Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001-10
Наименование: Ремонт и модернизация на сградата на Оперо-филхармонично дружество, гр. Бургас
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.07.2010
Начална дата: 05.08.2010
Дата на приключване: 05.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на подходяща и ефективна културна инфраструктура за жителите и посетителите на град Бургас и агломерационния ареал
Дейности: Дейност 1: „Сформиране на екип за управление на дейностите по проекта”
Дейност 2: „Организиране на информационни събития и визуализация на проекта” Още през 1,2,9,13,18 и 22 месец от старта на проекта
Дейност 3: „Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и строителен надзор
Дейност 4: „Изпълнение на строително-монтажните работи”
Дейност 5: „Изпълнение на дейностите по строителен надзор”
Дейност 6. „Изпълнение на дейностите по авторски надзор”
Дейност 7 „Изготвяне и предаване на междинни и финален отчет” дейността се извършва 3,6,9,12,15,18 и 22 месеци от началото на проекта
Дейност 8: Одит на проекта
Дейност 9: Изготвяне и предаване на междинни и финален технически и финансов отчет по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 494 950 BGN
Общ бюджет: 1 113 089 BGN
БФП: 1 113 089 BGN
Общо изплатени средства: 1 113 089 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 113 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 361 246 BGN
2012 754 424 BGN
2013 - 600 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 981 BGN
1 113 089 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 946 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 307 059 BGN
2012 641 260 BGN
2013 - 510 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 684 BGN
946 126 BGN
В т.ч. Национално финансиране 166 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 54 187 BGN
2012 113 164 BGN
2013 - 90 BGN
2014 0 BGN
2015 - 297 BGN
166 963 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 4 Създадени нови работни места-постоянни и временни
Индикатор 5 Общ брой посетители облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура
Индикатор 6 Брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура- хора с увреждания
Индикатор 7 Брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура- малцинства


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз