Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0174-C0001
Номер на проект: СО/QMS/048/14.01.2008
Наименование: "Сертификация на Мусала Софт по CMMI Level 3"
Бенефициент: Мусала Софт ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 30.09.2008
Дата на приключване: 30.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на Мусала Софт на международния пазар на софтуерни продукти и увеличение с 15% на фирмената производителност чрез успешно въвеждане и внедряване на специализирана система за вътрешно управление на качеството по CMMI модела.
Дейности: Формиране на екип по проекта След подписване на договора за финансиране, ръководството на Мусала Софт ще проведе координационна среща на целия екип по проекта и ще предприеме необходимите мерки за отразяване на вменените задължения в длъжностните характеристики на съответните специалисти.
Планиране и подготовка на правила за отчетност В подготвителната фаза ние ще разгледаме времевия план на проекта и ще детайлизираме заложените за изпълнение задачи.
Предварителна оценка на процесите В подготвителната фаза на проекта ние залагаме оценка на процесите за производство на софтуерен продукт, която е стартов елемент в цялостния процес на сертифициране.
Инвестиция – закупуване на софтуерно и хардуерно оборудване Изхождайки от събраните данни от анализа на процесите (дейност 3) и специфичните изисквания на CMMI, екипът на проекта ще прецизира техническите спецификации за необходимото софтуерно и хардуерно оборудване.
Въвеждане на система за управление на процесите по CMMI модела Нашата цел е да пристъпим към въвеждане на система за управление на процесите по CMMI модела към 6-тия проектен месец
Координиране на плана със сертификатора Като първа задача на дейност 6 сертификаторът ще излъчи свой експерт за извършване на процеса на сертификационно одитиране по CMMI модела.
„Подкрепа от дистанция” (remote assistance) Сертификационният одит съдържа важен елемент на т.нар. „подкрепа от дистанция” (remote assistance), което означава предоставяне и анализ на всичката изисквана от сертификатора информация и документи
Сертификационен одит По правило сертификационният одит се провежда за период от 3 до 4 седмици и ние целим да пристъпим към този етап през 11-тия проектен месец. Сертификационният одит ще бъде извършен от експерта излъчен от сертификатора по CMMI, който ще работи на място с екипите внедряващи СУ.
Изработване на Заключителен доклад – анализ и оценка Изискванията на програмата са да представим пред Междинното звено финален отчет след приключване на дейностите по проекта.
Разходи за информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 489 BGN
Общ бюджет: 160 902 BGN
БФП: 80 451 BGN
Общо изплатени средства: 80 451 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 80 451 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 451 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 68 384 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 384 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 068 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 068 BGN
Финансиране от бенефициента 80 489 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз