Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.02-0029-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-02/49
Наименование: Подкрепа за развитието на докторантите по научно направление „Селскостопански науки” и сродни научни специалности
Бенефициент: Аграрен университет - Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Подкрепа на докторанти за нови и започнали докторски програми за осъществяване на научните им изследвания
Изпълнение на дейност 2 Подготовка на дисертационния труд
Изпълнение на дейност 3 Участие на докторантите и научните ръководители в конференции, конгреси, симпозиуми, летни школи*
Изпълнение на дейност 4 Изготвяне на общи обучителни модули за целевата група като част от индивидуалния им научен план
Изпълнение на дейност 5 Провеждане на пилотен курс
Изпълнение на дейност 6 Популяризиране на постигнатите резултати*
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 190 388 BGN
Общ бюджет: 148 387 BGN
БФП: 148 387 BGN
Общо изплатени средства: 148 387 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 148 387 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 38 078 BGN
2009 0 BGN
2010 59 134 BGN
2011 0 BGN
2012 51 175 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 387 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 129 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 32 366 BGN
2009 0 BGN
2010 50 264 BGN
2011 0 BGN
2012 43 499 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 129 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 712 BGN
2009 0 BGN
2010 8 870 BGN
2011 0 BGN
2012 7 676 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 258 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз