Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0479-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07044
Наименование: Развитие на професионалисти в медиите
Бенефициент: Икономедия АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2010
Начална дата: 27.05.2010
Дата на приключване: 27.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на включените в проекта служители на Икономедиа АД чрез провеждането на серия от обучения за придобиване на допълнителни професионални и ключови умения. Подпомагане на професионалното им развитие чрез подобряване на тяхната квалификация, както и повишаване на конкурентоспособността на компанията като техен работодател. Проектът ще допринесе и за поддържане на трайни работни места чрез непрекъснат процес на усъвършенстване и учене през целия живот.
Дейности: Изпълнение на дейност 1: Управление на проекта. Среща на екипа по проекта и разпределяне на задачите по времевия график; Уточняване на процедури за вътрешна комуникация и контрол на дейността, въвеждане на система за вътрешен мониторинг и отчетност, както и система за междинни срещи; Провеждане на регулярни срещи на екипа по управление на проекта и партньорите за проследяване изпълнението на проекта; Разрешаване на евентуални трудности, които може да възникнат по време на изпълнението на проекта; Изготвяне на междинни и финален отчет и поддържане на нужната документация; Администриране на проекта и осчетоводяване на дейностите по проекта.
Изпълнение на дейност 2: Подготовка на обученията Провеждане на диагностика за установяване на специфичните нужди от обучение с цел изготвяне на по-детайлен и прецизен дизайн и съдържание на курсовете по програмата за обучение, както и формиране на групи за обучения; Предложените на проектен етап програми за съдържанието на курсовете ще бъдат настроени към конкретните нужди на обучаемите и на съответното ниво от лекторите на съответното обучение. Целта на направения редизайн на съдържанието на курсовете е да се подготвят обученията така, че да са максимално полезни за участниците в обученията.
Изпълнение на дейност 3: Провеждане на обученията и издаване на съответните документи на успешно завършилите Провеждане на обучения по професионална квалификация: Мениджърски умения, Умения за продажба и управление на клиента, Проектен мениджмънт, Презентационни и комуникационни умения, Управление на вътрешно-фирмените комуникации, Управление на времето и стреса, Брейнсторминг техники, Маркетинг. Завършилите обученията получават удостоверение за част от професия Икономист; Провеждане на обучения по ключови компетенции: Работа в интегриран нюзрум, Икономическа журналистика, Икономическа журналистика за напреднали, Правила и добри практики в полза на качествената журналистика, Мултимедийна визуализация на данни, Етични норми на журналистиката, Видео обучения, Умения за работа с числа и данни. Завършилите обученията получават сертификат за ключови умения.
Изпълнение на дейност 4: Оценка на ефективността на обученията Оценката се провежда в две посоки: 1. Оценка от страна на участниците във всяко едно обучение. Оценката се прави на база на анкети за обратна връзка, които участниците в конкретното обучение попълват след края му. 2. Оценка от страна на лектора, който оценява професионалните качества и умения на участниците, тяхното представяне по време на обучението и усвояване на учебния материал. Оценката се изготвя след всяко обучение и се изготвя отчет.
Изпълнение на Дейност 5: Дейности по визуализация и публичност Ще бъде подготвено съобщение, информиращо за проекта, неговите цели и дейности, което ще бъде изпратено до специализирани медии. Медиите периодично ще бъдат информирани за напредъка на проекта; На информационните сайтове на ВО и партньорите ще присъства информация за изпълнението на проекта; Рекламните атрибути на оперативната програма (лого и име) ще присъстват и на всички учебни материали и доклади при изпълнение на проекта, както и на мястото на реализиране на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 222 BGN
Общ бюджет: 81 076 BGN
БФП: 56 753 BGN
Общо изплатени средства: 34 950 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 753 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 044 BGN
2011 32 568 BGN
2012 - 14 662 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 950 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 488 BGN
2011 27 683 BGN
2012 - 12 463 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 708 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 557 BGN
2011 4 885 BGN
2012 - 2 199 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 243 BGN
Финансиране от бенефициента 36 524 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз