Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0047-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/007-02
Наименование: Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 16.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: повишаване на привлекателността и конкурентноспособността на град Габрово, като център на агломерационен ареал, посредством подобряване на физическата, жизнена и екологична среда, с оглед осигуряване на добро качество на живот, достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Дейности за разпространение на информация, публичност и визуализация
Дейност 3.1 Избор на консултант за подготовка на документация по ЗОП в рамките на проекта
Дейност 3.2 Подготовка на тръжни процедури
Дейност 3.3 Провеждане на тръжни процедури
Дейност 4 Изпълнение на СМР
Дейност 5 Изпълнение на строителен надзор
Дейност 6 Авторски надзор
Дейност 7 Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнените СМР
Дейност 8 Одит по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 805 268 BGN
Общ бюджет: 3 684 143 BGN
БФП: 3 680 498 BGN
Общо изплатени средства: 3 480 874 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 680 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 829 727 BGN
2012 2 070 879 BGN
2013 580 268 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 480 874 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 128 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 739 016 BGN
2012 1 867 598 BGN
2013 521 810 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 128 423 BGN
В т.ч. Национално финансиране 552 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 90 711 BGN
2012 203 281 BGN
2013 58 459 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
352 451 BGN
Финансиране от бенефициента 3 708 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 6 Брой квадратни метри, реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа
Индикатор 7 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зонa.
Индикатор 8 Площ, обхваната от интегрирания маршрут на проекта
Индикатор 9 Трасе на маршрута
Индикатор 10 Площ, обхваната от системата за видео наблюдение и превенция на риска
Индикатор 11 Приведени в съответствие с нормативните изисквания детски площадки
Индикатор 12 Изградени площадки
Индикатор 13 Монтирани енергоспестяващи осветителни тела
Индикатор 14 Монтирани видеокамери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз