Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0043-C0001
Номер на проект: ДОПТ-3/18.08.2010; ДОПТ-3/29.03.2012 г.
Наименование: Укрепване на административния капацитет на ДП НКЖИ за подготовката, избора, управлението, изпълнението, наблюдението и контрола на железопътните проекти по ОП „Транспорт 2007-2013” (ОПТ), в качеството й на конкретен бенефициент по ОПТ в съответствие със сключеното Оперативно споразумение с Управляващия орган на ОПТ
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 10.08.2010
Начална дата: 18.08.2010
Дата на приключване: 29.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за подобряване на цялостната система за управление на средствата по ОП ”Транспорт 2007-2013”, чрез укрепване на административния капацитет на ДП НКЖИ за програмиране, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на железопътните проекти по ОПТ.
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 490 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Изготвен структурно-функционален анализ на Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” спрямо изискванията за осъществяване на дейността й („продукт”);
Индикатор 2 2. Представени детайлни препоръки за подобряване на организационната структура, за реалокирането на персонал по организационни звена и работни функции съобразно потребностите на работните процеси, и адаптиране на длъжностните характеристики на персонала (
Индикатор 3 3. Идентифицирани потребности за обучение на служителите на ДП НКЖИ/Дирекция СРИП и разработен обучителен план.
Индикатор 4 4. Ревизиран Процедурен наръчник за работата на ДП НКЖИ като конкретен бенефициент по ОПТ.
Индикатор 5 5. Разработена и изпълнена детайлна програма за обучение за служителите на ДП НКЖИ, ангажирани в изпълнението на функциите като конкретен бенефициент по ОПТ.
Индикатор 6 6. Извършена оценка на резултатите от обученията и степента на повишаването на квалификацията и подготвеността на служителите на ДП НКЖИ.
Индикатор 7 7. Организирани и проведени на 3 работни посещения, за детайлно запознаване с опита и добрите практики на специализираните администрации, управляващи проектите за железопътна инфраструктура.
Индикатор 8 8. Изготвени дизайн и техническо задание за изграждане на специализиран управленски софтуер - Управленска информационна система (УИС) за компютъризирано управление на информационните потоци, свързани с управлението на железопътните проекти по ОПТ от ДП НК
Индикатор 9 9. Доставено хардуерно оборудване и софтуер за нуждите на УИС.
Индикатор 10 10. Разработена и внедрена в ДП НКЖИ Управленска информационна система (УИС) за компютъризирано управление на информационните потоци, свързани с управлението на железопътните проекти по ОПТ съхраняване, обработване и обмен на данни и информация между ДП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз