Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0076-C0001
Номер на проект: BG161РО001/4.1-01/2007/061-02
Наименование: Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на строително-монтажни работи за сградите на ОУ “Христо Ботев” и ЦДГ “Радост” в село Острово, община Завет
Бенефициент: Община Завет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.10.2008
Начална дата: 24.06.2010
Дата на приключване: 24.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Завет
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е да спомогне за подобряване на качеството на живот и достъпа до основните услуги, чрез осигураване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура – ОУ “Христо Ботев” и ЦДГ “Радост”, която да допринесе за повишена конкурентноспособност и устойчиво развитие на Община Завет.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта
Деност 2: Популяризиране на резултатите от проекта
Дейност 3: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнители
Дейност 4: Извършване на СМР на сградата на ОУ „Христо Ботев”
Дейност 5: Извършване на СМР на сградата на ЦДГ „Радост”
Дейност 6: Осъществяване на независим строителен надзор
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация на ЦДГ “Радост” и техническо освидетелстване на котли
Дейност 8: Визуализация
Дейност 9: Провеждане на Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 942 580 BGN
Общ бюджет: 559 210 BGN
БФП: 559 210 BGN
Общо изплатени средства: 559 210 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 559 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 263 226 BGN
2012 295 984 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
559 210 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 475 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 223 742 BGN
2012 251 586 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
475 328 BGN
В т.ч. Национално финансиране 83 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 39 484 BGN
2012 44 398 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 881 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура.............


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз