Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0047-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/283
Наименование: Заедно живеем и творим света
Бенефициент: Първо основно училище "Никола Първанов"град Лом
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: І.1.Сформиране на групите
І.2.*Закупуване на мате-риали за школите и клуба
І.3.Ушиване на костюми за парадните мажоретки
ІІ.Обучение ІІ.1.Школа„моделизми”
ІІ.2.Школа „Приложни из-ва”
ІІ.3.Школа Мажоретки
ІІ.4.Клуб „История на религиите”
ІІІ.Изяви ІІІ.1.*Изложби „Приложни изкуства”
ІІІ.2.*Демонстрации на авио- икорабо модели
ІІІ.3.*Мажоретни концерти
ІІІ.4.*Конкурси есета
ІV.Мобилност ІV.1.*Учебни екс-курзии до Добри-долски манастир
ІV.2.Обмяна на опит-мажоретки-Благоевград
ІV.3.Участие в националния фест на мажоретните състави в Добрич
ІV.4.Посещение на Национален дворец на децата -клуб моделизми
ІV.5.Посещение на Долна Митрополия -ден на авиацията
V.Участие на родителите V.1.при избора на извънкласната дей-ност, съгласуване на съдържанието на обучението и времето на провеж-дане на обучението с родителите
V.2.*Участие на родите-лите в дейност ІІІ
V.3.*Участие на родите лите в мобилността дейност ІV
VІ.Дейност по информиране и публичност VІ.1.*Провеждане на конференции по откриване и финализиране на проекта
VІ.2.*Отразяване проекта по ОП”РЧР” в сайта на училището
VІ.3.*Оповестяване на проекта в местните медии
VІ.4.Оповестяване чрез изработване на обяснителна табела
VІ.5.Раздаване на сертификати,грамоти,награди
VІІ.Дейности по отчетност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 680 BGN
Общ бюджет: 43 629 BGN
БФП: 43 629 BGN
Общо изплатени средства: 43 624 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 930 BGN
2009 23 473 BGN
2010 10 220 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 624 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 441 BGN
2009 19 952 BGN
2010 8 687 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 080 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 490 BGN
2009 3 521 BGN
2010 1 533 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 544 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз