Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0038-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/017-01
Наименование: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА КОСТИНБРОД
Бенефициент: Община Костинброд
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костинброд
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се реконструират общински пътища: • Път SFO 1401 /ІV – ти клас 81017 /Костинброд-Пеърч - Безден/; • Път SFO 2404 /ІV – ти клас 81012 / ІІ-81 Драговищица – Голяновци – границата с Житен/; • Път SFO 2405 /ІV – ти клас 81014 / ІІ-81 Градец – Царичина – Чибаовци/; • Път SFO 3407 /ІV – ти клас 81018 / ІІІ-8102 – с. Дреново/
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за стартиране на дейностите по проекта
Дейност 2: Разпределяне на задължения, отговорности
Дейност 3: Избор на консултант за подготовка на тръжни процедури
Дейност 5: Провеждане на тръжна процедура и избор на изпълнител за работно проектиране
Дейност 6: Проектиране
Дейност 7: Провеждане на тръжни процедури и избор на изпълнители за строителни дейности и строителен надзор
Дейност 8: Публично предоставяне на резултатите от проведените тръжни процедури
Дейност 9: Организиране и провеждане на прес-конференция за осигуряване публичност на проекта
Дейност 10: Дейности за визуализация на приноса на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. и Европейския съюз по проекта
Дейност11: Изпълнение на строително- монтажни дейности
Дейност 12:Строителен надзор
Дейност 13: Авторски надзор
Дейност 15: Организиране и провеждане на заключителна прес-конференция, публикуване на прес-съобщение
Дейност 16:Одит на проекта
Дейност 17: Изготвяне на окончателен технически и финансов отчет по проекта и предаване на отчетите
Дейност 14:Въвеждане на обекта в експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 989 050 BGN
Общ бюджет: 4 285 086 BGN
БФП: 4 285 086 BGN
Общо изплатени средства: 3 829 883 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 285 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 129 490 BGN
2010 4 119 450 BGN
2011 0 BGN
2012 - 419 098 BGN
2013 0 BGN
2014 41 BGN
2015 0 BGN
3 829 883 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 642 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 110 066 BGN
2010 3 501 533 BGN
2011 0 BGN
2012 - 356 233 BGN
2013 0 BGN
2014 35 BGN
2015 0 BGN
3 255 401 BGN
В т.ч. Национално финансиране 642 763 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 424 BGN
2010 617 918 BGN
2011 0 BGN
2012 - 62 865 BGN
2013 0 BGN
2014 6 BGN
2015 0 BGN
574 483 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища
Индикатор 4 Създаване на нови работни места:  постоянни  времени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз