Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.04-0003-C0001
Номер на проект: ЕSF-1104-04-01001
Наименование: “Чрез обучение и квалификация към конкурентноспособност и трайна заетост”
Бенефициент: ЕТ "Ангелин Бахчеванов- ГелеСофт"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 02.03.2010
Начална дата: 24.03.2010
Дата на приключване: 24.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е чрез заложените дейности за обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация да се постигне: - Повишаване на конкурентноспособността на лица, регистрирани в ДБТ; - Повишаване на икономическата им активност; - Интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда; - Удължаване на активната трудова дейност; - Създаване на условия за трайна заетост.
Дейности: Дейност 1- Сформиране на екип и създаване на система за управление на проекта Сформиране на екип състоящ се от ръководител, счетоводител и координатор. Разработване на вътрешен Правилник за дейността по проекта, където ще бъдат разписани точно задълженията и отговорностите на всеки член от екипа.
дейност 2- Оборудване на офис на проекта Офисът на проекта ще бъде с три работни места. Ще се набавят и необходимите за работата на екипа офис- консумативи и материали.
Дейност 3- Осигуряване на материалите и консумативите Ще се закупят и осигурят материалите и консумативите, които са необходими за нормалното и по- добро протичане на учебния процес и усвояването на заложения учебен материал. При раздаването на материалите, ще се състави списък на курсистите с описани материалите по вид и количество и подписи за получаването им.
Дейност 4- Информиране и популяризиране на проекта Проекта ще бъде обозначен с билборд пред офиса на ВО, а също така и с информационни табели в учебна зала, базата за практика и офисите на ВО и Партньора. В офиса на проекта ще функционира постоянен телефон за информация. Ще бъде създадена интернет страница, където ще бъде публикувана подробна информация за дейностите и целите на проекта, данни за обучените безработни лица, за проведените квалификационни курсове.
Дейност 5- Подбор на курсистите за обучение Обучаемите безработни трябва да отговарят на следните начални изисквания: да са регистрирани в ДБТ, като приоритетно ще се подбират младежи до 29 г., жени отсъствали дълго влеме от работа поради отпуск по майчинство, лица с увреждания и неактивни лица. Лицата трябва да отговарят и на условията за минимално входящо образователно ниво за съответната професия и да не са включвани в същите обучения по други програми, мерки и проекти
Дейност 6- Провеждане на информационно- обучителен модул Чрез информационно- обучителния модул ще се разяснят на безработните лица избрани за включване в курсовете спецификите на отделните хоризонтални принципи при реализиране на дейностите по проекта- равенство между половете, равни възможности, партньорство, добро управление, устойчиво развитие и др.
Дейност 7- Провеждане на курс 1- "Оператор на компютри" Ще се проведе курс за професионално обучение за първа квалификационна степен по професия “Оператор на компютри” за 11 участника. Учебните занятия ще се провеждат 5 дни в седмицата по 6 часа на ден. Продължителността на курса е 300 часа. Обучението ще се проведе от Водещата организация – ЦПО ГелеСофт, който има лиценз за обучение по тази професия. По време на обучението ще се водят присъствени списъци за посещенията на курсистите и за изплащането на пътни и стипендии. Също така за контрол при провеждане на обучението ще се попълнят от курсистите входящи и изходящи анкетни карти.
Дейност 8- Провеждане на курс 2 „Кофражи”. Ще се проведе курс за професионално обучение по част от професия “Кофражи” за 11 участника. Учебните занятия ще се провеждат 5 дни в седмицата по 6 часа на ден. Продължителността на курса е 167 часа. Обучението ще се проведе от Партньора – ЦПО Стил, който има лиценз за обучение по тази професия. По време на обучението ще се водят присъствени списъци за посещенията на курсистите и за изплащането на пътни и стипендии. Също така за контрол при провеждане на обучението ще се попълнят от курсистите входящи и изходящи анкетни карти.
Дейност 9- Полагане на изпит и издаване на документи на успешно завършилите курсовете. Приключване на обучението е с полагане на изпит по теория и практика, като оценяването се извършва съгласно ДОИ за придобиване на квалификация по професия или част от професия чрез изпитен тест и практическа задача. На всички обучавани и успешно завършили курсисти, ще бъдат издадени съответните документи, удостоверяващи придобитата професия/специалност (свидетелство за професионална квалификация) – 11 броя и за допълнителни знания и умения по част от професия (удостоверение за професионално обучение) – 11 броя.
Дейност 10- Назначаване на част от курсистите на работа. След приключване на обученията с 11 от най-добре представилите се курсисти - безработни лица ще сключат трудови договори с работодателите с които има сключени споразумения
Дейност 11- Изготвяне на междинни отчети за изпълнението на проекта. Ще се изготвят междинни отчети - технически и финансови отчети, съгласно договора за финансиране. Ще се събират и документи и материали, доказващи напредъка и изпълнение на дейностите по проекта (договори, фактури, декларации, протоколи, заповеди, снимки, присъствени форми, удостоверения, анкетни карти и други).
Дейност 12- Заключителен отчет. Приключване на работата по проекта и изготвяне на финални технически и финансови отчети. Ще се съберат и материали и документи доказващи планираната заетост – лица успешно завършили курсовете, които са назначение на работа (протоколи от изпитите, документи за завършен курс, трудови договори).
Партньори
Партньори:
ЕТ "Стил - Саркис Алтънджиян"
Изпълнители:
Полипрес ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 31 733 BGN
Общ бюджет: 27 149 BGN
БФП: 27 149 BGN
Общо изплатени средства: 27 078 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 27 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 569 BGN
2011 12 509 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 078 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 384 BGN
2011 10 632 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 016 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 072 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 185 BGN
2011 1 876 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 062 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз