Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.5.01-0001-C0001
Номер на проект: 0016-ЦКЗ-1.5
Наименование: Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 13.10.2008
Начална дата: 13.10.2008
Дата на приключване: 30.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на представителите на РМВ с цел повишаване на усвояемостта на средствата от СКФ
Дейности: Дейност 1 Разработване на програма за дистанционно обучение Дейност 1.1 Разработване на концепция за дистанционно обучение Системата за дистанционно обучение е предназначена за осъществяване на обучения в дистанционна форма и в реално време. Продуктът трябва да представлява комплексен инструмент за предаване, придобиване и проверка на знания по електронен път, с цел оптимизиране ефективността на управлението на процеса на обучение и изпитване, позволявайки взаимодействие посредством различни способи и индивидуален достъп на потребителите до системата, както и паралелна и постоянна проверка и оценка на различни тестове. Представяното софтуерно решение трябва да осигурява: - Непрекъснат работен процес; - Териториална независимост; - Обхват върху практически неограничен брой обучаеми; - Свободен избор на време за провеждане на учебните курсове; - Достъп до различни типове медии и източници на информация В рамките на тази дейност консултант ще изготви цялостна концепция и спецификация за програмата, която да включва и начина на организиране на дистанционното обучение, елементите на обучителния цикъл (модулите), организацията и дизайна на електронното съдържание, поддръжката и актуализацията на програмата и пр. Консултантът трябва да работи съгласувано с ЦКЗ. Дейност 1.2 Разработване на програма за дистанционно обучение На база на изготвената (и одобрената от ЦКЗ концепция), консултантът ще разработи и самата програма за дистанционното обучение. Дейност 1.3 Провеждане на пилотно дистанционно обучение Тази дейност предвижда провеждане на пилотно обучение по програмата за дистанционно обучение. Пилотното обучение трябва да тества всички предмети, задачи и операции, които системата позволява, като премине през целия курс на обучение. Провеждането на пилотното обучение ще бъде проследено от служители на ЦКЗ с оглед постигане на по-висока удовлетвореност от страна на регионалните и местни власти на последващ етап при използването на системата. .Дейност 1.4 Функциониране, поддръжка и актуализиране на програмата за дистанционно обучение След пускане в експлоатация на програмата за дистанционно обучение, настоящата дейност цели гладкото й функциониране, което включва поддържане и регулярно актуализиране на данните. Консултантът ще консултира бенефициента и по възможностите за развитие на нови модули.
Дейност 2 Организиране и провеждане на обучения Дейност 2.1 Организиране и провеждане на обучения за обучители В рамките на проекта ще се организират и проведат обучения за обучители по темите, касаещи ефективното и ефикасно разработване, управление, мониторинг и контрол на проекти, финансирани по структурните инструменти. Също така ще бъдат обучени по програмите по Цел 3 на Кохезионната политика „Европейско териториално сътрудничество”, по-специално програмите INTERREG IVC за междурегионално сътрудничество, Многостранната оперативна програма за Черноморския басейн, програмата за градско развитие URBACT и оперативната програма за Югоизточна Европа (SEE), чрез които да се повиши информираността на РМВ и възможностите, които тези програми предоставят. Тези обучения ще обхванат и Европейските обединения за териториално сътрудничество, които са нов инструмент за насърчаване на сътрудничеството между европейските РМВ. Обученията ще обхванат и теми по публично-частно партньорство. Обучаваните за обучители ще бъдат представители на Националното сдружение на общините в Република България, като по този начин се мултиплицират резултатите от проекта. НСОРБ може да осигурява обучение на РМВ и след приключването на проекта, ако се идентифицират нужди за това. Дейност 2.2 Организиране и провеждане на обучения за представители на РМВ Ще се организират и проведат обучения за експертите от РМВ по теми, свързани с хоризонталните въпроси при усвояването на средствата от СКФ, Цел 3 – ЕТС и ПЧП (други ако е необходимо). С оглед потребността от различни обучения за отделните целеви групи се предвижда да се организират обучения по следните теми: • Обществени поръчки, държавни помощи и др. – за служители от юридическите отдели на РМВ и др. служители с релевантни функции; • Финансово управление и контрол, одит, одитна пътека, проверка на разходите и др. – за служители от финансовите отдели на РМВ и др. служители с релевантни функции; • Публичност и информация – за секретари на общини и служители на отдели за връзки с обществеността и др. служители с релевантни функции; • Управление на проекти – за служителите от РМВ, отговорни за управлението и изпълнението на проекти и др. служители с релевантни функции; • Програми по Цел 3 на Кохезионната политика на ЕС – програмите INTERREG IVC, URBACT, Многостранната оперативна програма за Черноморския басейн, и оперативната програма за Югоизточна Европа (SEE), както и за Европейските обединения за териториално сътрудничество – за служителите от РМВ, занимаващи се с европейските въпроси, и др. служители с релевантни функции; • Публично-частно партньорство – предимно за служители от юридическите отдели и др. служители с релевантни функции. Списъкът с темите за обучения е индикативен и не е изчерпателен. В рамките на анализа, който ще се направи по проект BG2006/018-343.08.05 „Укрепване на механизмите на координация, управление и изпълнение на Структурните инструменти на ЕС” ще се определят конкретните потребности от обучение на представителите на регионалните и местни власти, като може да се предложат допълнителни теми. Предвижда се индикативният брой на служителите, които ще преминат обученията да бъде над 2800 души. Обученията ще се провеждат в малки групи до 20 души, за да се гарантира интерактивността им и по този начин да се осигури по-висока ефективност. Индикативно минималният брой на обученията, които ще се проведат в рамките на проекта е 140. По тази дейност ще се финансира и отпечатването на обучителни материали за съответни обучения.
Разходи за публичност и информираност Разходи за публичност и информираност
Разходи за управление и изпълнение на проекта Разходи за управление и изпълнение на проекта
Непредвидени разходи Непредвидени разходи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СМ Консулта" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 384 217 BGN
Общ бюджет: 1 740 517 BGN
БФП: 1 740 517 BGN
Общо изплатени средства: 1 740 517 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 740 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 509 BGN
2010 540 237 BGN
2011 909 102 BGN
2012 455 128 BGN
2013 - 166 460 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 740 517 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 479 439 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 132 BGN
2010 459 202 BGN
2011 772 737 BGN
2012 386 859 BGN
2013 - 141 491 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 479 439 BGN
В т.ч. Национално финансиране 261 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 376 BGN
2010 81 036 BGN
2011 136 365 BGN
2012 68 269 BGN
2013 - 24 969 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
261 078 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой обучения за експерти на местните власти и на други структури, работещи по СКФ
Индикатор 2 Брой обучени експерти на местните власти и на други структури, работещи по СКФ
Индикатор 3 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 4 Брой отпечатани комплекти с материали за обучения по хоризонтални въпроси, ЕТС, ЕОТС и ПЧП.
Индикатор 5 Степен на удовлетвореност на РМВ от системата за дистанционно обучение.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз