой изготвени контент-анализи на материалите.
Индикатор 5 Брой проведени социологически проучвания.
Индикатор 6 Брой проведени анкетни проучвания за регистриране на степента на удовлетвореност и качеството на публични събития.
Индикатор 7 Брой проучвания за оценка на въздействието и покритието на интернет сайта като комуникационен канал.
Индикатор 8 Брой проучвания на степента на удовлетвореност на потребителите на услугите в областните информационни центрове.
Индикатор 9 Брой изготвени доклади от оценка на изпълнението на Комуникационния план на ОПТП.
Индикатор 10 Брой изготвени доклади за изпълнение на заложените цели на КС на НСРР.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз