Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0125-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-01/2007/068-02
Наименование: Обновяване на образователната инфраструктура – общ.Поморие
Бенефициент: ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 24.06.2010
Дата на приключване: 26.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Поморие
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на модерна и ефективна образователна инфраструктура и равен достъп до качествено образование в подкрепа на балансираното и устойчиво развитие на община Поморие.
Дейности: дейност 1 Сформиране на Екип за управление на проекта
Дейност 2: Провеждане на информационни дни и популяризиране на проекта и резултатите от изпълнението му.
дейност 3: подготовка на тръжна документация за възлагане на смр и доставки и монтаж
дейност 4: провеждане на процедура за възлагане на СМР и доставки и монтаж
дейност 5: изпълнение на строително-монтажни работи, доставки и монтаж на ОВК и оборудване
дейност 6: доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация
дейност 7: приемане на обекта
дейност 8: отчитане и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 852 994 BGN
Общ бюджет: 5 556 677 BGN
БФП: 5 520 771 BGN
Общо изплатени средства: 5 520 771 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 520 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 975 724 BGN
2013 3 545 047 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 520 771 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 692 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 679 365 BGN
2013 3 013 290 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 692 655 BGN
В т.ч. Национално финансиране 828 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 296 359 BGN
2013 531 757 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
828 116 BGN
Финансиране от бенефициента 39 607 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Ь#^& Създаване на нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз