Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0463-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07046
Наименование: "Знанието във ваши ръце - инвестиция в човешкия патенциал чрез обучения за развитие на ключови компетенции за заети лица"
Бенефициент: Интернешънъл Консултинг Груп ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2010
Начална дата: 28.05.2010
Дата на приключване: 28.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване адаптивността на заетите лица от „Мобилтел” ЕАД, „САП Лабс България” ЕООД, „Карлсберг България” ЕООД, „Сименс” ЕООД и „Метро Кеш Енд Кери България” ЕООД посредством изпълнението на широко обхватна програма от обучения за придобиване, развитие и усъвършенстване на богат набор от ключови компетентности в областта на маркетинга и иновациите, организационната култура, мениджмънта, управлението на екипи и т.н. Чрез изпълнението на този проект се цели да се придобият и развият ключови за целевата група компетенции, което да даде тласък за развитието на служителите в компаниите и респективно да повиши фирмената конкурентноспособност на българския и европейски пазар. Същевременно чрез иновативния си подход настоящият проект има за цел да постави основите на успешна и ползотворна практика на междуфирмено сътрудничество и обмен на опит в областта на политиките, управлението и развитието на човешкия капитал в организациите.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за изпълнение на проекта В рамките на първия месец от изпълнението на проекта се сформира екип за управление на проекта. Членовете на екипа се назначават на граждански договори за периода на проекта със заповед на управителя на Водещата организация - „Интернешънъл Консултинг Груп” ООД. В рамките на тази дейност се подготвя изпълнението на проекта и на необходимите организационни процедури за провеждане на регулярни работни срещи на екипа по проекта. Индикатори за реализация: заповед за сформиране на екип за управление на проекта; сключени граждански договори; протокол от проведена среща на екипа за управление на проекта.
Дейност 2: Подписване на анекс към трудов договор за запазване на заетостта съгласно чл. 234 от Кодекса на труда Тази дейност се предвижда за месец първи и втори, като целта й е да гарантира ефикасност и мултиплицираност на резултатите от успешното изпълнението на настоящия проект. Съгласно действащото трудово законодателство на Република България се предоставя възможността на работодателите и служители да поемат двустранно ангажимента и отговорността за запазване на устойчивостта на работните места. По проекта следва този ангажимент да бъде с продължителност не по-малко от 12 /дванадесет/ месеца след приключване на съответното обучение. Индикатори за реализация: подписани анекси не по-малко от 80% от предвидените обучаеми
Дейност 3: Провеждане на входяща атестация на обучаемите През втория и третия месец от изпълнението на проекта ще бъде проведена атестация на предвидените за обучения служители с цел определяне на текущото ниво на компетенции. Чрез този метод на оценка се идентифицират индивидуалните нужди на всеки един служител. Това създава предпоставки за повишаване резултатността, полезността и ефикасността от изпълнението на проекта. Индикатори за реализация: доклад с резултатите, анализа и оценката на входящото ниво на служителите
Дейност 4: Подготовка и провеждане на тръжна процедура съгласно изискванията на ПМС 55 от 12.03.2007г. за избор на изпълнител/и за печат на материали съгласно приложение Б 3 Съгласно регламентите и условията на ПМС 55/12.03.2007г. и конкретно чл. 8 от цитираното постановление на база процедура за открит избор се предвижда да бъде осъществен подбор на изпълнител/и за печат на учебните материалите съгласно спецификацията /приложение Б 3/, необходими за провеждането на обученията. Тази дейност по проекта обхваща първи, втори и трети месец от реализацията и спомага за спазване на принципа на свободна конкуренция и публичност при избора на подизпълнители. Индикатори за реализация: изготвена тръжна документация и обявяването на процедура за открит избор; протокол за оценка на получените оферти; подписан договор за доставка на услуга с избран подизпълнител
Дейност 5: Подготовка и провеждане на тръжна процедура съгласно изискванията на ПМС 55 от 12.03.2007г. за избор на доставчик/ци на услугата „наем на учебни зали за теория” Съгласно регламентите и условията на ПМС 55/12.03.2007г. и конкретно чл. 10 от цитираното постановление на база процедура за договаряне без публикуване на пояснителен документ се предвижда да бъде осъществен подбор на доставчици на услугата „наем на учебни зали за теория”, необходими за провеждането на обученията. Тази дейност по проекта обхваща първи, втори и трети месец от реализацията и спомага за спазване на принципа на свободна конкуренция и публичност при избора на подизпълнители. Индикатори за реализация: изготвена тръжна документация и обявяването на процедура за договаряне без публикуване на пояснителен документ; протокол от проведено договаряне; подписан договор за доставка на услуга с избран подизпълнител
Дейност 6: Подготовка и комплектоване на пълния набор от необходими учебни материали за съответното обучение в зависимост от вида, темата на обучението и числеността на групата. Съгласно избраната и предвидена методика за осъществяване на обученията и с цел тяхната по-висока полза за конкретните бенефициенти се подготвят комплекти от обучителни материали за всеки обучаем (наръчник за самостоятелна работа, книжка за анализ, печатни материали, тестове, работни бланки и др.). Тази дейност ще бъде извършвана непосредствено преди всяко обучение в зависимост от групата и типа обучение. Индикатори за реализация: комплект обучителни материали; списък на получени материали по проекта, подписан от всеки обучаем
Дейност 7: Провеждане на обучение: „Управление на взаимоотношенията с клиенти” С провеждането на това обучение 6 служителя на „САП Лабс България” ЕООД, 14 служителя от „Сименс” ЕООД и 13 служителя от „Метро Кеш Енд Кери България” ЕООД ще развият ключови компетенции, свързани с идентифицирането нуждите на клиентите, положително преодоляване на възраженията, изграждане на доверие, вербална и невербална комуникация, техники за затваряне на продажба и др. Период на реализация: трети и четвърти месец Индикаторите за реализация: попълнени карти за основни поуки от обученията /това в зависимост от това за кое обучение има такава карта/; присъствени списъци на лицата по дати; анкетна карта за оценка на обучението
Дейност 8: Провеждане на обучение: „Маркетинг и Иновации” С провеждането на това обучение 30 служителя от „Мобилтел” ЕАД, 7 служителя от „САП Лабс България” ЕООД, 5 служителя от „Сименс” ЕООД и 11 служителя от „Метро Кеш Енд Кери България” ЕООД, което е насочено към придобиването на знания и умения свързани със същността на иновациите и поставяне на фокус върху тези иновации, които генерират най-голяма полезност за компаниите, анализ и филтриране на информация за възползване от различните идеи и възможности около нас и методи за вземане на решения. Период на реализация: четвърти месец Индикаторите за реализация: попълнени карти за основни поуки от обученията /това в зависимост от това за кое обучение има такава карта/; присъствени списъци на лицата по дати; анкетна карта за оценка на обучението
Дейност 9: Провеждане на обучение: „Организационна ефективност” С провеждането на това обучение се планира да бъдат обучени 20 служитля от „Мобилтел” ЕАД, 19 служителя от „САП Лабс България” ЕООД, 9 служителя от „Сименс” ЕООД и четиринадесет служителя от „Метро Кеш Енд Кери България” ЕООД. Участниците ще придобият и развият своите ключови компетентности, касаещи определянето и прогнозирането на типичните бариери и клопки за организационната комуникация; запознаване с ключовите фактори свързани с успешната комуникация; упражняване на ефективната комуникация като инструмент за постигане на планираните резултати; прилагане на основни стъпки към успешна и ефективна комуникация в екипа и компанията; запознаване и съобразяване различните методи на комуникацията според ситуацията, в която се намират. Период на реализация: четвърти и пети месец Индикаторите за реализация: попълнени карти за основни поуки от обученията /това в зависимост от това за кое обучение има такава карта/; присъствени списъци на лицата по дати; анкетна карта за оценка на обучението
Дейност 10: Провеждане на обучение: „Управление на продуктивността” Провеждането на това обучение за 20 служителя от „Мобилтел” ЕАД, 36 служителя от „САП Лабс България” ЕООД, 5 служителя от „Сименс” ЕООД и 13 служителя от „Метро Кеш Енд Кери България” ЕООД, има за цел да разкрие пред участниците връзката и взаимозависимостта между стратегия и тактика; да ги запознае с компонентите при управлението на продуктивността; да ги научи да разработват инструменти и модели за гарантиране на ефективни и продуктивни резултати и да сравняват своя собствен стил със стила генериращ повече ефективност. Период на реализация: пети и шести месец Индикаторите за реализация: попълнени карти за основни поуки от обученията /това в зависимост от това за кое обучение има такава карта/; присъствени списъци на лицата по дати; анкетна карта за оценка на обучението
Дейност 11: Провеждане на обучение: „Ефективни продажби” Провеждането на обучението „Ефективни продажби” за 3 служителя на „САП Лабс България” ЕООД, 166 служителя на „Карлсберг България” АД, 12 служителя от „Сименс” ЕООД и 11 служителя от „Метро Кеш Енд Кери България” ЕООД, е разработено, така че да дава знания и умения в процеса по подготовка на водене на преговори; да подпомогне на участниците да усвоят техники за преговаряне; да ги научи да преодоляват опитите за натиск от отсрещната страна на преговаряне; да управляват търговски обекти; да изготвят на пазарни анализи и да установяват лесно и ефективно контакт с потребителите. Период на реализация: шести и седми месец Индикаторите за реализация: попълнени карти за основни поуки от обученията /това в зависимост от това за кое обучение има такава карта/; присъствени списъци на лицата по дати; анкетна карта за оценка на обучението
Дейност 12: Провеждане на обучение: „Управление на стратегията и промяната” Обучението по „Управление на стратегията и промяната” за 20 служителя от „Мобилтел” ЕАД, 9 служителя от „САП Лабс България” ЕООД, 5 служителя от „Сименс” ЕООД и 13 служителя от „Метро Кеш Енд Кери България” ЕООД е фокусирано върху следните ключови компетенции: идентифициране на промяната и изграждане на стратегия за нейното управление; определяне на очакванията на всички, които участват или са повлияни от промяната; комуникиране и ефективно използване на навременна и подходяща информация; оптимизиране въздействието на промяната върху членовете на екипите; фокусиране върху ключови приоритети и премахване на тези, които вече не са необходими и ефективни. Период на реализация: седми и осми месец Индикаторите за реализация: попълнени карти за основни поуки от обученията /това в зависимост от това за кое обучение има такава карта/; присъствени списъци на лицата по дати; анкетна карта за оценка на обучението
Дейност 13: Провеждане на обучение: „Управление на екипи” Участниците, които ще преминат това обучение, а именно: 20 служителя от „Мобилтел” ЕАД, 26 служителя от „САП Лабс България” ЕООД, 66 служителя от „Карлсберг България” АД, 15 служителя от „Сименс” ЕООД и 13 служителя от „Метро Кеш Енд Кери България” ЕООД, ще придобият знания и развият своите умения относно идентифицирането и дефинирането на екипните принципи; начините за изграждане на открита екипна комуникация; насърчаването и упражняването на ефективна работа в екип; създаването на общ език за диагностициране на екипната ефективност; индивидуалното въздействие върху екипните цели и резултатите, за които те са отговорни; увеличаването ефективността на екипа чрез умението на членовете му да подобряват резултатите. Период на реализация: осми и девети месец Индикаторите за реализация: попълнени карти за основни поуки от обученията /това в зависимост от това за кое обучение има такава карта/; присъствени списъци на лицата по дати; анкетна карта за оценка на обучението
Дейност 14: Провеждане на обучение: „Динамично лидерство” С обучението „Динамично лидерство” за 50 служителя от „Мобилтел” ЕАД, 9 служителя от „САП Лабс България” ЕООД, 60 служителя от „Карлсберг България” АД, 7 служителя от „Сименс” ЕООД и 8 служителя от „Метро Кеш Енд Кери България” ЕООД, участниците ще придобият и разширят своите ключови компетенции свързани със значението на собствената нагласа и поведението ни като личност и лидер; инструменти за диагностика, определящи нашия стандарт като лидер; умения и техники за създаване на работна среда, която се фокусира върху постижение, резултати и висока продуктивност. Период на реализация: девети и десети месец Индикаторите за реализация: попълнени карти за основни поуки от обученията /това в зависимост от това за кое обучение има такава карта/; присъствени списъци на лицата по дати; анкетна карта за оценка на обучението
Дейност 15: Провеждане на обучение: „Мениджърски умения” Това обучение е предвидено за 60 служителя от „Мобилтел” ЕАД, 12 служителя от „САП Лабс България” ЕООД, 8 служителя от „Сименс” ЕООД и 13 служителя от Метро Кеш Енд Кери България” ЕООД. Участниците ще бъдат обучени на ключови знания и умения, касаещи осъзнаване на водещата роля на планирането за постигането на отлични резултати; техники за моделиране на желаното поведение; техники за формално и неформално наставничество; управление на изпълнението; практики за предоставяне на ефективна обратна връзка; приложни наставнически техники за максимизиране на резултатите. Период на реализация: десети и единадесети Индикаторите за реализация: попълнени карти за основни поуки от обученията /това в зависимост от това за кое обучение има такава карта/; присъствени списъци на лицата по дати; анкетна карта за оценка на обучението
Дейност 16: Постоянен процес на координация и оценка на провежданите обучения Провеждане на постоянен процес на комуникация между екипа за управление на проекта, лекторите по проекта и обучаемите лица. След приключването на всяко обучение се изготвя доклад за оценка и резултатите от него. Дейността се осъществява по време на периода на провеждане на обученията и обхваща 9 /девет/ месеца – от трети до единадесети месец. Индикатори за реализация: протоколи от проведени работни срещи на екипа по проекта; доклади за оценката и резултатите от обученията; други материали, ако е приложимо.
Дейност 17: Обобщаване на постигнатите резултати, след завършване на всички обучения и провеждане на конференция с цел запознаване на всички заинтересовани страни с тях. Анализ и оценка на същинската част на проекта. Постигнатите резултати и ефекти от заложените обучения. Извеждане на добрите практики от реализацията на проекта и възможностите за мултиплицирането им. Индикатори за реализация: доклад за постигнатите резултати от обученията по проекта
Дейност 18: Процес на управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта През целия период на изпълнение на проекта, той е обезпечен с постоянен процес на управление, координация, наблюдение и отчитане. Тази дейност предвижда спазване на план график за изпълнение на проекта, стриктно придържане към разписаните дейности в проекта и посочените индикатори; управление на бюджета и неговото целесъобразно и добросъвестно изпълнение; навременно установяване на нередности и предотвратяване на евентуални проблемни ситуации; текущ контрол по осъществяване на обученията; анализиране и оценка на документи и др. Индикатори за реализация: месечни протоколи от срещи на екипа за управление на проекта; доклади; анализи; оценки и други материали
Дейност 19: Дейности, свързани с визуализация и публичност на проекта Съгласно изискванията на Регламента на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г. за публичност и визуализация са предвидени:  изработката на информационни брошури /1000 броя/; 10 информационни табели, 2 информационни рол банера за учебните зали, съдържащи логата на ЕС, ЕСФ и АЗ, информация за източниците на финансиране, номер на бюджетната линия, цели на програмата, наименование на проекта, цел на проекта, срок за изпълнение;  160 информационни плаката за проекта, които ще бъдат разлепени в офиси на компаниите из цялата страна и в ДБТ;  изготвянето на учебни материали, които да съдържат логата на ЕС, ЕСФ, АЗ и на кандидатите, както и информация за източниците на финансиране, номер на процедурата и договора за финансиране, наименование на програмата и проекта;  публикуване на периодични информационни съобщения за напредъка по проекта на корпоративните сайтове на „Интернешънъл Консултинг Груп” ООД, „Мобилтел” ЕАД, „САП Лабс България” ЕООД, „Карлсберг България” АД, „Сименс” ЕООД, „Метро Кеш Енд Кери България” ЕООД с цел осигуряване на широка публичност на проекта и включените в него дейности, както и периодично обновяване на тази информация;  4 публикации (2, от които в началото и в края на проекта) в печатни издания с цел постигане на информираност относно заложените и постигнати резултати и ползи.  провеждане на конференция с представители на водещата организация, партньорите и всички заинтересовани страни за информираност и дискусия по проекта, заложените цели и постигнатите резултати от неговата реализация;  други възможни канали за публичност и визуализация на проекта съобразно предмета на дейност на съответните партньори – вътрешни за компаниите бюлетини, рекламни материали, информационни табла и др.
Дейност 20: Постоянен процес на комуникация с ДО и МЗ В хода на изпълнението на проекта е заложен постоянен процес на комуникация с ДО и МЗ, за да бъде осигурена постоянна информираност относно изпълнението на проекта и всички касаещи го обстоятелство, както и, за да бъде обезпечено правилното управление и отчитане на заложените в него дейности. Поддържане на необходимия документен регистър и архив на документацията по проекта. Индикатори за реализация: писма, заявления, анекси, обяснителни записки и др.
Дейност 21: Изготвяне и предаване на финални технически и финансови отчети и съпътстваща документация Успешното финализиране на проекта през дванадесети месец ще бъде отразено с изготвянето на финални технически и финансови отчети съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, както и изискванията на Агенция по заетостта, в качеството й на МЗ по Оперативната програма и регламентите за управление на проекти.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 238 790 BGN
Общ бюджет: 324 285 BGN
БФП: 227 000 BGN
Общо изплатени средства: 215 972 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 227 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 128 621 BGN
2012 22 995 BGN
2013 53 656 BGN
2014 10 699 BGN
2015 0 BGN
215 972 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 192 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 109 328 BGN
2012 19 546 BGN
2013 45 608 BGN
2014 9 094 BGN
2015 0 BGN
183 576 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 050 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 19 293 BGN
2012 3 449 BGN
2013 8 048 BGN
2014 1 605 BGN
2015 0 BGN
32 396 BGN
Финансиране от бенефициента 102 338 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз