Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.01-0064-C0001
Номер на проект: 16.09.2008
Наименование: ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА “ДЕМА” ЕООД ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ЗВЕНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РОТАЦИОННИ ДЕТАЙЛИ
Бенефициент: “ДЕМА” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 12.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: да се подобри конкурентноспособността на фирмата чрез разширяване на своя продуктов асортимент и подобряване качеството на крайните изделия. Така тя ще може да предложи на пазара много по-широка гама от изделия - освен досегашните групи детaйли и основни монтажни възли ще се усвои и организира производство на сложни функциониращи монтажни групи.
Дейности: Подготвителни дейности – сформиране на проектен екип и наемане на консултанти за оценка на оферти и изготвяне на маркетингова стратегия за новите продукти
Събиране на оферти за доставчици на оборудване
Закупуване на оборудването, доставка, монтаж и настройка
Наемане на нови работници и обучение за работа с новото звено
Пускане в експлоатация на новото високо-технологично звено
Изготвяне на маркетингова стратегия за разширяване на пазарите
Промоция и визуализация на проекта
Заключителен етап и отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 951 BGN
Общ бюджет: 369 837 BGN
БФП: 110 951 BGN
Общо изплатени средства: 110 951 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 110 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 110 951 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
110 951 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 94 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 94 308 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 308 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 643 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 643 BGN
Финансиране от бенефициента 258 886 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз