Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0025-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/010
Наименование: Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства
Бенефициент: Община Лясковец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 16.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Лясковец
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектa е да се подобри физическата и жизнената среда на град Лясковец като предпоставка за устойчиво и интегрирано развитие и високо качество на живот, труд и инвестиции.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Избор на изпълнители на проектните дейности
Дейност 3 Оповестяване стартирането на проекта
Дейност 4 Възстановяване и озеленяване на централни паркови зони в гр.Лясковец
Дейност 5 Рехабилитация на централни градски улици
Дейност 6 Изграждане на пешеходни зони, обществени зони за отдих и благоустрояване на квартал 5
Дейност 7 Осъществяване на строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол
Дейност 8 Дейности по визуализация и публичност
Дейност 9 Мониторинг, финансов одит и отчетност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 727 628 BGN
Общ бюджет: 4 482 242 BGN
БФП: 4 482 242 BGN
Общо изплатени средства: 4 258 112 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 482 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 797 380 BGN
2012 2 460 732 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 258 112 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 809 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 568 001 BGN
2012 2 241 904 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 809 905 BGN
В т.ч. Национално финансиране 672 336 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 229 379 BGN
2012 218 827 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
448 207 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Икономия на енергия от въвеждане на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 5 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 6 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 7 Брой квадратни метри, реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз