Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0450-C0001
Номер на проект: ESF-2102-02-02009
Наименование: "Съхраняване на стабилността на горските екосистеми чрез актуализиране и разширяване на професионалните компетенции на персонала"
Бенефициент: "Академия за професионално развитие "Експерт" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2010
Начална дата: 26.05.2010
Дата на приключване: 01.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда и на конкурентноспособността на горските и ловните стопанства в облас Бургас чрез: обучение на персонала и инвестиране в развитието на човешките ресурси.
Дейности: Д1-Изграждане на операционен мениджмънт и координация между ВО, Академия за проф.развитие Експерт и партньорите
Д2-Популяризиране на проекта и ОП "РЧР"
Д3-Разработване и осигуряване на дидактически и други материали за проф.обучение
Д4-Закупуване на консумативи за проф.обучение
Д5-Провеждане на професионалното обучение
Д6-Анализиране и оценяване на резултатите от проф.обучение
Д7-Управление и координация на проекта
Д8-Наблюдение и вътрешна оценка на резултатите
Д9.1-Изготвяне на междинни доклади и на заключителен доклад
Д9.2-Изготвяне на междинни доклади и на заключителен доклад
Д9.3-Изготвяне на междинни доклади и на заключителен доклад
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 225 361 BGN
Общ бюджет: 257 911 BGN
БФП: 180 538 BGN
Общо изплатени средства: 180 535 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 977 BGN
2011 142 557 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
180 535 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 281 BGN
2011 121 174 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
153 454 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 697 BGN
2011 21 384 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 080 BGN
Финансиране от бенефициента 96 583 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз