Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0028-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/015-02
Наименование: Рехабилитация на общински път RAZ 1113 /III-4902/ „Побит камък-Дянково-Разград” в подкрепа на развитието на икономическия и туристически потенциал на градския ареал
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за подобряване на мобилността и транспортната достъпност в градския ареал на Разград чрез рехабилитация на общински път RAZ 1113 /III-4902/ „Побит камък-Дянково-Разград”, като в резултат на това доведе до повишаване на инвестиционната привлекателност на община Разград,
Дейности: 1 (Сформиране на екип за ефективна организация и управление на проектните дейности)
2 (Действия за информиране на обществеността и осигуряване на публичност)
3. Отчетност по проекта, мониторинг и контрол
4.Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за възлагане
5.Изпълнение на строително-ремонтни работи за рехабилитация на общински път RAZ-1113 /III-4902/ - Побит камък-Дянково-Разград)
6. Въвеждане в експлоатация на рехабилитирания общински път
7. Изготвяне на средносрочна 5-годишна инвестиционна програма за продължаване на проектните дейности със собствени ресурси
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 984 822 BGN
Общ бюджет: 1 909 059 BGN
БФП: 1 902 615 BGN
Общо изплатени средства: 1 641 797 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 902 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 992 138 BGN
2011 0 BGN
2012 - 350 341 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 641 797 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 617 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 693 317 BGN
2011 0 BGN
2012 - 297 790 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 395 528 BGN
В т.ч. Национално финансиране 285 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 298 821 BGN
2011 0 BGN
2012 - 52 551 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
246 270 BGN
Финансиране от бенефициента 7 632 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 Увеличаване на трафика на пътници и товара по рехабилитираните пътища (база 2006 г.)
Индикатор 4 Създаване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз