Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.08-0001-C0001
Номер на проект: МИКСИ номер на договор BG051PO001-5.2.08/D01-1
Наименование: Детство за всички
Бенефициент: Държавна агенция за закрила на детето
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2010
Начална дата: 02.06.2010
Дата на приключване: 02.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се планират и приложат конкретни и ефективни мерки за реална деинституционализация на децата с увреждания, настанени в специализирани институции за деца.
Дейности: Дейност 7: Действия за разширяване на обхвата на приемната грижа, подбор, обучение на приемни родители Повишаване на интереса на бъдещи приемни родители към децата с увреждания от специализираните институции.
Дейност 2: Преглед и анализ на съществуващите оценки и индивидуален план за действие и грижа, включително и оценка на обективното състояние на всяко едно от децата с увреждания, настанени в специализираните институции за деца и възможностите за реин Актуализиране на индивидуалната оценка на всяко едно от децата и младежите с увреждания, настанени в специализирани институции за деца с увреждания и децата над 3 годишна възраст в ДМСГД. Актуализиране на плановете за действие и грижа на всяко дете и младеж в съответствие с направената оценка и планиране на пакет услуги за всяко дете.
Дейност 3: Идентифициране на подходящи форми на социални услуги и общините, в които да бъдат създадени за всяко едно от децата, настанени в институциите, включи-телно и преглед на съществуващите социал-ни услуги в съответната територия Разработване на карта на услугите, включваща преглед на съществуващите и регионално планиране на новите услуги. Разработване на комплексен анализ с препоръки за закриване на конкретни специализирани институции за деца. Идентифициране на конкретните общини, които ще разкриват социални услуги по Компонент 2.
Дейност 9: Целенасочени мерки за повишаване на информираността на обществото за планираните действия, включително и целенасочена работа за положителна промяна в обществените нагласи към рисковите групи, включително и достъпно разясняване какви са соц Повишаване на информираността на обществото за планираните действия по проект „ДЕТСТВО ЗА ВСИЧКИ” и промяна на обществените нагласи към рисковите групи деца.
Дейност 8: Услуги в подкрепа на кандидат- осиновители за деца с увреждания За подкрепа на кандидат-осиновителите в грижите за деца с увреждания, ще се проведат информационни срещи и разяснителни кампании. Ще се използват възможностите на АСП/ РДСП/ДСП за популяризиране на събитията сред кандидат-осиновители, които са в процедура на оценка, както и към вписаните кандидати в Регистрите в РДСП.
Дейност 10: Дейности за информиране и публичност на резултатите от проекта Осигуряване на публичност на резултатите от проекта. Дейността е планирана съобразно изискванията за информиране и публичност на ЕСФ и Комуникационната стратегия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.
Дейност 5: Мотивация и запознаване на заинтересованите страни по места с положителните ефекти от процеса на деинституционализация Повишаване на капацитета на общините за създаване и развитие на социални услуги за децата с увреждания от специализираните институции
Дейност 1: Дейности за организиране и управление на проекта Гарантиране на ефективно управление, организация и координация на дейностите по проекта.
Дейност 4: Дейности по реинтеграция основани на резултатите от прегледа и анализа на съществуващите оценки за всяко дете от институциите, включително и подготовка за извеждане на децата от институции. Провеждане на ефективен процес на реинтеграция на децата с увреждания при оценена възможност за това. Провеждане на целенасочени дейности за информиране и консултиране на родителите относно състоянието на децата и постигане на лични контакти и отношения помежду им. Осъществяване на плавен преход на децата от старите към новите услуги и намаляване на травматичните преживявания от промяната.
Дейност 6: Обучения и подбор на ангажиран в услугите за деца персонал, в съответствие с пакета услуги, предвидени да бъдат разкрити на съответната целева територия Повишаване на капацитета за предоставяне на нов модел на грижа на персонала на специализираните институции за деца и младежи с увреждания. Повишаване квалификацията на екипите на новите услуги, за да се гарантира качественото им функциониране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 000 000 BGN
Общ бюджет: 3 472 186 BGN
БФП: 3 472 186 BGN
Общо изплатени средства: 3 513 693 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 472 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 210 454 BGN
2011 670 202 BGN
2012 657 561 BGN
2013 839 759 BGN
2014 660 559 BGN
2015 475 158 BGN
3 513 693 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 951 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 178 886 BGN
2011 569 672 BGN
2012 558 927 BGN
2013 713 795 BGN
2014 561 475 BGN
2015 403 884 BGN
2 986 639 BGN
В т.ч. Национално финансиране 520 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 568 BGN
2011 100 530 BGN
2012 98 634 BGN
2013 125 964 BGN
2014 99 084 BGN
2015 71 274 BGN
527 054 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Идентифицирани целеви територии, които да разкрият нови социални услуги в съответствие с анализираните потребности на децата от целевата група
Индикатор 2 Препоръчани конкретни видове услуги в общността и услуги резидентен тип
Индикатор 3 Преглед и анализ на оценките на потребностите на децата от целевата група и анализ на възможностите за реинтеграция
Индикатор 4 Разработени планове за извеждане на децата от специализираните институции
Индикатор 5 Идентифицирани 15 специализирани институции за деца с увреждания, които да бъдат закрити в рамките на операцията
Индикатор 6 Проведени обучения на персонала
Индикатор 7 Брой обучен и мотивиран персонал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз