Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0023-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/023-02
Наименование: Подобряване на транспортната достъпност чрез рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на община Силистра
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Подобряване на транспортната достъпност чрез рехабилитация на 15900 м общинската пътна мрежа, предпоставка за устойчиво развитие на района свързано с осигуряване на добър транспортен достъп до зоните за развитие на икономически дейности, социални услуги и туризъм.
Дейности: Управление на проекта
Дейности за осигуряване на публичност и информираност
Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Рехабилитация на: Пътни отсечки от км 0 до км 0+250 и от км 1+850 до км 5+150 и от км 6+329 до км 7+060 включени в Път №SLS1080, общата дължина на отсечките е 4281 м; Пътна отсечка от км 0 до км 1+250 включена в Път №SLS1081, дължината на пътната о
Въвеждане на обектите в експлоатация
Финансов одит и отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 877 942 BGN
Общ бюджет: 3 534 908 BGN
БФП: 3 534 908 BGN
Общо изплатени средства: 3 538 233 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 534 908 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 488 213 BGN
2011 2 225 827 BGN
2012 - 175 808 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 538 233 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 004 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 264 981 BGN
2011 1 891 953 BGN
2012 - 149 436 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 007 498 BGN
В т.ч. Национално финансиране 530 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 223 232 BGN
2011 333 874 BGN
2012 - 26 371 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
530 735 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища
Индикатор 4 Създаване на нови работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз