Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0009-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-07/2009/001-01
Наименование: Подобряване на образователната инфраструктура в ТУ - София чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Блок 1, Блок 8, Блок 9 и Блок 10
Бенефициент: Технически университет - София
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2010
Начална дата: 02.06.2010
Дата на приключване: 28.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството и рентабилността на инфраструктурата на университета чрез обновяване на четири основни учебни блока с въвеждане на енергоефективни и екологосъобразни мерки за осигуряване на качеството на работната среда и намаляване на разхода на енергия
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Организиране и провеждане на процедури за избор на изпълнители и консултанти
Дейност 3 Изпълнение на строителните работи в обектите на интервенция
Дейност 4 Вътрешен мониторинг и контрол
Дейност 5 Разпространение на резултатите и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 861 118 BGN
Общ бюджет: 3 522 909 BGN
БФП: 3 522 909 BGN
Общо изплатени средства: 3 273 315 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 522 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 327 265 BGN
2013 946 050 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 273 315 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 994 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 131 304 BGN
2013 863 169 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 994 473 BGN
В т.ч. Национално финансиране 528 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 195 961 BGN
2013 82 882 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
278 842 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 3 Лица, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура (РЗП)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз