Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0391-C0001
Номер на проект: ESF-2102-18-05003
Наименование: "Добри практики - допълнителни умения - висока квалификация"
Бенефициент: "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.01.2010
Начална дата: 25.02.2010
Дата на приключване: 25.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Повишаване на адаптивността и квалификацията на заетия персонал, чрез усвояване на нови ключови компетенции и надграждане на уменията в областите за осъществяване на болнична помощ, управленски и личностни умения; Осигуряване на добре подготвени и мотивирани кадри, отговарящи на повишените изисквания на работодателя, способни да реализират общо фирмената политика и принципите на устойчиво развитие във времето; Продължаващо инвестиране в развитието на човешкия капитал; Постигане и поддържане на високо ниво на конкурентноспособност на фирмата на вътрешния пазар.
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Координация и анализ ДЕЙНОСТ 1 – КООРДИНАЦИЯ И АНАЛИЗ По време на тази дейност се предвиждат провеждане на срещи между екипа за управление с цел събиране на информация за организационната среда и политиката й по отношение на хората. Ще се направи анализ на конкретните нужди и потребности от обучение на участниците, като се отчете спецификата на дейността на дружеството и проблемни сфери, с цел уточняване на най-подходящата учебна програма. Конкретни изисквания - в какви насоки ще бъдат обучавани служителите, теми, варианти и възможности ще бъдат съгласувани между желаните насоки за обучение на служителите и реалните им потребности. Ще се уточнят вариантите за място и време на провеждане на обучението и продължителност на обучението. Ще бъдат сключени граждански договори с участниците в екипа на управление. Тази дейност ще обхване първия месец от плана за действие по проекта.
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Дизайн ДЕЙНОСТ 2 - ДИЗАЙН Дейността предвижда избор на обучителна организация и изготвяне на дизайна на обученията. Настоящият проект е свързан с обучение на 152 човека по две направления за професионално обучение и ключови компетенции по управление на стреса и времето. Обучаваните ще бъдат разделени на групи. За целта се предвижда провеждане на търг за избор на подизпълнител – обучителна организация. Ще бъде избран подизпълнител с квалифициран персонал за извършване на съответните обучения. Процедурата по избиране на обучителната организация ще бъде проведена съгласно правилата и изискванията на ПМС 55 и ще се осъществява от представители на ВО (ръководител проект, счетоводител и координатор). Основно изискване при избора на обучителна организация ще бъде притежаването на лиценз от НАПОО и опит при провеждане на обучения за възрастни. С избрания подизпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на дейност обучение на работещите в «СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС» ЕАД. По време на тази дейност ще бъде изготвен и дизайна на обученията, подготовката на материалите, организиране на самото провеждане и др. Всички учебни материали, които ще бъдат раздадени по време на обучението ще съдържат логото и символите на Оперативната програма и името на проекта, като ще бъдат спазени принципите за публичност и визуализация по проекта. Тези дейности ще обхванат първия и втория месец от плана за действие по проекта.
Подготовка и изпълнение на дейност 3 Реализация ДЕЙНОСТ 3 - РЕАЛИЗАЦИЯ Същинската реализация на обученията включва подготовка на материалите и организиране на самото провеждане на обученията. Ще бъдат проведени обучения по професионална квалификация за придобиване на част от професия по специалностите: „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания” и „Бизнес-администрация”, както и обучение по Ключови компетенции – Управление на стреса и времето. За задоволяване нуждите и потребностите от обучение на заетите лица в «СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС» ЕАД, ще се проведе обучение по специалност: „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”. В това обучение се предвижда да участват 64 лица от дружеството, разделени в три групи. Една от групите ще бъде сформирана във филиала на дружеството в град Поморие, а останалите две групи ще се обучават в град Момин проход. Програмата на настоящето обучение се състои от общо 120 учебни часа, които ще се провеждат в рамките на общо 360 учебни часа (3 групи * 120 учебни часа). Обученията ще се провеждат в собствени зали на дружеството в град Поморие и град Момин проход, където фирмата има филиали. Формата на обучение и вариация на часовете ще бъде избрана след провеждане на събеседвания с работодатели и ще е съобразена с техните изисквания и възможности. Предвижда се успешно да завършат минимум 60 от обучаваните лица. Втората специалност, по която ще бъдат обучени заетите в дружеството ще е бъде специалност „Бизнес - администрация”. В това обучение се предвижда да участват 88 заети лица от «СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС» ЕАД. Програмата на обучението ще се състои от общо 120 учебни часа, които ще се провеждат в рамките на общо 600 учебни часа (5 групи * 120 учебни часа). Обученията ще се провеждат в град Поморие, град Вършец и град Момин проход в собствени зали на дружеството, където фирмата има филиали. Формата на обучение и вариация на часовете ще бъде избрана след провеждане на събеседвания с работодатели и ще е съобразена с техните изисквания и възможности. Предвижда се успешно да завършат минимум 85 от обучаваните лица. След завършване на обучението, преминалите успешно курсовете ще получат документ удостоверяващ степента на придобита професионална квалификация. Предвижда се подготовка на ресурсното обезпечаване на обучението – подготовка и осигуряване на учебни материали, пособия и консумативи за теоретичното и практическото обучение. Преминалите успешно курса ще получат удостоверение, съгласно изискванията на наредба № 4 от 16.04.2003 г. - одобрено от МОН. Обучението по Ключови компетенции – Управление на стреса и времето ще бъде организирано в 24 учебни часа, като в това обучение ще бъдат включени всичките 152 заети лица във фирмата. Те ще бъдат разпределени в седем учебни групи. Обучението ще се провежда в собствени зали на дружеството в градовете Поморие, Момин проход и Вършец, където дружеството има филиали. Общата продължителност на обучението в часове е както следва: (8 групи * 24 учебни часа) или общо 192 учебни часа. Успешно завършилите обучението ще получат сертификат. В обучението по ключови компетенции ще се използват различни методи - тренинги, ролеви игри, интерактивно обучение и др. По време на всички обучения ще бъдат използвани различни форми на текущ контрол, като тестове, казуси и упражнения, които ще индикират за степента на усвояване на материала и за трудностите, с които се сблъскват обучаемите. На края на всяко обучение ще се провежда заключителен изпит, въз основа на който ще се издадат удостоверенията и сертификатите.
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Информиране и популяризиране ДЕЙНОСТ 4 - ИНФОРМИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ Съгласно изискванията на насоките за кандидатстване и коригендума на Регламента на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г. по проекта са предвидени дейности по информиране и публичност, които включват: Изработка и поставяне на табели за визуализация и публичност - 3 броя. Табелите за визуализация ще съдържат логото на ОП «РЧР» и всички необходими обозначения. Табелите за визуализация са предназначени за трите филиала, в които ще се осъществява обучението. Отпечатване на 3000 броя брошури, с информация за провежданите дейности по проекта. - При стартирането на проекта ще бъдат изработени и отпечатани брошури, които ще съдържат кратка информация за целите, дейностите по проекта и очакваните резултати. Брошурите ще бъдат разпространявани сред обществеността, с оглед популяризиране на настоящия проект, както и разпространение на идеята на проекта, която може да се приложи във всякакви фирми, независимо от бранша и големината на организацията. В изработването на брошурата ще участват ръководителя на проекта и координатора. Разпространението ще се осъществява от членове на експертния екип и от доброволци. Тази дейност ще обхване целия период на изпълнение на проекта.
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Мониторинг ДЕЙНОСТ 5 – МОНИТОРИНГ След приключване на всички обучения ще бъде изготвен доклад за протичане на обученията, както и обобщени резултати от обратната връзка и оценката на обучението от участниците, което ще става чрез попълване на анкета. Дейностите по мониторинга ще включват: текущ и изходящ контрол, както и приключване, оценка и отчитане на проекта. Текущият контрол на проектния цикъл ще се осъществява, чрез постоянно наблюдение на постъпващата информация по групи дейности. Информацията ще се събира, обработва, отчита и анализира от координатора на проекта. Представителите на управленския екип ще извършват текущи проверки в хода на учебния процес, разработват и внедряват алтернативни форми на текущ контрол (тестове, анкети) за осъществяване на резултатите от обучението. Координаторът подготвя, разпространява и обработва анкетни карти, води присъствените списъци и контролира състоянието на учебната документация като цяло. На заседанията на екипа и работните групи ще се отчитат резултатите от текущия контрол и ще се вземат решения за корективни действия. Изходящият контрол ще се осъществява в края на всеки курс. Курсистите ще представят на координатора мненията и препоръките си за равнището на обучението, попълвайки анонимно анкета. Резултатите от последващия контрол ще бъдат представени и оформени във финален отчет. Приключване, оценка и отчитане на проекта - Ще бъде изготвен финален технически и финансов отчет. В изготвянето на отчетите ще участват счетоводителя на проекта, координатора и ръководителя на проекта. Финалният отчет ще бъде изготвен в рамките на последния месец на проекта и ще бъде представен за одобрение на Договарящия орган. Проектът ще използва резултатите от обученията, оценките и натрупания опит за изграждане на организационен капацитет.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 185 879 BGN
Общ бюджет: 250 465 BGN
БФП: 175 326 BGN
Общо изплатени средства: 175 317 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 175 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 176 BGN
2011 138 141 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 317 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 149 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 599 BGN
2011 117 420 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 020 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 576 BGN
2011 20 721 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 298 BGN
Финансиране от бенефициента 79 662 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз