Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0016-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001-12
Наименование: Ремонт, реконструкция и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Национално училище за музикално и сценично изкуство "Панчо Владигеров" - Бургас
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.07.2010
Начална дата: 05.08.2010
Дата на приключване: 05.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Модернизация на Националното училище за музикално и сценично изкуство „проф. П. Владигеров” – Бургас и превръщането му в подходящ и ефективен културен център, допринасящ за развитието на градския ареал
Дейности: Дейност 1: Сформиране на работен екип за управление на дейностите по проекта и провеждане на работни срещи Работни срещи са предвидени на всеки 2 месеца от старта на проекта
Дейност 2: Информационна кампания и дейности по осигуряване публичност на проекта Още на 8-ми, 11-ти, 14-ти, 17-ти и 22-ри месец от проекта
Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на СМР, строителен надзор
Дейност 4: Изпълнение на строително-монтажни дейности
Дейност 5: Извършване на дейности по строителен надзор
Дейност 6.Изпълнение на дейностите по авторски надзор
Дейност 7: Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 8: Одит на проекта
Дейност 9: Изготвяне и предаване на междинни и финален отчет по проекта На всеки 3 месеца от старта на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 775 794 BGN
Общ бюджет: 650 900 BGN
БФП: 650 900 BGN
Общо изплатени средства: 649 442 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 650 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 173 631 BGN
2012 471 014 BGN
2013 - 336 BGN
2014 0 BGN
2015 5 132 BGN
649 442 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 553 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 147 587 BGN
2012 400 362 BGN
2013 - 285 BGN
2014 0 BGN
2015 4 362 BGN
552 025 BGN
В т.ч. Национално финансиране 97 635 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 26 045 BGN
2012 70 652 BGN
2013 - 50 BGN
2014 0 BGN
2015 770 BGN
97 416 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 4 Създадени нови работни места-постоянни и временни
Индикатор 5 Общ брой посетители облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура
Индикатор 6 Брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура- хора с увреждания
Индикатор 7 Брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура- малцинства


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз