Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.02-0039-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-02/71
Наименование: Докторантурата – инструмент за формиране на иновативен научен потенциал в България
Бенефициент: Университет за национално и световно стопанство
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка на дейност 1.* Провеждане на организирано обучение на докторантите по по „Иконометрия в електронна среда”
Изпълнение на дейност 1* Провеждане на организирано обучение на докторантите по по „Иконометрия в електронна среда”
Подготовка на дейност 2.* Провеждане на консултации с водещи учени от Университета и БАН в съответната област и на експертизи на качествата на дисертационния труд.
Изпълнение на дейност 2* Провеждане на консултации с водещи учени от Университета и БАН в съответната област и на експертизи на качествата на дисертационния труд.
Изпълнение на дейност 3.* Предоставяне на допълнителни средства на докторантите за осъществяване на научни цели и публикации.
Изпълнение на дейност 4.* Организиране и провеждане в УНСС на ежегодна национална научна конференция за докторанти с цел изграждане на академична мрежа на докторантите
Изпълнение на дейност 5.* Създаване на докторантска библиотека и осигуряване на пълен достъп до база данни на EBSKO и специализиран софтуер за обработка на количествена и качествена информация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 641 BGN
Общ бюджет: 160 393 BGN
БФП: 160 393 BGN
Общо изплатени средства: 160 393 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 160 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 39 928 BGN
2009 44 221 BGN
2010 0 BGN
2011 70 096 BGN
2012 6 148 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
160 393 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 136 334 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 33 939 BGN
2009 37 588 BGN
2010 0 BGN
2011 59 581 BGN
2012 5 226 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 334 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 989 BGN
2009 6 633 BGN
2010 0 BGN
2011 10 514 BGN
2012 922 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 059 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз