Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0020-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-07/2009/005-02
Наименование: Внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна инфраструктура с цел подобряване качеството на предлаганите образователни дейности в сграда на "Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии"
Бенефициент: Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2010
Начална дата: 02.06.2010
Дата на приключване: 15.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се подобрят условията за предоставяне на образователни услуги в Специализирано висше училище по библиотекарство и информационни технологии, допринасяйки за устойчивото развитие на Столична община.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнители (дейността се извършва 2,3,4,11,12,13,14,15,20,21,22 и 23 м.)
дейност 3 Строителен надзор на СМР
дейност 4 Строително – ремонтни дейности по обекта на интервенция по реконструкция и модернизация на библиотечна зала, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда за хора с уреждания
дейност 5 Модернизиране на библиотечния център на СВУБИТ (дейността се извършва 23 и 25 м.)
дейност 6 Дейности по осигуряване информация и публичност на проекта (дейността се извършва 1,2,6,7,10,13,23 и 26 м.)
дейност 7 Одит (дейността се извършва 22,23 и 26 м.)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 882 245 BGN
Общ бюджет: 1 603 970 BGN
БФП: 1 603 970 BGN
Общо изплатени средства: 1 522 328 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 603 970 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 625 228 BGN
2012 624 071 BGN
2013 273 028 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 522 328 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 363 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 559 968 BGN
2012 558 931 BGN
2013 244 475 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 363 374 BGN
В т.ч. Национално финансиране 240 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 65 260 BGN
2012 65 140 BGN
2013 28 553 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
158 953 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 3 Лица, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 4 Хора с увреждания, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 5 Подобрена образователна инфраструктура (РЗП)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз