Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0055-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/016-01
Наименование: Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението
Бенефициент: Община Първомай
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 16.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Първомай
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се подобри физическата и жизнената среда в Община Първомай чрез рехабилитация на местата за отдих и спорт и уличната инфраструктура като предпоставка за осигуряване на по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие и превръщането на Общината в привлекателно и желано място за живеене, работа и отдих, както и за повишаване на инвеститорския интерес като двигател на устойчивото развитие и конкурентоспособността на региона
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Организация и провеждане на тръжни процедури
Дейност 3 Строителство
Dейност 4 Надзор
Дейност 5 Одит
Дейност 6 Разпространение на информация и осигуряване на публичност (визуализация)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 424 525 BGN
Общ бюджет: 3 898 934 BGN
БФП: 3 898 934 BGN
Общо изплатени средства: 3 703 597 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 898 934 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 840 535 BGN
2012 1 637 224 BGN
2013 1 225 839 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 703 597 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 314 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 752 169 BGN
2012 1 465 102 BGN
2013 1 096 823 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 314 094 BGN
В т.ч. Национално финансиране 584 840 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 88 366 BGN
2012 172 122 BGN
2013 129 016 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
389 503 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Икономия на енергия от въвеждане на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 5 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 6 Брой квадратни метри, реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа
Индикатор 7 Брой квадратни метри подобрени детски площадки
Индикатор 8 Брой квадратни метри реконструирани спортни площадки
Индикатор 9 Брой квадратни метри положени бордюри
Индикатор 10 Брой реконструирани и рехабилитирани улици
Индикатор 11 Подменени и монтирани прожектори и осветителни тела в детски и спортни площадки
Индикатор 12 Подменени и монтирани стълбове в детски и спортни площадки
Индикатор 13 Монтирани енрегоспестяващи осветителни тела на 16 улици
Индикатор 14 Подменени и монтирани стълбове на 16 улици
Индикатор 15 Монтирани парково обрудване(пейки, беседки, маси, кош за отпадъци, информ. табела)
Индикатор 16 Монтирани спортни и детски съоръжения
Индикатор 17 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни алеи
Индикатор 18 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани тротоари


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз