Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0033-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/020-01
Наименование: Подобряване на физическата и жизнена градска среда в град Раковски
Бенефициент: Община Раковски
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 03.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Раковски
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да допринесе за подобряване на физическата и жизнената среда на гр. Раковски, като иманентно присъщо условие за постигане на устойчива, екологична и безопасна среда, повишаване качеството на живот и получаване на нови възможности за икономическо, културно и социално развитие.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Осигуряване на информация и публичност на проекта
Дейност 3 Процедури за избор на фирми-изпълнители, съгласно ЗОП и НВМОП
Дейност 4 Строително-монтажни работи
Дейност 5 Авторски надзор
Дейност 6 Строителен надзор
Дейност 7 Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на строежите в експлоатация
Дейност 8 Независим финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 123 013 BGN
Общ бюджет: 2 698 523 BGN
БФП: 2 630 352 BGN
Общо изплатени средства: 2 498 834 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 630 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 890 059 BGN
2012 1 608 776 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 498 834 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 235 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 756 550 BGN
2012 1 479 249 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 235 799 BGN
В т.ч. Национално финансиране 394 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 133 509 BGN
2012 129 526 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
263 035 BGN
Финансиране от бенефициента 75 746 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Икономия на енергия от въвеждане на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 5 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 6 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 7 Брой квадратни метри, реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз