Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0088-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/641
Наименование: ТЕРИТОРИЯ НА УЧАСТИЕТО
Бенефициент: Свободен младежки център - Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 01.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: *Изпълнение на дейност 1 – Създаване и дейност на Партньорски съвет
Подготовка на дейност 2
Изпълнение на дейност 2 - Провеждане на избори
Изпълнение на дейност 3 – Формиране на ГУС
Изпълнение на дейност 4 – Работа на клуб „Лидер”
Подготовка на дейност 5
Изпълнение на дейност 5 – Работа на клуб „Дебати”
Подготовка на дейност 6
Изпълнение на дейност 6 – Работа на клуб „Връзки с обществеността”
Подготовка на дейност 7
Изпълнение на дейност 7 – Кампания „Моето училище”
Изпълнение на дейност 8 – Създаване и поддържане на web-сайт
Подготовка на дейност 9
Изпълнение на дейност 9 – Заключителна среща
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 140 BGN
Общ бюджет: 45 844 BGN
БФП: 45 844 BGN
Общо изплатени средства: 45 839 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 628 BGN
2009 22 662 BGN
2010 13 549 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 839 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 184 BGN
2009 19 263 BGN
2010 11 516 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 963 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 444 BGN
2009 3 399 BGN
2010 2 032 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 876 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности
Индикатор 2 Брой клубни форми, осъществени по проекта
Индикатор 3 Общ брой проведени учебни часове (обучение и практическа дейност)
Индикатор 4 Брой проведени избори за Ученически съвети
Индикатор 5 Брой проведени публични мероприятия (дебати, кръгли маси и др.)
Индикатор 6 Брой разработени печатни материали (брошури, плакат)
Индикатор 7 Брой проведени градски състезания (дебати)
Индикатор 8 Брой разработени web-презентации
Индикатор 9 Брой създадени web-сайтове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз