Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0027-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/018-01
Наименование: Подобряване на физическата и жизнена среда в община Нови пазар
Бенефициент: Община Нови пазар
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 13.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Нови пазар
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да допринесе за подобряване на физическата и жизнената среда на гр. Нови пазар, като иманентно присъщо условие за постигане на устойчива, екологична и безопасна среда, повишаване качеството на живот и получаване на нови възможности за икономическо, културно и социално развитие.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Осигуряване на информация и публичност на проекта
Дейност 3 Процедури за избор на фирми-изпълнители, съгласно ЗОП и НВМОП
Дейност 4 Строително-монтажни работи
Дейност 5 Авторски надзор
Дейност 6 Строителен надзор
Дейност 7 Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на строежите в експлоатация
Дейност 8 Независим финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 717 340 BGN
Общ бюджет: 2 587 766 BGN
БФП: 2 587 766 BGN
Общо изплатени средства: 1 962 456 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 587 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 516 295 BGN
2013 1 446 162 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 962 456 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 199 601 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 461 948 BGN
2013 1 339 217 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 801 165 BGN
В т.ч. Национално финансиране 388 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 54 347 BGN
2013 106 944 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
161 291 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 6 Брой квадратни метри, реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз