Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.01-0020-C0001
Номер на проект: ВТ/INV/013/22.01.2008
Наименование: „Повишаване конкурентноспособността на малко предприятие за рециклиране на полимери – условие за устойчиво развитие в пазарните условия на Европейския съюз”
Бенефициент: „ВЕЗНА” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 17.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: да се подпомогне устойчивото и екологично съответстващо развитие на фирмата-кандидат “Везна” ЕООД- Габрово . Това ще постигнем чрез повишаване на нейната конкурентноспособност, ефективност и рентабилност на производството, свързано с рециклирането на полимери
Дейности: Формиране на екип за реализация на проекта
Избор на подизпълнител. Подписване на договора с подизпълнителя за доставка.
Подготовка на помещенията,транспорт, доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация.
Изготвяне на материали за визуализация.
Изготвяне на одиторски докл
Изготвяне на финален отчет
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Есмос" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 680 800 BGN
Общ бюджет: 1 667 867 BGN
БФП: 667 147 BGN
Общо изплатени средства: 667 147 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 667 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 667 147 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
667 147 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 567 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 567 075 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
567 075 BGN
В т.ч. Национално финансиране 100 072 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 100 072 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 072 BGN
Финансиране от бенефициента 1 021 200 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз