Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0136-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/422
Наименование: Създаване на Аудиовизуални клубове за детски фантазии в НУ "инж. Г.И.Вълков" и СОУ "А.Константинов" гр. Луковит
Бенефициент: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: Разумно ангажиране на свободното време на децата в образователната система, създаване на по-добри условия за развитие на техния потенциал за бъдеща успешна реализация.
Дейности: 1.дейност 1 - Създаване на 2 бр. Аудиовизуални центрове за детски фантазии в ОУ “инж. Г.И.Вълков” и СОУ “А.Константинов” гр. Луковит
2.дейност 2 - Групови извънкласни занимания на у-ците от І и ІV кл. от двете училища, целящи разумно ангажиране на свободното им време и водещи до социализация в рамките на училището и увеличаване възможностите им за самоорганизация.
3.*Подготовка на дейност 3 – Организиране и провеждане на конкурси между учениците от двете училища и създаване на предпоставки за интегриране на децата от ромски произход от НУ “инж. Г.И.Вълков” гр. Луковит в смесеното училище СОУ “Алеко Констант
3.*Изпълнение на дейност 3 - Провеждане на конкурси между учениците от двете училища и създаване на предпоставки за интегриране на децата от ромски произход от НУ “инж. Г.И.Вълков” гр. Луковит в смесеното училище СОУ “Алеко Константинов” гр. Луков
4.*Подготовка на дейност 4 - Организиране и провеждане на забавно-развлекателни дни с участието на ученици от двете училища и техните родители
4.*Изпълнение на дейност 4 - Организиране и провеждане на забавно-развлекателни дни с участието на ученици от двете училища и техните родители
5.*Подготовка на дейност 5 - Визуална идентификация, публичност и информиране за дейностите по проекта
5.*Изпълнение на дейност 5 - Визуална идентификация, публичност и информиране за дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 845 BGN
Общ бюджет: 17 753 BGN
БФП: 17 753 BGN
Общо изплатени средства: 17 751 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 753 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 500 BGN
2009 2 886 BGN
2010 11 366 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 751 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 975 BGN
2009 2 453 BGN
2010 9 661 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 089 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 525 BGN
2009 433 BGN
2010 1 705 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 663 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз