Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0013-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-07/2009/009-02
Наименование: Преустройство и модернизация на библиотеката и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания при Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов" - Варна.
Бенефициент: Медицински университет - Варна
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2010
Начална дата: 02.06.2010
Дата на приключване: 10.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура в МУ - Варна, а именно: да се подобри качеството на учебния, преподавателския и научно-изследователския процес, да се оптимизира работната и информационна среда, съобразена с нарастващите специфични нужди на студентите и преподавателите по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здравеопазване, да се осигури гарантиран бърз пълнотекстов свободен достъп до знанията и ресурсите, съхранявани в библиотеката, да се осигури достъпна среда за хората с увреждания. В съвременното общество обменът на информация и знания е ключов елемент в човешкото развитие. Модернизирането на информационното обслужване в съвременните европейски библиотеки поставя високи изисквания към българските университети и ги поставя пред неизбежното очакване от тях да осигурят качествени електронни ресурси и технологии в осъществяването на своята дейност. Постигането на тази цел ще позволи университетските
Дейности: дейност 1. Организация и управление на проекта
дейност 2. Осигуряване на публичност на проекта
дейност 3. Извършване на строително-монтажни работи , строителен и авторски надзор на обекта -университетската библиотека с прилежащите читални, хранилища, технологични центрове и санитарни възли за хора с увреждания – в сградата на Ректората, Филиал 1: Медицински колеж и Филиал 2: УМБАЛ
дейност 4. Доставка на хардуер и софтуер за създаване на електронна библиотека
дейност 5. Одит и последваща оценка
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 718 997 BGN
Общ бюджет: 1 399 220 BGN
БФП: 1 388 713 BGN
Общо изплатени средства: 1 319 277 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 388 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 720 933 BGN
2013 598 344 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 319 277 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 180 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 645 045 BGN
2013 535 361 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 180 406 BGN
В т.ч. Национално финансиране 208 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 75 888 BGN
2013 62 984 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 871 BGN
Финансиране от бенефициента 13 746 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Лица, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 2 Хора с увреждания, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура (РЗП)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз