Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0466-C0001
Номер на проект: ESF-2102-05-09001
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на ЕТ „Ив 2000 – Иванчо Христов” чрез обучение на заетите лица
Бенефициент: ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ «ИВ -2000 – ИВАНЧО ХРИСТОВ»
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2010
Начална дата: 14.06.2010
Дата на приключване: 01.04.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
Описание
Описание на проекта: Повишаване професионалната мобилност и адаптивността на заетите лица в ЕТ „Ив 2000 – Иванчо Христов” чрез придобиване на професионална квалификация по професии необходими за конкурентноспособността на хотелския комплекс и обучение по ключови компетенции
Дейности: Подготовка на дейност 1 Управление и вътрешен мониторинг на проекта Предвижда се работна среща между представители на ВО, екипа за управление на проекта и представители на обучаваща организация с цел изготвяне на Система за вътрешен мониторинг включваща: План – график за работата по проекта, избор на форми и методи за наблюдение и контрол с приложен график за отчитане и обратна връзка, изготвяне на график за популяризиране на проекта.На работната среща ще се разпределят конкретните задачи на членовете на екипа за управление по проекта съобразени с планираните отговорности.
Изпълнение на дейност 1 Управление и вътрешен мониторинг на проекта Предвиждат се ежемесечни срещи на ръководителя по проекта с всички ангажирани лица и ежемесечни работни срещи с координатора и партньорите по проекта. Целта на срещите ще бъде получаване на обективна реализация за хода на проекта, анализ на извършените към момента дейности, удовлетвореност на целевите групи, подготовка на вътрешни процедури за изпълнение на проекта , периодични инструктажи, подготвяне на междинни и окончателни технически и финансови отчети, както и набелязване на конкретни мерки за отстраняване на възникнали проблеми. В хода на изпълнение на проекта се предвижда периодично провеждане на анкети с бенефициентите и преподавателите относно качество на предоставеното обучение, удовлетвореност и възможност за последващо участие. През месец 7 се предвижда подготовка на документите и окончателно отчитане на проекта.
Подготовка на дейност 2 Провеждане на професионално обучение „Сервитьор – барман” През месец 2 след стартиране на проекта ще започне подготвителният етап за организиране на професионалното обучение, който ще включва: 1. Сформиране на групата и оформяне на необходимата задължителна учебна документация – приемане на заявление от лицата за участие в обучението придружени с документ за придобито образоване и квалификация и медицинско свидетелство за здравословното им състояние. На всеки участник ще бъде оформен личен картон в съответствие с нормативната уредба, където ще се съхранява информацията за вида на обучението, учебен план, постигнати резултати,придобита професионална квалификация и издаден документ. 2. Подготовка на учебните програми и материали, които са необходими за провеждане на обучението. Учебният план ще бъде съобразен с Рамкова програма Д - без проведено професионално обучение по тази професия и ще бъде съгласуван със заявителя на обучението – Водещата организация. През този период ще бъдат закупени и комплектовани обучителните материали и материалите за практическото обучение.
Изпълнение на дейност 2 Провеждане на професионално обучение „Сервитьор – барман През месец 3 след стартиране на проекта ще започне професионалното обучение по професията „Сервитьор – барман” на 10 наети лица, в една група. Предвиждат се 60 учебни часа теория и 240 учебни часа за практическо обучение/ в т.ч. са предвидени за изпити по теория и практика/. Предвидените часове за теоретично обучение ще се провеждат в конферентната зала на хотелския комплекс, а практическото обучение в ресторантската част и обособените помещения за готвене. Разпределението на часовете по теория и практика ще бъде регламентирано във времевия график, съобразено с графика и натовареността на наетите лица и съгласувано с ВО След приключване на обучението ще се проведат изпити по теория и практика на професията, които ще бъдат подготвени, организирани и проведени в съответствие с нормативната уредба Всички лица, които успешно ще положат изпити ще получат Удостоверение за професионална квалификация – обр. 3- 37 на МОН.
Подготовка на дейност 3 Провеждане на професионално обучение по част от професията „Готвач” Сформиране на групата и оформяне на необходимата задължителна учебна документация – приемане на заявление от лицата за участие в обучението придружени с документ за придобито образоване и квалификация и медицинско свидетелство за здравословното им състояние. На всеки участник ще бъде оформен личен картон в съответствие с нормативната уредба, където ще се съхранява информацията за вида на обучението, учебен план, постигнати резултати,придобита професионална квалификация и издаден документ. 2. Подготовка на учебните програми и материали, които са необходими за провеждане на обучението. Учебният план и програма ще бъде в съответствие с Рамкова програма Д на МОН. През този период ще бъдат закупени и комплектовани материалите за теоретично обучение и материалите за практическото обучение.
Изпълнение на дейност 3 Провеждане на професионално обучение по част от професията „Готвач” През месец 3 след стартиране на проекта ще започне професионалното обучение по част от професията „Готвач” на 10 наети лица, в една група. Предвиждат се 70 учебни часа теория и 120 учебни часа за практическо обучение в т.ч. часове за провеждане на изпити . Предвидените часове за теоретично обучение ще се провеждат в обособена за целта зала на хотелския комплекс, а практическото обучение в ресторантската част и помещенията за готвене. Графика на часовете по теория и практика ще бъде регламентирано във времевия график, съобразено с графика и натовареността на заетите лица и съгласувано с ВО. След приключване на обучението ще се проведат изпити по теория и практика на професията.Всички лица, които успешно ще положат изпити ще получат Удостоверение за професионално обучение – обр. 3- 37 на МОН
Изпълнение на дейност 4 Обучение по ключови компетенции : „Да спечелим госта със стил” – Планира се обучение на 20 наети лица, разделени на две групи с продължителност на обучението 24 учебни часа за една група, общо 48 часа. Учебните материали ще бъдат подготвени от обучаващата организация, която е партньор по проекта. Провеждането ще се извърши в сградата на хотелския комплекс. Обучение 2: Умението да бъдем екип – ключ към успеха. Обучението е предвидено за 20 наети лица, разделени на две групи. Продължителност на обучението 30 учебни часа за една група, общо 60 учебни часа за цялото обучение. Подготовката на учебните материали и провеждането на обучението ще се извърши от обучаващата организация, която е партньор по проекта. Обучението ще се проведе в сградата на хотелския комлекс. Всички лица, които ще вземат участие в обучението ще получат Сертификат по образец на обучаващата организация за всяко обучение.
Изпълнение на дейност 5 Информиране и публичност През месец 1 след стартиране на проекта ще започне подготовката за провеждане на дейности, насочени към информиране на обществеността за популяризиране на проекта и средствата, които се отпускат от Структурните фондове за неговата реализация. Всички използвани материали, включително и учебните, ще съдържат задължителните елементи за информиране и публичност на помощта от фондовете на ЕС. В тази насока се предвиждат:  информационни табели – 2бр.;  оповестяване на резултатите в местни и регионални медии – общо 6 публикации в печатни и електронни медии;  линк към сайта на водещата организация;  отпечатване на цветни рекламни брошури,съдържащи общо 4 стр. с информация за проекта, които ще бъдат разпространявани от водещата организация и партньорите – 285 бр.  изготвяне на цветни диплянки – 125 бр.  отпечатване на информационни папки – 160 бр.  презентационни материали за информиране на обществеността при стартиране на проекта и в края на проекта – за реализираните дейности и постигнатите очакваи резултати– 80 бр.  анкети относно ползите от курсовете,получаване на обратна връзка и обективна информация през периода на реализация на проекта, постигнати очаквания,проучване нуждата от последващо обучение – 160бр
Партньори
Партньори:
Федерация на научно-техническите съюзи в България
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 280 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз