Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001-11
Наименование: Реконструкция, рехабилитация и оборудване на сградата на Оперно-филхармонично дружество - гр. Русе
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.07.2010
Начална дата: 05.08.2010
Дата на приключване: 05.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на подходяща и ефективна културна инфраструктура за жителите и посетителите на град Русе и агломерационния ареал
Дейности: Дейност 1: „Сформиране на екип за управление на дейностите по проекта”
Дейност 2: „Организиране на информационни събития и визуализация на проекта”
Дейност 3: „Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и строителен надзор"
Дейност 4: „Изпълнение на строително-монтажните работи”
Дейност 5: „Изпълнение на дейностите по строителен надзор”
Дейност 6.„Изпълнение на дейностите по авторски надзор”
Дейност 7 „Изготвяне и предаване на финален отчет”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 853 836 BGN
Общ бюджет: 750 343 BGN
БФП: 750 343 BGN
Общо изплатени средства: 733 307 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 750 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 44 639 BGN
2012 691 020 BGN
2013 - 300 BGN
2014 0 BGN
2015 - 2 052 BGN
733 307 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 637 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 37 943 BGN
2012 587 367 BGN
2013 - 255 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 744 BGN
623 311 BGN
В т.ч. Национално финансиране 112 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 696 BGN
2012 103 653 BGN
2013 - 45 BGN
2014 0 BGN
2015 - 308 BGN
109 996 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 4 Създадени нови работни места-постоянни и временни
Индикатор 5 Общ брой посетители облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура
Индикатор 6 Брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура- хора с увреждания
Индикатор 7 Брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура- малцинства


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз