Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0063-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/011-01
Наименование: Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера
Бенефициент: Община Пещера
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 16.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на живот и осигуряване на безопасно, устойчиво, екологично и интегрирано развитие на градския център, чрез подобряване физическата и жизнена среда на община Пещера.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта, отчетност, вътрешен мониторинг и контрол
Дейност 2 Изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 3 Осъществяване на авторски и строителен надзор
Дейност 4 Изпълнение на Строително монтажни работи по подобряване на градската среда
Дейност 5 Дейности по визуализация и публичност
Дейност 6 Въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 7 Одит на проекта
Дейност 8 Администриране и отчетност по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 571 325 BGN
Общ бюджет: 5 037 920 BGN
БФП: 4 841 408 BGN
Общо изплатени средства: 4 335 481 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 841 408 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 77 760 BGN
2012 2 391 742 BGN
2013 1 865 979 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 335 481 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 115 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 66 096 BGN
2012 2 270 180 BGN
2013 1 778 921 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 115 197 BGN
В т.ч. Национално финансиране 726 211 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 664 BGN
2012 121 561 BGN
2013 87 059 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
220 284 BGN
Финансиране от бенефициента 214 033 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Икономия на енергия от въвеждане на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 5 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 6 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 7 Брой квадратни метри, реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа
Индикатор 8 Малцинства с улеснен достъп


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз