Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.02-0032-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-02/55
Наименование: Повишаване на качеството на обучение и изграждане на конкурентноспособен научен потенциал в областта на микро- и наномеханиката
Бенефициент: Институт по механика БАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка на дейност 1 Подкрепа на нови и започнали докторски програми
Изпълнение на дейност 1: 1. Подкрепа за осъществяване на научните цели и задачи на дисертационните им трудове.
Изпълнение на дейност 1: 2. Подкрепа за научни публикации
Подготовка на дейност 2: Програми за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени. (в случай, че се предвижда такава)
Изпълнение на дейност 2 1. Подкрепа на научни публикации в международно признати списания:
Изпълнение на дейност 2: 2. Подготвяне и реализиране на индивидуални програми за обучение
Изпълнение на дейност 2 3. Подпомогане на оформянето и завършването на докторски дисер- тации
Изпълнение на дейност 2: 4. Осигуряване на специализиран софтуер и обучение за работа с него.
Изпълнение на дейност 2: Д.3* Осъществяване на публичност на Проекта.
Изпълнение на дейност 2: Д.4.* Интегриране в Европейското научно
Изпълнение на дейност 2: Д.5.* Разработване на нови технологии и материали.
Изпълнение на дейност 2: Д.6.* Закупуване на апаратура
Изпълнение на дейност 2: Д.7.* Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 257 BGN
Общ бюджет: 99 070 BGN
БФП: 99 070 BGN
Общо изплатени средства: 99 070 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 38 651 BGN
2009 33 115 BGN
2010 34 461 BGN
2011 0 BGN
2012 - 7 157 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 070 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 32 854 BGN
2009 28 148 BGN
2010 29 291 BGN
2011 0 BGN
2012 - 6 083 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 210 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 861 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 798 BGN
2009 4 967 BGN
2010 5 169 BGN
2011 0 BGN
2012 - 1 074 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 861 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз