Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0019-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001-13-04
Наименование: Газификация и модернизация на технологичното сценично оборудване на Драматично-куклен театър "Васил Друмев" - гр. Шумен
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.07.2010
Начална дата: 05.08.2010
Дата на приключване: 22.10.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Посрещане на нарастващите нужди на град Шумен и агломерационния ареал от модерна, привлекателна и достъпна държавна културна инфраструктура
Дейности: Дейност 4: Изпълнение на строително-монтажни дейности
Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на СМР, строителен надзор
Дейност 1: Сформиране на работен екип за управление на дейностите и провеждане на работни срещи Работни срещи са предвидени в 14-ти и 22-ри месец от старта на проекта.
Дейност 5: Извършване на дейности по строителен надзор
Дейност 7: Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 6. „Изпълнение на дейностите по авторски надзор”
Дейност 8: Одит на проекта
Дейност 9: Изготвяне и предаване на междинни и финален технически и финансов отчет по проекта На всеки 3 месеца
Дейност 2: Информационна кампания и дейности по осигуряване публичност на проекта Още през 11-ти, 14-ти и 22-ри месец от старта на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 313 169 BGN
Общ бюджет: - 3 703 BGN
БФП: - 3 703 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ - 3 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 129 BGN
2013 0 BGN
2014 6 132 BGN
2015 - 24 261 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС - 3 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 410 BGN
2013 0 BGN
2014 5 212 BGN
2015 - 20 622 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране - 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 719 BGN
2013 0 BGN
2014 920 BGN
2015 - 3 639 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 205 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 4 Създадени нови работни места-постоянни и временни
Индикатор 5 Общ брой посетители облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура
Индикатор 6 Брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура- хора с увреждания
Индикатор 7 Брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура- малцинства


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз