Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0036-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/006-01
Наименование: Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 16.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да осигури устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие, чрез подобряване на зелените площи и физическата среда в областния и общински център – град Ямбол.
Дейности: Дейност 1: Управление, наблюдение, финансов контрол и отчетност
Дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки
Поддейност 3.1: Възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител на авторски и строителен надзор
Поддейност 3.2 Изпълнение на авторски и строителен надзор
Поддейност 4.1: Провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на СМР
Поддейност 4.2: Изпълнение на СМР
Дейност 5: Информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 121 394 BGN
Общ бюджет: 2 787 765 BGN
БФП: 2 787 765 BGN
Общо изплатени средства: 2 647 348 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 787 765 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 267 206 BGN
2012 1 380 142 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 647 348 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 369 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 134 230 BGN
2012 1 235 371 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 369 600 BGN
В т.ч. Национално финансиране 418 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 132 976 BGN
2012 144 771 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
277 748 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 6 Брой квадратни метри, реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа
Индикатор 7 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление, в сравнение с конвенционални осветителни тела
Индикатор 8 Осигурени паркоместа в близост до възстановените паркове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз