Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.3.03-0001-C0001
Номер на проект: МИКСИ номер на договор BG051PO001-5.3.03/D01-1
Наименование: Никога не е късно за ново начало
Бенефициент: Министерство на физическото възпитание и спорта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.07.2010
Начална дата: 26.07.2010
Дата на приключване: 26.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Начало на промяна и подобряване на трудоспособността, чрез повишаване нивото на знания за ползите от активен здравословен живот и мотивация на лицата в трудоспособна възраст за активно здравословно поведение и повишаване на физическата им активност.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Ръководство на проекта, организация и провеждане на обществените поръчки, организация и контрол по изпълнение на дейностите по проекта, отчетност по проекта. Управлението на проекта се извършва за спазване на сроковете и индикаторите по проекта
Дейност 2: Подготовка на задания за обществени поръчки Подготовка на задания за обществени поръчки за: 2.1. МОП 1, по реда на НВМОП за подготовка на заданията за ОП1, ОП2. 2.2. МОП 2, по реда на НВМОП за одит по Дейност 10 2.3. ОП 1, по реда на ЗОП, открита процедура по Дейности 3 и 4, в две обособени позиции. 2.4. ОП 2, по реда на ЗОП, открита процедура по Дейности 5, 6, 7 и 9, в четири обособени позиции – 1 - за дейност 5 и 9; 2 - за дейност 6;3 - за дейност 7; 4 - за медия закупуването по дейности 5, 6 и 7 Подборът на процедурите е направен с оглед бюджета на всяка от дейностите и неразделяне на дейностите за минаване под прага на съответната процедура.
Дейност 3: Извършване на национално проучване за степента на информираност на населението 3.1 В рамките на дейността ще се извърши национално проучване и анализ за степента на информираност на населението относно последствията за здравето от липсата на физическа активност и степента на готовност за промяна на нагласите за повишаване на физическата активност като начин за повишаване качеството на живот. Проучването ще обхване целевите групи с детайлна разбивка по пол, позиция на пазара на труда, възраст, образование, групи в неравностойно положение. Ще се изследват и основните канали за комуникация, и др. за по-добро организиране на кампанията. 3.2. В м. 13 ще се направи контролно експресно проучване за установяване дали се постигат индикаторите 3.3. В края на проекта ще се проведе ново национално проучване и анализ 3.4. На базата на анализа на проучванията по 3.1 и 3.3 и добрите европейски и световни практики ще се подготвят, съответно обновят, стратегически насоки за дългосрочно планиране на дейности за информираност и насърчаване към формиране на подходящи двигателни навици. Проучванията са необходими, за да може обективно да се измери резултатът от проекта, за добра основа за провеждане на кампаниите, както и да се даде информация за постигане на устойчивост и мултипликационен ефект.
Дейност 4: Извършване на национално представително изследване на физическата дееспособност В рамките на дейността ще се извърши национално представително изследване на физическата дееспособност в четири последователни етапа, 4.1. Създаване на методика и показатели за извършване на национално представително изследване на физическата дееспособност 4.2. Определяне на представителните извадки за всяка от целевите групи 4.3. Изследване и анализ на физическата дееспособност на лицата в активна трудоспособна възраст като цяло 4.4. Изследване и анализ на физическата дееспособност на работници и служители със специфичен риск за здравето и с намалена двигателна активност - хора с високо наднормено тегло, повишен индекс на телесна маса, хипертония; 4.5. Изследване и анализ на физическата дееспособност на работници и служители със силно намалена двигателна дейност на работното им място В резултат от анализа на тези изследвания ще се определят: • Профилите на групите с най-висок риск за здравето; • Най-подходящите начини за физическа активност за всяка от групите; 4.6. На база на проведените изследвания и анализи и добрите европейски и световни практики ще се подготвят стратегически насоки за насърчаване на физическата активност по целеви групи, вкл. дългосрочните мерки за насърчаване на физическата активност, дългосрочни и целенасочени мерки за намаляване риска за здравето чрез формиране на подходящи двигателни навици. Изследванията са необходими, за да се постави добра основа за провеждане на кампаниите, както и да се дадат основи за изработване на по-дългосрочни стратегии за насърчаване на физическата активност.
Дейност 5: Провеждане на национална информационна кампания, насочена към лицата в активна трудоспособна възраст Дейността ще включва следните под-дейности: 5.1. Събиране, систематизиране и представяне в достъпен вид на факти, свързани със здравето и двигателната активност, за използването им в кампанията. 5.2. Събиране, систематизиране и представяне в достъпен вид на информация за спортни зали, стадиони, игрища, площадки и съоръжения, практикувани спортове, местоположение и работно време. 5.3. Изработване на стратегия за кампанията на кампанията на базата на проучванията, анализите и стратегическите насоки по Дейност 3 и 4. 5.4. Изработване на 1 аудио клип и 2 два варианта на видео клип, съответно 30 и 15 сек., външни информационни носители, тематични тениски, шапки, значки и лека раница, които да се раздават на участниците в прояви, 2 варианта на банери за разпространение в Интернет 5.5. Разработване на информационни материали (листовки и брошури) 5.6. Излъчвания на аудио и видео клиповете, разполагане на външните информационни носители, банери в Интернет 5.7. Разпространение на информационни материали (листовки и брошури) 5.8. Организиране на 5 подлистника в централна/и печатна/и медия/и с тематични публикации по дейност 5, 6 и 7, включително резултатите от националното изследване и проучване, материали на водещи експерти и др. Оформянето на материалите в един подлистник осигурява достатъчно място за разглеждане на проблема от много страни. Практиката показва, че подлистниците на здравна тематика се четат повече от материалите в самия вестник. Отпечатаната информация е трайна, тя може да се съхрани за препрочитане и за справки. Ежедневниците са бързи и достигат практически до всички социални групи. 5.9. Организиране на 50 публикации в централни и местни печатни медии и излъчвания в централни и местни телевизии и радиостанции 5.10. Оповестяване на публични прояви на спортните организации по под-дейност 8.1 и дните на отворените врати по по-дейност 8.2 в регионалните медии 5.11. Дейности за връзки с обществеността, насочени към специфични целеви групи 5.12. Организиране на интернет кампания за връзки с обществеността Кампанията е насочена към всички слоеве на населението в трудоспособна възраст. Те я основа за провеждане на последващите две кампании. 5.13. Медиен мониторинг (клипинг на централните и местните печатни издания, записи на радио и телевизионни излъчвания) за всички кампании по дейност 5, 6 и 7 и проявите по дейност 8
Дейност 6: Провеждане на национална информационна кампания от тематични прояви, насочена към най-застрашените рискови групи Дейността ще включва следните под-дейности: 6.1. Събиране, систематизиране и представяне в достъпен вид на факти, свързани със здравето на най-високо рисковите групи и ефекта върху нето от двигателната активност, за използването им в кампанията. 6.2. Изработване на стратегия за кампанията на базата на проучванията, анализите и стратегическите насоки по Дейност 3 и 4, като се отчетат най-застрашените рискови групи, идентифицирани проучването и изследването 6.3. Изработване на 3 филма за разпространение в централните и местните телевизии за ползите от двигателната активност (за 3 основни рискови групи) 6.4. Изработване на 3 филма на DVD носител с най-подходящите упражнения в дома (за 3 основни рискови групи) 6.5. Разработване на 3 вида информационни материали за различни рискови групи (листовки или брошури) 6.6. Излъчвания на филмите по под-дейност 6.3 6.7. Разпространение на DVD носителите по под-дейност 6.4 и на информационните материали по под-дейност 6.5 6.8. Включване на материали в подлистниците по под-дейност 5.7 6.9. Организиране на 50 публикации в централни и местни печатни медии и излъчвания в централни и местни телевизии и радиостанции 6.10. Дейности за връзки с обществеността, насочени към специфични целеви групи 6.11. Организиране на интернет кампания, съобразена с 5.10 Кампанията е насочена към описаните рискови групи и се реализира на основата на кампанията по дейност 5. Тематичните информационни прояви, фокусирани най-застрашените рискови групи, са организирани в кампания с интегрирани прояви, с цел постигане на максимален ефект
Дейност 7: Провеждане на национална информационна кампания от тематични прояви, насочена към лицата с намалена двигателна дейност на работното място Дейността ще включва следните под-дейности: 7.1. Събиране, систематизиране и представяне в достъпен вид на факти, свързани със здравето на лицата с намалена двигателна дейност на работното място, в зависимост от индустрията 7.2. Изработване на стратегия за кампанията на базата на проучванията, анализите и стратегическите насоки по Дейност 3 и 4, като се отчетат най-застрашените рискови групи, идентифицирани проучването и изследването 7.3. Изработване на 5 филма за разпространение в централните и местните телевизии за ползите от спорта и социалния туризъм за лицата с намалена двигателна дейност на работното място, в зависимост от индустрията 7.4. Изработване на 5 филма на DVD носител с най-подходящите упражнения в дома и на работното място за 5 най-силно засегнати групи индустриите 7.5. Разработване на 5 вида информационни материали (листовки или брошури), според видовете индустрии, изработване на стикери за позициониране в предприятия и учреждения 7.6. Излъчвания на филмите по под-дейност 7.3 7.7. Разпространение на DVD носителите по под-дейност 7.4., на информационните материали и на стикерите 7.8. Включване на материали в подлистниците по под-дейност 5.7 7.9. Организиране на 50 публикации в централни и местни печатни медии и излъчвания в централни и местни телевизии и радиостанции 7.10. Дейности за връзки с обществеността, насочени към специфични целеви групи 7.11. Организиране на Интернет кампания, съобразена с 5.10 Кампанията е насочена към описаните рискови групи и се реализира на основата на кампанията по дейност 5. Тематичните информационни прояви, фокусирани най-застрашените рискови групи, са организирани в кампания с интегрирани прояви, с цел постигане на максимален ефект
Дейност 8: Провеждане на прояви, целящи да популяризират масовия спорт и аматьорския спорт 8.1. В зависимост от изследването по дейност 3, ще се организират по 5 публични прояви на всяка от 10 спортни организации, целящи да популяризират масовия спорт и аматьорския спорт и да насърчат участието на представителите на целевите групи. 8.2. Ще се организират дни на отворените врати в 28 спортни съоръжения, стадиони, игрища или площадки на териториален принцип безплатно за целевите групи за по 150 часа за обект, разположени в 4 месеца С дейността ще се въведат лицата в трудоспособна възраст в някои спортове, подходящи за не спортували лица и ще се покажат практическите възможности, които спортът предоставя. Дейността ще се поддържа от под-дейност 5.10
Дейност 9: Дейности за информиране и публичност на резултатите от проекта 9.1. Организиране на встъпителна пресконференция (със собствени средства на бенефициента) 9.2. Изработване на банери за публичните събития, табели и стикери за обозначаване на проекта в МФВС и в териториалните звена 9.3. Организиране на пресконференция за представяне на резултатите от проучванията по дейност 3 и дейност 4 9.4. Организиране на заключителна пресконференция за резултатите от проекта
Дейност 10: Одит Извършване на проверка при всяко искане за плащане дали разходите по проекта са действително направени, точни, допустими и по допустими дейности, в съответствие с Договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащото законодателство. Изготвяне на окончателен одитен доклад
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 423 275 BGN
Общ бюджет: 2 279 953 BGN
БФП: 2 279 953 BGN
Общо изплатени средства: 2 279 953 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 279 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 684 655 BGN
2011 82 554 BGN
2012 1 512 744 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 279 953 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 937 960 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 581 957 BGN
2011 70 171 BGN
2012 1 285 832 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 937 960 BGN
В т.ч. Национално финансиране 341 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 102 698 BGN
2011 12 383 BGN
2012 226 912 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
341 993 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 2 Население, обхванато от обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 3 брой национални представителни изследвания на физическата дееспособност
Индикатор 4 Брой национални проучвания за степента на информираност на населението


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз