Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.02-0001-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/5.2-02
Наименование: „СОЦИАЛНА УСЛУГА ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ”
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2008
Начална дата: 25.09.2008
Дата на приключване: 25.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на социални услуги в семейна среда на лица и деца с тежки трайни увреждания или тежки заболявания, които не могат да се самообслужват и да организират самостоятелно бита си и самотно живеещи хора с тежки заболявания и/или трайни увреждания с невъзможност да се обслужват сами и подкрепа на техните семейства за социалното им включване чрез предоставяне на алтернативен избор за активно участие в реалния пазар на труда.
Дейности: Организация работата на екипа и разпределение на отговорностите по проекта. Логиката на проекта предвижда създаването на екип на национално ниво, който ще координира и ще е отговорен за изпълнението на цялостната дейност по проекта. Предвид факта, че предоставянето на услугата ще се извършва на територията на цялата страна, и съгласно изискванията на ДО териториалните структури на АСП ще кандидатстват пред сформирания екип на национално ниво със заявки – предложения / по образец на ДО/. Тези заявки предложения по същество са по- малки проекти за конкретна територия, които ще подлежат на оценка за съответствието им с настоящия проект и с изискванията на ДО по схемата за безвъзмездна финансова помощ. Екипът на национално ниво се ангажира да допуска до финансиране само заявки – предложения, които съоответстват на тези критерии. След одобрението на всяка една заявка – предложение, лицата които са били предложени като елемент на оценката стават Екип за управление на териториално ниво. С тази подготвителна дейност се цели информирането на териториалните звена: - за реда и условията за попълване на всички компоненти и кандидатстване със заявки – предложения - ще се определят задълженията и отговорностите на териториалните структури по проекта и ще се разяснят изискванията към лицата предлагани за участие в екипите на териториално ниво - ще се дадат разяснения по Методиката за организация на работата по изпълнение на проекта, - ще се дефинира начина на осъществяване на предварителни проучвания за предвиждания брой лица от целевите групи който могат да бъдат включени във всяка една заявка – предложение, с оглед постигане на единен подход на територията на страната. За целта се предвижда да се проведат 2 двудневни работни срещи между екипа на национално ниво и представители на териториалните звена на АСП. За провеждането на срещите е необходимо да бъдат предвидени пътни, дневни и средства за нощувка на служителите, които ще присъстват.
Разработване на заявки – предложения След създаване на организация на работата по проекта, териториалните звена (Дирекции „Социално подпомагане”) разработват заявки-предложения по образец за участие в Проекта. Предвижда се тази дейност да се извърши извън работно време за системата на АСП. Териториалните звена попълват заявката за кандидатстване в съответствие с указанията, дадени в Раздел II на Методиката за организация на работата по изпълнение на проекта. Всяка заявка предложение включва следните задължителни раздели, който ще подлежат на последваща оценка: • Данни за дирекцията „Социално подпомагане” – техническа обезпеченост, човешки ресурси, опит в изпълнението на подобни дейности, • Брой на длъжностните лица в дирекция „Социално подпомагане” които ще бъдат пряко отговорни за осъществяване дейностите на място, катосе спазва принципа едно лице да обхваща минимум 5 лични асистента, и след одобрение на заявката ще са екип за управление на териториално ниво. • Териториален обхват - населените места, в които ще се предоставя услугата • Описание на конкретните нужди и проблеми на целевия регион, • Принос за реализирането на хоризонталните принципи на ОП, на територията на страната. • Описание на целевата група - броя на кандидат – потребителите за услугата, броя на кандидатите за лични асистенти и на семействата, с които ще се провежда индивидуална социална работа; • Предвижданите методи за информиране на населението и осигуряване на публичност, • Предвижданите механизми за самоконтрол и очаквани стойности на заложените индикатори, • Средствата, необходими за осъществяване на дейността. Особено важно е точното определяне на обхвата на целевите групи: хора с трайни увреждания или тежки заболявания, самотноживеещи хора с тежки заболявания и/или трайни увреждания, семейства или членове на семейства, които поради продължителната грижа за болните си близки са загубили социалната си активност
Оценяване на заявките – предложения След като териториалните поделения разработят заявки – предложения, те следва да кандидатстват с тях пред Екипа на национално ниво. Конкретната процедура по която ще се осъществи приемът на заявките предложения, оценката им както и предвижданите срокове за това, са описани в Раздели II и III от Методиката за организация на работата по изпълнение на проекта. За извършване на оценка на постъпилите заявки-предложения ще се създаде комисия на национално ниво. Оценката ще се извърши съгласно разработен формуляр -таблица за оценка на заявка – предложение / Приложение 2 от Методиката/, при спазване принципа на равнопоставеност. Предвижда се за извършването на оценката като оценители да бъдат наети експерти – оценители от Главна дирекция ”СП” и Дирекция ”ЗД”. След приключване на оценките председателят на комисията съставя протокол, който съдържа и становище за одобрение или отказ и го представя на Ръководителя за вземане на крайно решение. Ръководителят на проекта издава решение, което се изпраща на кандидатствалото териториално поделение Предвижда се заявките- предложения да се оценяват на два етапа за да се даде възможност за корекция на вече подадени и отхвърлени заявки – предложения, и за кандидатстване на териториални звена, пропуснали първия обявен срок за прием. Всяко териториално звено ще бъде писмено уведомено за взетото решение
Информиране на обществеността, относно стартирането на Проекта чрез местните медии и информационни материали. Провеждане на процедура по реда и условията на Наредбата по възлагане на малки обществени поръчки. Запознаване на обществеността с целите на проекта, чрез разработени съобщения свързани с информация за реализирането на проекта, издаване и разпространение на информационни материали. Поддържане на работни взаимоотношения с местните медии и обществени организации за популяризиране на проекта, чрез предоставените от екипа за управление информационни материали. Чрез изготвените брошури, дипляни и др. информационни материали се популяризира предоставянето на социалната услуга в семейна среда, условията за предоставянето и, реда за подаване на документи за участие и др. Периодично информиране на обществеността чрез местните и регионални медии за реализацията на проекта. Дейността по проекта се популяризира съгласно изискванията на ЕСФ чрез ОП”РЧР” като част от тези инициативи.
Приемане на Заявления за включване в Проекта Желаещите да ползват услугата или техни законни представители подават заявление пред териториалното поделение, получило одобрение по заявката – предложение. придружено със съответната документация Редът за предоставяне на услугата е регламентиран в Раздел VI от Методиката за организация на работата по изпълнение на проекта Всички подадени заявления от кандидат-потребителите на услугата се завеждат във входящ дневник. Във връзка с прякото изпълнение на дейността са необходими материали и консумативи които ще се осигуряват от самата Дирекция „Социално подпомагане”, при спазване разпоредбите на НВМОП.
Проучване на потребностите от социалната услуга „Личен асистент” и изготвяне на идентификационни карти на кандидат-потребителите Идентификационната карта за оценка на потребностите за предоставяне на социалната услуга «Личен асистент» има за цел да: - установяви истинността на обстоятелствата, декларирани в подаденото заявление; - идентифицира специфичните потребности на лицето – социално – битово, здравословно и медико - социално състояние на кандидат – потребителя, - установи необходимостта и потребността на лицето и/или членове на семейството от индивидуална социална работа и подкрепа за възстановяване на социалната им и трудова активност Директорът на дирекция ”Социално подпомагане” определя персонално социални работници от съответната дирекция, които по Проекта ще имат за задача единствено изготвяне на идентификационни карти за потребностите на подалите заявление да ползват услугата кандидат – потребители. На база подаденото заявление определените социални работници, в срок до 20 дни от приемането му, посещават кандидат-потребителя в дома му и изготвят индентификационната карта В 30 дневен срок след приемане на заявлението кандидат-потребителят се уведомява за резултата.
Оценка и подбор на потребители чрез идентифициране на специфичните им потребности На териториално ниво се извършва подбор на потребителите на база идентификационните карти, изготвени от социални работници в съответната дирекция „СП”. Оценката за подбор на потребителите е на базата на компоненти, включени във Формуляр за оценка на потребностите от социалната услуга – съгласно Приложение 6 от Методиката за организация на работата по изпълнение на проекта Събраната информация се обработва по следните критерии: - здравословно състояние на кандидат-потребителя и степен намалена работоспособност /възможност за социална адаптация; - оценка по степен на трайно намалена работоспособност/трайно намалена възможност за социална адаптация - близки - - месечен доход на член от семейството на потребителя За всеки кандидат-потребител се оформя лично дело. На териториално ниво невключените кандидат-потребители се подреждат в списък на чакащи. Оценката на потребностите се актуализира при промени, настъпили в състоянието на потребителя, след подаване на заявление - свободен текст от лицето или негов представител. При подбора на потребителите се спазва принципа за равнопоставеност между половете
Оценка на кандидатите за лични асистенти Кандидатите подават заявления за работа като личен асистент в срок до 30 дни от стартирането на Проекта на териториално ниво и се вписват в дневник. Администраторът със заповед сформира комисия за провеждане на интервю с кандидатите за лични асистенти. Кандидатите за лични асистенти се интервюират от Комисията и се оценяват съгласно Формуляр за оценка. Всеки член на комисията оценява кандидатите. Сборът от оценките се дели на броя на членовете на комисията и получената средноаритметична оценка е крайната за съответния кандидат. Въз основа на направените оценки се изготвя списък на кандидатите за лични асистенти, подредени по низходящ ред на получените точки. Предвижда се по проекта да бъдат наети около 3500 лица в т.ч. 1000 –почасово
Назначаване на личните асистенти За да бъде назначено едно лице като личен асистент, е неободимо да премине през оценка /описана в дейност 8/. Дейност „Личен асистент” може да бъде предоставяна както на пълен работен ден, така и под формата на почасови услуги, от специалисти, от хора, работещи в различни сфери или от безработни лица, пенсионери и студенти. За съответните дейности се наемат търсещи работа, както и желаещите да работят допълнително, лица и/или членове на семействата на обслужваните, обучени за предоставяне на подобен вид индивидуално ориентирани услуги. На териториално ниво броят на личните асистенти за наемане на работа се определя съобразно броя на потребителите на услугата. Останалите кандидати от списъка могат да бъдат включвани в рамките на продължителността на Проекта, в случай на прекратяване на трудовите правоотношения с някои от личните асистенти / механизма е описан в Раздел VI от Методиката за организация на работата по изпълнение на проекта/, като се спазва редът на подреждане в списъка. Наемат се само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние, не са осъждани и са одобрени от потребителя. Одобрените кандидати за лични асистенти подписват трудов/граждански договор, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за задълженията и договорите, декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията, запознават се с длъжностна си характеристика и получават копие от Правилника за вътрешния ред. При изпълнение задълженията на личните асистенти се предвиждат транспортни разходи в и извън населеното място. В делото на личния асистент се вписват и съхраняват всички данни за негови неправомерни действия, дисциплинарни нарушения и наложени дисциплинарни наказания
Сключване на договори за ползване на социалната услуга С извършването на тази дейност се цели гарантиране на спазването на правата и задълженията на всяка от страните. Поради тази причина се сключва договор в три еднообразни екземпляра - по един за всяка страна /доставчик, потребител и Личен асистент/ В зависимост от социалната оценка на индивидуалните потребности се подбира подходящ личен асистент, съобразен с желанието на потребителя на социалната услуга и след проведена среща с лицето на което ще се предоставя услугата. В договора са регламентирани правата и задълженията на личния асистент и потребителя. Конкретните изисквания по съставяне на договора са разписани подробно в Методиката за предоставяне на услугата „Личен асистент” в раздел VІ
Предоставяне на социалната услуга Конкретните изисквания по отношение предоставянето на услугата са разписани подробно в Методиката за предоставяне на услугата „Личен асистент” в раздел VІ. Приоритетно в проекта, без оглед на тяхното финансово положение и при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност , ще се включват: • Самотноживеещи хора с тежки заболявания, които са поставени в риск от институционализация • Лица с тежки увреждания, чиито близки имат желание да възстановят трудовата си активност. При подбора на потребителите на услугата следва да се съблюдава съответствието с хоризонталните принципи на ОП ”РЧР”, като се поставя акцент на възможността за трудова реализация на жените, в съответствие с принципа на равенство между половете и недопускане на дискриминация. • Деца с увреждания Целите на настоящият проект не се фокусират върху осигуряване на заетост на близки и роднини на лица с увреждания, а върху преодоляване на социалната изолация на семейства, в които има зависими от постоянни грижи лица.
Изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на социалната услуга Индивидуалните планове се разработват от сътрудника/ администратора с участието на потребителя и/или негов законен представител. Описват се всички специфични потребности и проблеми, установени при направената социална оценка и оценка на риска и се разписват конкретните социални услуги за тяхното удовлетворяване и разрешаване. По този начин ще направи и цялостна преценка за възможността за осигуряване на алтернатива за близките на съответното лице и насочването им към трудова заетост, с поставен специален акцент върху реализацията на жените. Индивидулните планове се актуализират веднъж на шест месеца или по-често ако са настъпили промени в първоначално констатираните потребности. Промените се съгласуват с потребителя или с неговия законен представител и вписват в плана. Планът се изготвя в два еднообразни екземпляра, които се подписват от потребителя или от негов законен представител, сътрудника и администратора
Обучения на личните асистенти През периода на реализиране на проекта се предвиждат 2 обучения – въвеждащо и подържащо при необходимост. Разработването на темите и съдържанието на обученията се изпълнява от Екипа за управление на териториално ниво и при спазване на задължителните теми, описани в раздел VІ на Методиката за предоставяне на услугата „Личен асистент”. Администраторът осигурява въвеждащото обучение по теми, свързани с начина на поведение, основни задължения на личния асистент, грижи по задоволяване на специфичните потребности на потребителите, здравословни и безопасни условия на труд и др. При необходимост екипът за управление на териториално ниво провежда и поддържащи обучения на личните асистенти. Обученията ще се провеждат от обучители/социални работници от Д”СП”. За обучителите се предвиждат пътни разходи в случаите на провеждане на обучението извън мястото на предоставяне на услугата
Индивидуална социална работа за подкрепа и възстановяване на социалната и трудовата активност на членове от семейството на потребителите на услугата „Личен асистент”, с акцент върху възможността за трудова реализация на жените Индивидуалната социална работа с членове на семействата е специфична и съобразена с конкретните потребности на лицата и семействата, основана е на индивидуален подход към всеки конкретен случай и е важна част от цялостната социална работа, предвидена при предоставянето на услугата „Личен асистент”. Оказване психологична подкрепа на близките на лицата с тежки увреждания, която ще спомогне за възстановяване на тяхното емоционално спокойствие и връщането им към активна трудова дейност. Насочване на членовете на семействата в трудоспособна възраст към социотерапевтите по Проекта и други специалисти при необходимост. Социотерапевтите извършват индивидуална работа с членовете на семействата, чрез терапевтични сесии, които се отразяват в индивидуален протокол, в два екземпляра, като единият се прилага в делото на потребителя, а другият се предава на администратора. В случаите, при които констатираните по време на консултирането проблеми не са от компетентностите на социалните работници, семействата се насочват към специалисти в съответната област. Индивидуалната социална работа се извършва при спазване принципа на конфиденциалност
Организиране и водене на задължителната документация Всички документи, необходими за ефективно управление на процеса по предоставянето на услугата и за защита на потребителите се създават се и се съхраняват в посочения от българското и общностното законодателства срокове. За реализация на дейността се предвиждат пощенски разходи за предоставяне на документацията на Екипа за управление на национално ниво с цел съхранението й. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 . Цялостна отговорност за спазване на общностното и национално законодателство при изпълнението и управлението на дейностите носят всички участници в екипа както на национално, така и на териториално ниво. Предвиждат се материали и консумативи за воденето на документацията по проекта. Цялата задължителна документация е описана в Методиката
Супервизия, наблюдение, контрол, оценка, независим външен одит и анализ на дейностите В процеса на реализация на дейностите по Проекта ще се осъществява мониторинг и контрол чрез създадена система за управление на качеството на услугата „Личен асистент” и оценка на ефективността чрез отчитане на индикатори за изпълнение и индикатори за резултат. Системата съдържа правилата на отчитане, докладване и комуникация. Екипът за управление на териториално ниво контролира качеството на предоставяната социална услуга два пъти месечно, изготвя и представя ежемесечно на Екипа за управление на национално ниво отчет за реалните стойности на индикаторите за резултат, информация за постигнатия напредък в сравнение с предходния месец и резултати от вътрешния контрол през месеца. Провеждане на периодични работни срещи между екипите за управление на национално и териториално ниво. На срещите се отчита изпълнените и предстоящи задачи по Проекта и се оказва методична помощ. Предвижда се извършване на мониторинг от екипа на национално ниво, като за целта ще се наемат на граждански договори и експерти от Главна дирекция „СП Предвижда се извършване на независим външен одит на счетоводната документация. За проверка и контрол на финансовите данни се предвижда да бъде нает на граждански договор финансов контрольор. При констатиране на пропуски или проблеми се предприемат необходимите действия за отстраняването им
Оценка на риска за потребителите и личните асистенти при предоставяне на услугата оценката задължително се включва анализ на следните рискове: помощ при взимане на лекарства; физическа подкрепа; от битовите условия на живот на потребителя; от злополуки, оценка на риска на работните места и необходимите замервания на факторите на работната среда и др. Въз основа на направената оценка екипът за управление на териториално ниво разработва съвместно с потребителя или негов законен представител, както и с членовете на семейството и/или домакинството и с други професионалисти (при необходимост) - план за намаляване на рисковете, който е част от индивидуалния план на потребителя. За извършване на дейности, включващи физически контакт с потребителя, личните асистенти са обучени за безопасни техники на работа. Личните асистенти поддържат контакт с организации и лица, които: реагират в спешни ситуации (спешна медицинска помощ, болници, полиция, и др.); имат отговорности за здравето на потребителя (лекар, попечител, роднини, и др.); имат компетенции в областта на социалните дейности в общността (териториалните звена, общинска администрация, доставчици на социални услуги). Администраторът своевременно информира Екипа за управление на национално ниво, относно предприетите действия при възникване на рискове
Външна оценка. Провеждане на процедура по ЗОП Оценката се извършва от организация, външна за Агенция за социално подпомагане. Резултатите от оценката следва да бъдат представени не по – късно от един месец преди изтичане срока на заповедта на ръководителя на ДО. Чрез направената външна оценка ще се гарантира прозрачност и независима оценка на качеството на предоставяната услуга и ще се прецизира необходимостта от кандидатстване за продължаване на участие по схемата след изтичане срока на заповедта за директно предоставяне. За целта е необходимо да се проведе процедура по реда и условията на ЗОП и наредбата по възлагане на малки обществени поръчки, за които е необходимо подготвително време. Извършена независима външна оценка за постигнати резултати от реализацията на проекта
Изготвяне анализ на резултатите от проекта На база периодичните отчети и доклади, резултатите от финансовия одит и външната оценка се изготвя анализ за изпълнението на Проекта. Изготвянето на междинен и финален доклад ще съдържа: оценка на резултатите от изпълнението на Проекта; направените изводи; вероятността за устойчивост на резултатите; пречките, възникнали в процеса на изпълнение на Проекта; начините, по които са преодолени пречките и финансов отчет. Чрез дейността се популяризират резултатите от проекта и възможностите на оперативната програма „РЧР”. Дейността по проекта се популяризира съгласно изискванията на ЕСФ чрез ОП”РЧР”, като част от тези инициативи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 360 418 BGN
Общ бюджет: 10 935 987 BGN
БФП: 10 935 987 BGN
Общо изплатени средства: 10 935 957 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 935 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 54 778 BGN
2009 10 886 266 BGN
2010 - 367 BGN
2011 - 4 690 BGN
2012 - 30 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 935 957 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 295 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 46 561 BGN
2009 9 253 326 BGN
2010 - 312 BGN
2011 - 3 987 BGN
2012 - 25 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 295 563 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 640 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 217 BGN
2009 1 632 940 BGN
2010 - 55 BGN
2011 - 704 BGN
2012 - 4 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 640 394 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 брой лица, наети за предоставяне на услугата лични асистенти
Индикатор 3 брой лица, наети за предоставяне на услугата "Личен асистент", преминали през обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз