Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0448-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07047
Наименование: "Развитие на ключои компетении на служителите на "Кльокнер Металснаб" АД
Бенефициент: "МЕТАЛСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2010
Начална дата: 28.05.2010
Дата на приключване: 28.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на служители, на адаптивността и конкурентоспособността на работната сила в дружеството и налагане на хоризонталните принципи за равенство и превенция на дискриминация; повишаване на производителността; адаптивността и конкуреноспособността чрез повишаване на квалификацията своите служители и работници; Инвестиране в човешкия ресурс с цел неговото пълноценно реалзиране на пазара на труда и утвърждаване на практиката "учение през целия живот".
Дейности: Подготовка на Дейност 1. Проекто-управление 1.1. Сформиране на екипа по проекта и създаване на система за вътрешен мониторинг и контрол Екипът за управление на проекта включва: ръководител на проекта, счетоводител и координатор.
Изпълнение на Дейност 1. Проекто-управление 1.1. Сформиране на екипа по проекта и създаване на система за вътрешен мониторинг и контрол Екипът за управление на проекта включва: ръководител на проекта, счетоводител и координатор.
Подготовка на Дейност 1. Проекто-управление 1.2. Изготвяне на процедури за вътрешен мониторинг и оценка.
Изпълнение на Дейност 1. Проекто-управление 1.2. Изготвяне на процедури за вътрешен мониторинг и оценка.
Подготовка на Дейност 1. Проекто-управление 1.3. Подготовка на процедура съгласно ПМС 55 за избор на изпълнител за провеждане на обучения
Изпълнение на Дейност 1. Проекто-управление 1.3. Подготовка на процедура съгласно ПМС 55 за избор на изпълнител за провеждане на обучения
Подготовка на Дейност 2. Изготвяне на материалите за гласност и визуализация на проекта, даване на гласност на проекта
Изпълнение на Дейност 2. Изготвяне на материалите за гласност и визуализация на проекта, даване на гласност на проекта
Подготовка на Дейност 3. Провеждане на обучения за ключови компетенции 3.1. Подготвителен етап
Изпълнение на Дейност 3. Провеждане на обучения за ключови компетенции 3.1. Подготвителен етап
Подготовка на Дейност 3. Провеждане на обучения за ключови компетенции 3.2. Тренинг за поведение и работа с клиенти
Изпълнение на Дейност 3. Провеждане на обучения за ключови компетенции 3.2. Тренинг за поведение и работа с клиенти
Подготовка на Дейност 3. Провеждане на обучения за ключови компетенции 3.3. Тренинг за продажбени умения
Изпълнение на Дейност 3. Провеждане на обучения за ключови компетенции 3.3. Тренинг за продажбени умения
Подготовка на Дейност 3. Провеждане на обучения за ключови компетенции 3.4. Тренинг за мениджърски умения
Изпълнение на Дейност 3. Провеждане на обучения за ключови компетенции 3.4. Тренинг за мениджърски умения
Подготовка на Дейност 3. Провеждане на обучения за ключови компетенции 3.5. Обучение по английски език
Изпълнение на Дейност 3. Провеждане на обучения за ключови компетенции 3.5. Обучение по английски език
Подготовка на Дейност 3. Провеждане на обучения за ключови компетенции 3.6. Обучение по немски език
Изпълнение на Дейност 3. Провеждане на обучения за ключови компетенции 3.6. Обучение по немски език
Подготовка на Дейност 3. Провеждане на обучения за ключови компетенции 3.7. Обучение MS Word и MS Excel
Изпълнение на Дейност 3. Провеждане на обучения за ключови компетенции 3.7. Обучение MS Word и MS Excel
Подготовка на Дейност 3. Провеждане на обучения за ключови компетенции 3.8. Продуктово обучение
Изпълнение на Дейност 3. Провеждане на обучения за ключови компетенции 3.8. Продуктово обучение
Подготовка на Дейност 3. Провеждане на обучения за ключови компетенции 3.9. Работа в екип
Изпълнение на Дейност 3. Провеждане на обучения за ключови компетенции 3.9. Работа в екип
Подготовка на Дейност 4. Финално отчитане
Изпълнение на Дейност 4. Финално отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 761 BGN
Общ бюджет: 29 284 BGN
БФП: 20 206 BGN
Общо изплатени средства: 20 206 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 352 BGN
2011 14 854 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 206 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 549 BGN
2011 12 626 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 175 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 803 BGN
2011 2 228 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 031 BGN
Финансиране от бенефициента 12 023 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз