Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0036-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1019/16.06.10
Наименование: Укрепване на административния капацитет и повишаване на мотивацията на служителите от дирекция "Вътрешен одит" към МРРБ във връзка с изпълнението на дейностите по вътрешен одит на Оперативна програма "Регионално развитие"
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.03.2010
Начална дата: 16.06.2010
Дата на приключване: 16.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е свързана с укрепването на административния капацитет на дирекция «Вътрешен одит» към МРРБ и повишаване на мотивацията на служителите му за изпълнение на одитните дейности по ОП”РР” 2007-2013 г. С този проект се цели повишаването на ефикасността и ефективността на изпълнението на дейностите по вътрешен одит, чрез осигуряване на допълнителни възнаграждения на служителите от дирекция «Вътрешен одит» за периода 01.01.2010-31.12.2011 г.
Дейности: Организация и управление на проекта Организация и управление на проекта
Верификация на разходите по проекта Верификация на разходите по проекта
Окончателно отчитане на проекта Окончателно отчитане на проекта
Изготвяне на доклад за напредъка по проекта до УО на тримесечна периодична база. Изготвяне на доклад за напредъка по проекта до УО на тримесечна периодична база.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 434 665 BGN
Общ бюджет: 161 706 BGN
БФП: 161 706 BGN
Общо изплатени средства: 161 706 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 161 706 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 51 472 BGN
2011 60 615 BGN
2012 49 619 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
161 706 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 137 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 43 751 BGN
2011 51 522 BGN
2012 42 176 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
137 450 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 721 BGN
2011 9 092 BGN
2012 7 443 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 256 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ограничено текучество на служителите в дирекция «Вътрешен одит»
Индикатор 2 Размер на месечна РЗ_
Индикатор 3 Материално стимулирани служители _


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз