Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0061-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/008-02
Наименование: Архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на град Дупница
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 12.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Обща цел Да се подобри физическата и жизнената среда в гр. Дупница чрез облагородяване на Централна градска част (ЦГЧ) и широкия център, като предпоставка за устойчиво икономическо и социално развитие.
Дейности: Дейност 1: Създаване на организация за управление, контрол и мониторинг на проекта
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
Дейност 3. Изпълнение на строително – монтажни работи
Дейност 4: Строителен и авторски надзор
Дейност 5: Публичност и визуализация по проекта
Дейност 6: Одит на проект “Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда в Община Дупница”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 310 439 BGN
Общ бюджет: 2 803 204 BGN
БФП: 2 803 204 BGN
Общо изплатени средства: 2 662 763 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 803 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 950 885 BGN
2013 1 711 878 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 662 763 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 382 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 850 882 BGN
2013 1 531 842 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 382 723 BGN
В т.ч. Национално финансиране 420 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 100 004 BGN
2013 180 036 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
280 040 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Икономия на енергия от въвеждане на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 5 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 6 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 7 Брой квадратни метри, реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз