Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0115-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/047-01
Наименование: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
Бенефициент: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.10.2008
Начална дата: 20.10.2008
Дата на приключване: 20.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Летница
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за постигане на устойчиво местно развитие на Община Летница чрез интегрирано подобряване и модернизиране на материалната база на общинската образователна инфраструктура, като в резултат на това подобри качеството на жизнената среда и образователния процес, направи по-привлекателни предложените за интервенция образователни институции и ограничи миграцията на младите хора.
Дейности: Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта
Текущ мониторинг, контрол на възложените дейности на изпълнители и отчетност по проекта
Организиране на информационна кампания за популяризиране на проектните дейности, постигнатите резултати и финансовия принос на ЕФРР
Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждане на процедурите и възлагане на договори на изпълнители
Изпълнение на енергиен одит/обследване за енергийна ефективност на СОУ "Бачо Киро" и ОДЗ"Ирина Бачо Кирова
Реконструкция и модернизация на сградата на СОУ “Бачо Киро” - гр. Летница
Реконструкция и модернизация на сградата на OДЗ ,,Ирина Бачо Кирова''-гр.Летница
Въвеждане в експлоатация на обновените и модернизирани 2 броя образователни институции
Изготвяне на средносрочен план за действие за гарантиране поддръжката и развитието на образователната инфраструктура в община Летница
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 970 862 BGN
Общ бюджет: 441 650 BGN
БФП: 441 650 BGN
Общо изплатени средства: 441 650 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 441 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 791 BGN
2011 410 859 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
441 650 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 375 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 172 BGN
2011 349 230 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
375 402 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 247 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 619 BGN
2011 61 629 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 247 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 2 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградите..
Индикатор 4 ..Подобрена образователна инфраструктура.
Индикатор 5 .Създаване на нови работни места..постоянни
Индикатор 6 Създаване на нови работни места.временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз