Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0029-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/003-01
Наименование: Организация на уличното движение и подобряване на физическата среда за устойчиво и интегрирано развитие на град Плевен
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 16.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проектното предложение е да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и да се подобри физическата среда в гр. Плевен, като част от по- широкообхватната стратегия за икономическо, социално и екологично развитие.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за Подготовка на дейност 3 Рехабилитация на уличната пътна мрежа
Дейност 3 Рехабилитация на уличната пътна мрежа
Дейност 4 Изграждане на система за видеонаблюдение за превенция на риска
Дейност 5 Изграждане на велосипедна алея
Дейност 6 Изграждане на многофункционални спортни площадки и детски площадки
Дейност 7 Осъществяване на строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол
Дейност 8 Визуализация и публичност
Дейност 9 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 064 801 BGN
Общ бюджет: 5 982 117 BGN
БФП: 5 982 117 BGN
Общо изплатени средства: 5 683 011 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 982 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 342 298 BGN
2012 4 340 713 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 683 011 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 084 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 201 016 BGN
2012 3 883 783 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 084 799 BGN
В т.ч. Национално финансиране 897 318 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 141 282 BGN
2012 456 930 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
598 212 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 6 Брой квадратни метри, реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз