Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0243-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/204
Наименование: Хармония в общуването
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Целите са деца и млади хора (7-18 години) да придобият умения за справяне в ситуации на агресивно поведение към тях в училище и извън него, да избягват опасностите, както и да живеят в толерантност в мултикултурно общество.
Дейности: 1.Подготовка на дейност 1 Обучение в Детската полицейска академия
1.*Изпълнение на дейност 1 Обучение в Детската полицейска академия
2.Подготовка на дейност 2 Обучение по клубовете
2.*Изпълнение на дейност 2 Обучение по клубовете
3.Подготовка на дейност 3 „Час на полиция”
3.*Изпълнение на дейност 3 „Час на полиция”
4.*Подготовка на дейност 4 Спортни мероприятия
4.*Изпълнение на дейност 4 Спортни мероприятия
5.Подготовка на дейност 5 Летен лагер
5.Изпълнение на дейност 5 Летен лагер
6.Подготовка на дейност 6 Кръгла маса
6. Изпълнение на дейност 6 Кръгла маса
7.*Подготовка на дейност 7 Издаване на информационни и рекламни материали
7.*Изпълнение на дейност 7 Издаване на информационни и рекламни материали
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 837 BGN
Общ бюджет: 44 596 BGN
БФП: 44 596 BGN
Общо изплатени средства: 44 588 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 567 BGN
2009 28 268 BGN
2010 6 753 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 588 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 132 BGN
2009 24 028 BGN
2010 5 740 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 900 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 689 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 435 BGN
2009 4 240 BGN
2010 1 013 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 688 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз